13.02.2019 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jarná regenerácia ozimných obilnín prípravkami Galleko®

Podľa kalendára sa zima dostala sotva do svojej polovice. Vonku to však v posledných dňoch vyzerá, ako keby už mala čochvíľa začať jar. Zostáva len dúfať, že nás február a začiatok marca neprekvapia nečakane chladným počasím, tak ako tomu bolo v minulom roku. Aj pre poľnohospodárov sa pomaly končí to „pokojnejšie a kľudnejšie“ obdobie.

Osevné plány sú už hotové,  čochvíľa sa začnú prvé regeneračné prihnojovania. Nasledovať budú aj obhliadky porastov ozimín obilnín. Vplyv na ich stav a prezimovanie mala už minuloročná jeseň. Tú v mnohých častiach Slovenska a Čiech charakterizovali tri slová – dlhá, suchá a teplá. Vlaha a vysoké teploty ovplyvnili aj vzchádzanie ozimín obilnín a ich pripravenosť na prezimovanie. A tak ako do zimy šli porasty v rôznej kvalite, rovnako tomu bude aj na jar.  Našťastie doterajší priebeh zimy bol mierny a výpadky porastov v dôsledku vymrznutia sa neočakávajú. Horšie je to s poškodeniami spôsobenými zverou. Aj tieto faktory treba brať na zreteľ pri vypracovaní stratégie pre regeneráciu jednotlivých porastov ozimných pšeníc a jačmeňov. Regeneračný účinok je aj jedným z piatich základných účinkov prípravkov  Galleko®. Okrem tohto účinku zahŕňa komplexné pôsobenie produktov Galleko® aj morforegulačný,  stimulačný, protistresový a kvalitatívny účinok. Ideálnou voľbou pre rýchlu regeneráciu porastov ozimných obilnín (predovšetkým pšeníc a jačmeňov) je pomocný prípravok Galleko univerzál. Predstavuje pestovateľmi a výskumnými ústavmi overené riešenie. Významne skracuje a uľahčuje rastlinám obdobie regenerácie a umožňuje im čo najskôr sa venovať tvorbe výnosu. Pre čo najlepšie výsledky je preto potrebné aplikovať  ho čo najskôr. Skorá aplikácia zabezpečí, že prípravok dokáže ovplyvniť ďalšie vegetačné fázy rastliny. Ideálna aplikácia je v kombinácii s mimokoreňovou výživou. Medzi základné zložky prípravku Galleko univerzál patria huminové látky a ich soli, aminokyseliny, auxíny a ich prekurzory, výťažky z morských rias, protistresové prvky, a starostlivo vybraná zmes výživových mikro a makroprvkov. Úlohou týchto prvkov výživy je zabezpečiť čo najrýchlejší nástup účinkov prípravku. Sú určené na rýchle prekonanie ich momentálne akútneho nedostatku v rastlinách. Nepokrývajú však potrebu rastlín na celé vegetačné obdobie. Preto  Galleko univerzál nie je vhodné používať ako náhradu namiesto výživy. Účinky tohto prípravku  sú viditeľné voľným okom a to ako na nadzemných, tak aj na podzemných častiach rastlín už vo veľmi krátkej dobe po jeho aplikácii (viď obr. 1)

Obr. 1

Pšenica ozimná, odroda Rebell, okres Louny (ČR), foto 30.4.2018; vľavo kontrola, vpravo aplikované Galleko univerzál 0,8 l/ha.

Vďaka humínovým látkam majú ošetrené ozimné pšenice a jačmene dlhší, mohutnejší a na koreňové vlásočnice bohatší koreň. Zaručí im to lepší prístup k výžive a vlahe. Ľahšie sa dostanú aj k menej mobilným prvkom nachádzajúcim sa v pôde. Navyše v prípade nepriaznivého počasia (nedostatok vlahy, nadpriemerné teploty) napomáha takýto koreň rastlinám udržať a vyživiť vytvorené odnože.  Aj údaje z výskumnej inštitúcie (NPPC Piešťany, VŠS Malý Šariš) uvedené v tab. č. 1 túto skutočnosť potvrdzujú. Pokusné varianty ošetrené prípravkami Galleko vykazujú jasne vyšší počet produktívnych stebiel na m2 v porovnaní s kontrolným neošetreným variantom.

Tab. č.1 Výsledky maloparcelkových pokusov pšenice ozimnej NPPC Piesťany, VŠS Malý Šariš, sezóna 2017 - 2018

Variant Dávka
l/ha
Termín aplikácie Počet produktívnych stebiel  (ks.m-2) HTZ (g) Úroda t/ha
Kontrola     543 57,10 10,20
Galleko univerzál 0,7 12.4.2018 557 57,90 10,43
Galleko univerzál 0,7 12.4.2018 561,3 58,05 10,52
Galleko zmáčadlo 0,5 28.5.2018

Odroda: Annie

Pokusy dozorovala: RNDr. Darina MUCHOVÁ, PhD.,

 

Aj toto bol jeden z faktorov, ktorý v tomto prípade prispel k navýšeniu úrody v rozmedzí od 230 – 320 kg/ha. Pri úrodovej hladine atakujúcej hranicu 10 t/ha môžeme toto navýšenie hodnotiť jednoznačne ako úspech. Galleko univerzál fungoval v minulom roku nielen na výskumných inštitúciách. Dobre si počínal aj v poloprevádzkových pokusoch na poľnohospodárskych podnikoch. Jedným z týchto podnikov bolo aj Zemědělské družstvo Lnáře (okres Strakonice, ČR). Stav porastu v pokročilejšom vegetačnom štádiu dokumentuje obr. 2.

Obr. 2

Pšenica ozimná, odroda Pannonia NS, ZD Lnáře (okres Strakonice, ČR) foto 7.6.2018

Vľavo kontrola, vpravo porast ošetrený Galleko univerzál 0,7 l/ha (navýšenie v úrode 700 kg/ha v porovnaní s kontrolou.

 

Aj pri nižšej úrodovej hladine (kontrola 5,04 t/ha, pokus 5,74 t/ha) si ošetrený porast dokázal udržať väčší počet odnoží. Výťažky z morských rias a protistresové prvky spôsobili, že aj v ťažších a suchších podmienkach si ošetrené porasty dokázali lepšie poradiť a reagovať na vzniknutú situáciu. Prínos prípravku Galleko univerzál v podobe navýšenia úrody o 700 kg/ha predstavuje významné zhodnotenie vynaložených prostriedkov a prispelo k zlepšeniu ekonomickej rentability pestovania pšenice ozimnej.  Pre rastliny však majú svoj význam nielen hlavné korene. Podporou tvorby jemných koreňových vlásočníc sa podporuje vyrovnanie porastu. V týchto vlásočniciach totiž dochádza k syntéze cytokinínov a tie oslabujú apikálnu dominanciu hlavného stebla. Konkurenčnú výhoda v podobe lepšej a mohutnejšej koreňovej sústavy sa prejaví  aj na stave nadzemnej časti rastliny. Ako je vidieť aj na spomínaných obrázkoch (obr. 1 a 2) nadzemná časť ošetrených rastlín je bohatšia na zelenú hmotu. Vyniká už spomínaným vyšším počtom odnoží. Čo však vidieť nie je, je hrúbka a pevnosť jednotlivých stebiel. Stebla rastlín ošetrených Galleko univerzálom sú pevnejšie a hrubšie a lepšie tak odolávajú nielen nepriaznivým vplyvom počasia, ale aj rôznym patogénom. Bol preukázaný (NPPC VÚRV Piešťany, Ing. Mária Sekerková,  CSc., pšenica ozimná, odroda Madejka, sezóna 2016 -2017) vplyv aplikácie aj na zdravotný stav ozimných pšeníc. Jedince ošetrené Galleko prípravkami vykazovali nižšie poškodenie hrdzou plevovou ako kontrola (kontrola 22% poškodenie, Galleko 12%). Tento jav je spôsobený jednak samotným zložením prípravku (napr. obsah striebra), a jednak aminokyselinami. Práve tie sú výborným nosičom a podporujú prienik látok, ktoré sa spolu s nimi aplikujú do rastlín. Ak teda dochádza k aplikácii Galleko univerzálu spolu s fungicídom zlepšuje sa jeho účinnosť. Tento jav sa potvrdil následne aj na iných výskumných inštitúciach (napr. NPPC Piešťany, VŠS Malý Šariš) a v iných plodinách (repka, mak). Ak by sme teda mali zhrnúť, hlavným prínosom aplikácie prípravku Galleko univerzál je zrýchlenie regenerácie, zlepšenie kvality porastu a lepšia odolnosť ošetrených rastlín voči stresovým vplyvom, čo v konečnom dôsledku prináša aj zvýšenie úrody. Metodika Galleko obsahuje pre pšenicu ozimná však aj druhý prípravok a ním je Galleko zmáčadlo. Aplikuje sa spolu s fungicídom do klasu. Obsahuje veľké množstvo aminokyselín, ktorých význam už bol spomínaný. Podstatou tejto aplikácie je vplývať na kvalitu produkcie (obsah dusíka, bielkovín a pod.) Vďaka obsahu výťažkov z morských rias a protistresových látok podporuje urdžanie HTZ aj za nepriaznivých poveternostných podmienok (sucho). Kladne ovplyvňuje hospodárenie buniek s vodou. Naopak v prípade „mokrej“ žatvy pomáha udržať potravinársku kvalitu pšenice. Zabraňuje vyplavovaniu N- látok. Význam aplikácie oboch prípravkov (Galleko univerzál a Galleko zmáčadlo) sa potvrdil v minulom roku aj v poloprevádzkovom pokuse v Zemědělskom družstve Svojetín (okres Rakovník, ČR) obr. 3. Prínos tejto aplikácie bol 500 kg/ha v porovnaní s kontrolou. Aj pri nižších výkupných cenách ozimnej pšenice predstavuje rentabilnú investíciu.

Obr. 3

Pšenica ozimná, odroda Tobak, ZD Svojetín (okres Rakovník, ČR) foto 29.6.2018,

Vľavo kontrola, vpravo porast ošetrený Galleko univerzál 0,6 l/ha (3.5.2018), Galleko zmáčadlo 0,5 l/ha (21.5.2018)

 

 

 

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov pre pestovaní ozimnej pšenice odporúčame využiť celú metodiku Galleko. S porastom totiž treba začať pracovať už na jeseň. Nie nadarmo sa vraví, že v jeseni rozhodujeme o tom, s čím budeme pracovať na jar. Potvrdilo sa to v minulej sezóne aj v maloparcelkových pokusoch v pšenici ozimnej vo výskumnom podniku OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří, tab. č.2. Kombinácia jesennej a jarnej aplikácie priniesla najvyššie navýšenie úrody (590 kg/ha).

Tab. č.2 Výsledky maloparcelkových pokusov pšenice ozimnej OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří, sezóna 2017 – 2018.

Variant Dávka
l/ha
Termín aplikácie Úroda t/ha Prínos aplikácie Galleko
Kontrola   5,82  
Galleko univerzál 0,8 jar. reg. 6,36  + 540 kg
Galleko univerzál 0,6 4-5 list 6,41  + 590 kg
Galleko univerzál 0,6 jar. reg.
Galleko zmáčadlo 0,5 zač. kvit.

Odroda: Rebell

Pokusy dozoroval Ing. Ján Frydrych

 

Pôsobenie a prínos prípravkov Galleko® bol preukázaný aj v sezóne 2017 - 2018. Samozrejme, že celkový výsledok vždy závisí od viacerých faktorov. Avšak na základe uvedených obrázkov a čísiel je zjavné , že prípravky Galleko® výborne fungujú. Predstavujú jeden z možných spôsob ako zlepšiť ekonomické ukazovatele pri pestovaní ozimných obilnín.

Mgr.Martin Šotík, Galleko®

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down