28.03.2023 | 03:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jednoduché a efektívne riešenie pre sladovnícke jačmene

Jednoduché a efektívne riešenie pre sladovnícke jačmene

Pestovanie jarných sladovníckych jačmeňov je samo o sebe veľmi náročné a priebeh počasia v posledných rokoch jeho pestovanie príliš neuľahčuje. Asi najväčším problémom je každoročne sa vyskytujúce sucho, škodiace ako skoro na jar pri zakladaní porastov, tak aj v neskoršom období, kedy už prebieha tvorba klasov alebo je plodina dokonca vo fáze nalievania zrna.

Pri pestovaní jarného jačmeňa na sladovnícke účely je samozrejme cieľom dosiahnutie vysokej úrody zrna a predovšetkým jeho optimálnej sladovníckej kvality, ktorá je posudzovaná podľa množstva dusíkatých látok v požadovanom rozmedzí, výťažnosti predného zrna, klíčivosti, vlhkosti, a ďalších nemenej dôležitých parametrov. Pri pestovaní je teda kladený vysoký dôraz na agrotechniku pestovania, starostlivosť o plodinu a v neposlednom rade vhodnú pesticídnu ochranu.

Vzhľadom na krátku vegetačnú dobu, slabší koreňový systém a biologickú povahu, jačmeň citlivo reaguje na stresové podmienky a prípadnú pestovateľskú chybu. Je preto potrebné dbať na optimálnu výživu a chrániť porasty proti burinám, chorobám a škodcom. Najlepšou a najlacnejšou ochranou je vždy prevencia, predovšetkým výber vhodnej predplodiny, dodržiavanie všetkých zásad správnej agrotechniky a výber vhodnej odrody. Ďalším účinným nástrojom pre zabezpečenie silných a zdravých porastov je vhodne zvolená pesticídna ochrana.

Ochrana proti chorobám už od začiatku

Proti osivom prenosným chorobám, ako sú prúžkovitosť jačmeňa, prašná sneť a hnedá škvrnitosť jačmeňa, je účinnou ochranou kvalitné morenie osiva. To by malo byť v prípade sladovníckeho jačmeňa samozrejmosťou. S ohľadom na vysoké nároky na kvalitu produkcie, ale aj vyššiu rentabilitu, dáva zmysel voľba prémiového moridla Vibrance® Gold. Vďaka účinnej látke sedaxane disponuje technológiou Rooting PowerTM, ktorá je synonymom pre podporu rozvoja koreňového systému. Mohutnejší koreňový systém rastlín zaistí lepšiu odolnosť voči biotickým aj abiotickým škodlivým činiteľom (stresovým faktorom) nielen v priebehu vzchádzania, ale aj v neskorších vývojových fázach.

Ucelená technológia pre jednoduchú a efektívnu ochranu

V priebehu vegetačnej sezóny treba riešiť prítomnosť hubových patogénov ako pôvodcov chorôb a súčasne chrániť porasty jačmeňa proti poľahnutiu.

V súčasnosti je k dispozícii celý rad fungicídov a morforegulátorov, z ktorých môže pestovateľ vybrať produkt, ktorý je z jeho pohľadu optimálny. Ideálne sú technológie, pri ktorých sa dá eliminovať počet vstupov (predražujú ochranu), a zároveň vedia zaistiť vysoký stupeň ochrany a účinku. Z fungicídov sú v súčasnosti asi najobľúbenejšie širokospektrálne fungicídy, kombinujúce dve alebo viac účinných látok. Pri nich je použitie jednoduché v tom, že pestovateľ nepotrebuje riešiť konkrétny patogén, dávkovanie alebo termín použitia. Pridanou hodnotou fungicídov je potom benefit vo forme optimalizácie fyziologických procesov v rastline, ktoré poznáme napríklad u strobilurínov alebo SDH inhibítorov.

V hlavnej úlohe SOLATENOLa výborná účinnosť na choroby

Účinná látka SOLATENOLTM (benzovindiflupyr) je u nás registrovaná od roku 2016 v produkte ELATUSTM Era. V ňom sa táto skvelá účinná látka kombinuje s jedným z najsilnejších azolov - ú.l. prothioconazole. Táto kombinácia umožňuje pestovateľovi kontrolu širokého spektra chorôb a mimoriadne flexibilné použitie vďaka nezávislosti na rastovej fáze plodiny a teda aj nezávislosti na termíne aplikácie. Zaručuje možnosť preventívneho aj kuratívneho použitia. U jačmeňa sa môžete spoľahnúť na vynikajúcu mieru účinnosti na hnedú a rynchospóriovú škvrnitosť, ramuláriovú škvrnitosť, hrdzu jačmennú a fuzariózu klasov. V prípade fuzarióz je nutné zvoliť správne načasovanie aplikácie, teda obdobie nástupu kvitnutia.

Najvhodnejší termín aplikácie

Avšak z pohľadu rastovej fázy jačmeňa je možné ELATUSTM Era použiť prakticky kedykoľvek, ako v období stĺpkovania, tak v období ochrany vlajkového listu, prípadne aj neskôr, až do BBCH 59.

Pokiaľ pestovateľ preferuje jeden fungicídny vstup za sezónu, je ideálne aplikovať ELATUSTM Era pri jačmeni jarnom preventívne, ideálne v období plného stĺpkovania, čo zodpovedá rastovej fáze BBCH 33. Tento variant sa v našom testovaní veľmi osvedčil. Zaisťuje dlhodobý účinok na choroby, a to až po dobu 8 týždňov od aplikácie. Aplikácia pred objavením vlajkového listu nie je problémom, účinná látka je vďaka akropetálnemu pohybu schopná ochrániť aj novo prirastajúce listové pletivá. Navyše sa účinná látka kumuluje vo voskovej vrstve, kde jednak inhibuje a usmrcuje prípadné patogény. Navyše tu vosková vrstva slúži ako rezervoár, odkiaľ je priebežne pozvoľna účinná látka uvoľňovaná do okolitých pletív a medzibunkových priestorov listov.

Najčastejšie používaný termín aplikácie v období vlajkového listu, v BBCH 37-39, zaisťuje ochranu horných listových poschodí, ktorých zdravotný stav je veľmi dôležitý pre maximalizáciu úrody a kvality zrna.

Okrem ochrany aj ďalšie výhody

Nespornou výhodou fungicídu ELATUSTM Era sú fyziologické benefity. V odborných štúdiách (laboratórnych, nádobových i poľných pokusoch) bol preukázaný po aplikácii účinnej látky SOLATENOLTM pozitívny vplyv na hospodárenie rastlín s vodou, čo samozrejme funguje pre rastliny pri všetkých podmienkach počasia. Najvýraznejšie sa však prejavuje v suchých rokoch. Predovšetkým v takýchto podmienkach SOLATENOLTM napomáha rastlinám regulovať a redukovať straty vody, ku ktorým dochádza pri transpirácii. Fotosyntéza nie je negatívne ovplyvnená, naopak bolo preukázané zvýšenie výťažnosti fotosyntézy. Všetky tieto spomínané fyziologické procesy pomáhajú rastlinám lepšie prekonať obdobie sucha a napomáhajú lepšiemu ukladaniu asimilátov v zrne a napomáhajú k produkcii zaisťujúcej vysokú úrodu aj kvalitu.

Pri sladovníckych jačmeňoch platí obzvlášť „regulovať“

Pri sladovníckych jačmeňoch nesmieme zabúdať aj na ochranu proti poľahnutiu. Tu dvojnásobne platí, že prevencia je nutná a dôležitá. Pre zlepšenie odolnosti proti poliehaniu je najvhodnejšia aplikácia regulátorov najlepšie na začiatku stĺpkovania, ideálne v rastovej fáze 1. kolienka. Náš trh ponúka široké spektrum morforegulátorov, ktoré sa líšia svojim zložením, efektivitou krátenia a šetrnosťou k plodine.

 My máme k dispozícii produkty Moddus® a Moddus® Flexi. Moddus® odporúčame aplikovať na začiatku stĺpkovania (ideálne v BBCH 31/32).

Na reguláciu môžete tiež využiť delenú aplikáciu. Tento variant je veľmi vhodný pre suchší priebeh jari, kedy si nie ste istí použitím plných dávok regulátorov. Zaistíte aspoň základné spevnenie bazálnej časti stebla a primerané krátenie, ktoré potom doplníte reguláciou v období rastovej fázy pokročilého stĺpkovania (optimálne v BBCH 35). Tu môžete prispôsobiť dávku regulácie podľa aktuálnych zrážkových úhrnov.

Regulátory rastu Moddus® aj Moddus® Flexi zaisťujú okrem spoľahlivej ochrany proti poliehaniu aj významnú podporu rozvoja koreňového systému. Benefit sa prejaví predovšetkým v podmienkach, kedy sú rastliny ohrozené určitými stresmi, ako je sucho či nedostatky výživy.

ELATUSTM Era dlhodobo testujeme

Na pokusných staniciach Ditana s.r.o. Velká Bystřice a ZZS Kujavy boli v priebehu rokov 2020-2021 založené maloparcelkové pokusy s jačmeňom jarným. Odrody Francin, Laudis 550, Bojos a Sebastian. Cieľom bolo vyhodnotenie efektivity fungicídneho ošetrenia pri plánovanom jednom fungicídnom vstupe za sezónu. Aplikácia bola vykonaná v BBCH 37/39. Bol sledovaný zdravotný stav porastov, vplyv na zelenú listovú plochu, úrodu a základné kvalitatívne parametre.

V priebehu dvoch testovacích rokov sa vyskytli choroby hnedá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť, ramuláriová škvrnitosť a hrdza jačmenná. Nástup chorôb bol pozvoľný, v neskorších rastových fázach. V pokuse boli testované varianty zastúpené fungicídom ELATUSTM Era (SOLATENOLTM + protioconazole) a konkurenčné fungicídne riešenie s obsahom SDH inhibítorov. Variant ošetrený fungicídom ELATUSTM Era vykazoval excelentnú a jednoznačne najvyrovnanejšiu mieru účinnosti a dlhodobosť účinku proti všetkým prítomným chorobám (graf 1).

Bol taktiež zaznamenaný pozitívny vplyv na úrodu aj kvalitatívne parametre (graf 2) a na zelenú listovú plochu (graf 3).

Správna voľba kvalitnej fungicídnej ochrany je dôležitým a nevyhnutným prvkom pri pestovaní sladovníckych jačmeňov. ELATUSTM Era ponúka prémiové možnosti fungicídnej ochrany, zaisťuje široké spektrum účinku na choroby jačmeňa a prináša pridanú hodnotu vo forme silných fyziologických benefitov, zaisťujúcich vyššiu a najmä kvalitnú úrodu, ktorá je pre rentabilitu pestovania sladovníckeho jačmeňa kľúčová.

Graf 1: Účinnosť fungicídnych riešení na choroby jačmeňa (%)

Pokusy Velká Bystřice, Kujavy (n=4), roky 2020-2021. Jačmeň jarný, odrody: Francin, Laudis 550, Bojos, Sebastian. Výskyt: rynchospóriová škvrnitosť, hrdza jačmenná iba v roku 2020, Výskyt: ramuláriová škvrnitosť iba v roku 2021.

Graf 2: Vplyv fungicídnych riešení na úrodu jačmeňa (t/ha) a kvalitatívne parametre zrna

Pokusy Velká Bystřice, Kujavy (n=4), roky 2020-2021. Jačmeň jarný, odrody: Francin, Laudis 550, Bojos, Sebastian.

Graf 3: Zelená listová plocha jednotlivých fungicídnych riešení v záverečnej fáze vegetácie (%)

Pokusy Velká Bystřice, Kujavy (n=4), roky 2020-2021. Jačmeň jarný, odrody: Francin, Laudis 550, Bojos, Sebastian.

Autor: Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Syngenta Slovakia s.r.o.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down