16.03.2011 | 02:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kontrola podmienok chovu nosníc

Kontrola podmienok chovu nosníc, ktoré produkujú vajcia dovážané do EÚ, bola predmetom otázok europoslankyne Zuzany Roithovej. V mene Európskej komisie jej začiatkom marca odpovedal John DALLI, komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku.

Na základe smernice Rady 74/1999/ES o minimálnych požiadavkách na ochranu nosníc, ktoré vstúpia do platnosti od 1. 1. 2012, je nutné rekonštruovať technológie konvenčných klietok na farmách s chovom nosníc vo všetkých štátoch EÚ, na technológie uvedené v citovanej smernici. Vďaka veľkým investíciám a novým technológiám s nižším počtom zastavených nosníc budú pre chovateľov výrobné náklady vyššie, a tým sa zvýši i cena vajec. Keďže chovatelia v tretích krajinách nemusia plniť prísne podmienky zaisťujúce dobré životné podmienky nosníc, majú výrobné náklady nižšie. V prípade dovozu vajec z tretích krajín, kde nie sú zavedené požiadavky EÚ, tak vznikne nerovná súťaž, výrazne znevýhodňujúca európskych chovateľov nosníc na vnútornom trhu. 

Akým spôsobom chce Európska komisia (EK) chrániť pravidlá rovnej súťaže, aby k tomuto zjavnému znevýhodneniu chovateľov z krajín EÚ nedochádzalo? Akým spôsobom nastaví podmienky pre dovozcov, aby sa vyrovnalo finančné zvýhodnenie dovážaných vajec? „EK usporiadala 19. januára 2011 stretnutie príslušných orgánov a hlavných zúčastnených strán, ktoré malo za cieľ výmenu skúseností, praktických riešení a hľadanie možností vo veci vyraďovania konvenčných klietok. Otázka uplatňovania spoločných noriem týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat na dovážané produkty sa riešila so všetkými zúčastnenými stranami a bude sa o nej rokovať aj ďalej. Okrem toho EK bude i naďalej prejednávať otázky dobrých životných podmienok zvierat formou dvojstranných dohôd s hlavnými obchodnými partnermi EÚ.“ 

Akým spôsobom zaručí EK kontrolu podmienok chovu nosníc, pokiaľ bude výrobca uvádzať, že ich chov odpovedá štandardom EÚ? „Členské krajiny sú zodpovedné za riadnu implementáciu právnych predpisov EÚ a za zaistenie skutočností, že vajcia, ktoré nie sú vyprodukované v súlade so smernicou 1999/74/ES, nebudú podľa právnych predpisov EÚ uvádzané na trh. Zúčastnené strany uznali význam zvýšených kontrôl. EK bude i naďalej sledovať vykonávanie uvedenej smernice prostredníctvom technickej pomoci, zaisťovanej inšpekčným útvarom EK - Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa (Potravinový a veterinárny úrad so sídlom v írskom Grange). Členské štáty boli požiadané, aby plánované kroky, ktoré majú uľahčiť prechod ku zdokonaleným klietkam, rovnako ako sankcie v prípade nedodržania požiadaviek, oznámili Komisii a s ňou ich prediskutovali. EK sa bude zaoberať analýzou národných plánov a možnosťami ich lepšieho uplatňovania, a bude pokračovať v komunikácii s príslušnými orgánmi a všetkými zainteresovanými sektormi, aby sa zaistila riadna implementácia právnych predpisov a zabránilo sa narušeniu trhu.“ 

Zaručí EK, že táto smernica bude v platnosti aspoň po dobu životnosti nových technológií zaisťujúcich dobré životné podmienky zvierat pri chove, t. j. odhadom 20 rokov, aby sa tak predišlo ďalšiemu navyšovaniu nákladov pre chovateľov? „Komisia neplánuje revíziu smernice Rady 1999/74/ES o ochrane nosníc.“ 

Niektoré štáty žiadajú o posunutie termínu zákazu konvenčných klietok. Keďže väčšina členských štátov je už na požiadavky zaisťujúce dobré životné podmienky zvierat pripravená, je nutné nepodľahnúť tlaku a nepripustiť žiadne výnimky ani úľavy. Akékoľvek výnimky by spôsobili veľké nepríjemnosti a straty všetkým producentom vajec, ktorí požiadavky legislatívy splnili, ale znamenali by tiež predĺženie týrania nosníc v konvenčných klietkach, zatiaľ čo nové klietky predstavujú prostredie, ktoré vyhovuje požiadavkam predpisov EÚ proti týraniu zvierat. Je si týchto argumentov EK vedomá?„Komisia nemieni odložiť právnu lehotu pre vyraďovanie nezdokonalených klietok. Tento postoj bol potvrdený pri niekoľkých príležitostiach, okrem iných aj na plenárnom zasadnutí Parlamentu 16. decembra 2010, či na stretnutí 19. januára 2011.“

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down