06.04.2011 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kto prv príde, ten aj prv melie...

Pôdohospodárska platobná agentúra začala v pondelok, 4. apríla, s prijímaním žiadostí na priame platby a vybrané opatrenia z Programu rozvoja vidieka orientované na pôdu a zvieratá.

„Žiadosti sa prijímajú v období od 4. apríla do 15. mája 2011. Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti do 25 kalendárnych dní po tomto termíne, t.j. do 9. júna, bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1 percento za každý pracovný deň omeškania,“ pripomenul Andrej Gajdoš, riaditeľ Odboru priamych a environmentálnych podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).
Ako ďalej uviedol, v uvedenom termíne sa podávajú žiadosti o jednotnú platbu na plochu (SAPS), platbu na dojnicu, osobitnú platbu na cukor, osobitnú platbu na ovocie a zeleninu, prechodnú platbu na rajčiaky, doplnkovú platbu na plochu, platbu na chmeľ, vyrovnávací príspevok na znevýhodnené oblasti, agroenvironmentálnu platbu, platbu na územia európskeho významu na poľnohospodárskej pôde, platbu na opatrenie životné podmienky zvierat, agroenvironmentálnu platbu na podopatrenie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat, zaradenie do agroenvironmentálneho podopatrenia chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.
„Chcel by som všetkých žiadateľov požiadať, aby si predkladanie žiadostí nenechávali až na poslednú chvíľu. A to hlavne preto, lebo v tomto roku budeme pri administrácii, kontrole a spracovaní žiadostí postupovať aj podľa toho, kedy boli jednotlivé žiadosti na platobnú agentúru predložené. Zvýhodnené budú pritom tie žiadosti, ktoré boli predložené v skoršom termíne,“ upozornil Andrej Gajdoš.
„Tak, ako býva zvykom, Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov, ktorí predložili jednotnú žiadosť v roku 2010, predtlačené formuláre identifikačného listu, jednotnej žiadosti, zoznamu poľnohospodárskych pozemkov, zoznamu dojníc a grafické prílohy. Tie si môžu žiadatelia vyzdvihnúť od 4. apríla na príslušnom regionálnom pracovisku PPA,“ pokračoval Andrej Gajdoš.
Okrem toho, pre žiadateľov, ktorí vlani predložili niektorú zo žiadostí na hovädzí dobytok alebo ovce (v rámci platby na životné podmienky zvierat a platby na agroenvironmentálne podopatrenie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat), pripravila PPA aj predtlačené zoznamy zvierat podľa predchádzajúceho roku, ktoré si tiež môžu vyzdvihnúť na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.
„Žiadatelia musia najneskôr s prvou predloženou žiadosťou predložiť aj identifikačný list žiadateľa na rok 2011, pričom tí žiadatelia, ktorí už v tomto roku predkladali žiadosť o podporu na veľké dobytčie jednotky, sú od tejto povinnosti oslobodení,“ pripomína Andrej Gajdoš.
Jednotná žiadosť na rok 2011 zahŕňa prevažnú väčšinu spomenutých podporných programov. Pokiaľ žiadateľ žiada napríklad o príspevok na znevýhodnené oblasti, prechodnú platbu na rajčiaky, platbu na územia európskeho významu, agroenvironmentálnu platbu alebo pestuje konopu siatu, k žiadosti musí predložiť aj špecifikáciu k týmto schémam podpory. V nej potom uvádza ďalšie požadované údaje a podpisuje prehlásenie.
Nevyhnutnou prílohou jednotnej žiadosti je zoznam poľnohospodárskych pozemkov, kde žiadateľ deklaruje jednotlivé plochy podľa Registra poľnohospodárskych produkčných plôch, ich výmeru a spôsob využitia, a zároveň vyznačuje, na ktoré plochy sa vzťahujú jednotlivé podporné programy.
Pre žiadateľov, ktorí sú zaradení v niektorom z agroenvironmentálnych podopatrení, je pripravený rozšírený formulár zoznamu poľnohospodárskych pozemkov. Ten je určený práve pre špecifikovanie agroenvironmentálnych podopatrení.
Pokiaľ žiadatelia obhospodarujú aj plochy, na ktoré z určitých dôvodov nechcú alebo nemôže byť poskytnutá platba - napríklad jednotná platba na plochu z dôvodu nesplnenia minimálnej výmery parcely - žiadatelia sú povinní v žiadosti uvádzať aj tieto plochy. Na to je určený osobitný formulár, označený ako zoznam poľnohospodárskych pozemkov nespôsobilých pre podporu. „Neoddeliteľnou súčasťou jednotnej žiadosti sú aj grafické prílohy, do ktorých žiadatelia, ostatne ako každý rok, zakresľujú jednotlivé poľnohospodársky využívané parcely, a to podľa zoznamu poľnohospodárskych pozemkov. Pokiaľ žiadatelia požadujú aj platbu na dojnicu, k žiadosti musia priložiť i zoznam dojníc, v ktorom uvádzajú čísla ušných značiek jednotlivých zvierat a farmu, na ktoré požadujú túto podporu,“ dodáva Andrej Gajdoš.
Pokiaľ ide o sadzby na jednotlivé opatrenia, ich výška zatiaľ nie je podľa A. Gajdoša známa. Minister pôdohospodárstva však pred časom uviedol, že napríklad jednotná platba na plochu by mala v tomto roku dosiahnuť 155 eur na hektár, a platba na dojnicu by mala byť vo výške 76 eur. Ide však len o odhady a je pravdepodobné, že tieto sumy sa ešte zmenia. Kedy však plánuje rezort pôdohospodárstva zverejniť definitívnu výšku platieb sa nám zistiť nepodarilo. V predchádzajúcich rokoch to však väčšinou bývalo až v novembri.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down