24.11.2020 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalita sejby jarných plodín

Pri sejbe poľnohospodárskych plodín sú na prácu sejačiek kladené vysoké požiadavky. V záujme včasného založenia porastov je požadovaná pri sejbe vysoká plošná výkonnosť a najmä dodržanie rovnomernosti zvolenej hĺbky sejby. Nárast plošnej výkonnosti je dosahovaný dvomi spôsobmi. Zväčšovaním pracovných záberov sejacích strojov a zvyšovaním ich pracovnej rýchlosti.

Pri kvalitnej sejbe musí sejačka rozmiestniť semená v pôde tak, aby vyklíčené rastlinky mali približne rovnaké vegetačné podmienky (dostatok vzduchu, svetla, živín). Semená musia byť rozmiestnené v pôde rovnomerne v horizontálnom (dodržanie medziriadkovej vzdialenosti) i vertikálnom smere (rovnomerná hĺbka sejby).

Na spôsob a postupnosť operácií pri obrábaní pôdy a sejby na jar vplýva najmä termín sejby jarnej plodiny, ku ktorej sa má pôda pripraviť. Pri plodinách, ktoré sa vysievajú skoro, sa ihneď, len čo to dovolia poveternostné a pôdne podmienky, pripravuje osivové lôžko. Pri plodinách, ktoré potrebujú pre vyklíčenie vyššie teploty a vysievajú sa neskôr, robíme opatrenia na zamedzenie neproduktívnych strát vody, akumulovanej v pôde v zimnom období. Zároveň je nutné pamätať na mechanickú reguláciu burín. Skoré jarné buriny majú do termínov sejby koncom apríla až začiatkom mája dostatok času na svoj vývoj. Potláčame ich mechanickým spôsobom včas, čím šetríme neskôr na aplikácii herbicídov pri rešpektovaní ochrany životného prostredia i kvality budúceho produktu.

Po zhodnotení fyzikálneho a vlhkostného stavu pôdy v jarnom období je potrebné pred sejbou upraviť pôdne vlastnosti na požadované parametre. Týka sa to najmä drobnohrudkovitej štruktúry, objemovej hmotnosti a pórovitosti. Tieto hydrofyzikálne vlastnosti vo veľkej miere závisia od momentálneho obsahu vody v pôde. Optimálne vytvorené osivové lôžko pre danú plodinu, je základný predpokladom pre kvalitnú sejbu, klíčenie, vzchádzanie a ďalšie rastové procesy pestovaných plodín. Ďalšou významnou úlohou predsejbovej prípravy pôdy je aj mechanická regulácia vyskytujúcich  burín v rôznych rastových fázach.

V minulosti boli pri predsejbovej príprave pôdy používané oddelené pracovné operácie s často opakovaným používaním jednotlivých náradí napr. smykovanie, bránenie, valcovanie, kyprenie a pod. Dôsledkom týchto prejazdov, najmä po nakyprenej pôde bolo nadmerné utlačenie pôdy so všetkými nepriaznivými vplyvmi na jej vlastnosti. V súčasnosti je snaha uskutočňovať predsejbovú prípravu pôdy s čo  najmenším počtom prejazdov čo je dôležité  najmä v jarnom období, keď sa pôda nachádza v stave tzv. predvegetačnej pôdnej zrelosti (pôdné garé). Tento stav vzniká pôsobením fyzikálnych faktorov na pôdu v zimnom období, najmä zamrznutím vody v pôde. Zväčšovaním objemu ľadu v pôdnych agregátoch vzniká veľmi jemná, ale na prejazdami techniky rýchlo poškodzujúca sa pôdna štruktúra.

Technicky, konvenčné sejačky vykonávajú sejbu do predtým klasicky pripravenej pôdy. Sejačky na priamy výsev, umožňujú výsev do nepripravenej pôdy pokrytej pozberovými zvyškami, alebo do medziplodiny (priama sejba). Sejačky na presný výsev (kukurica, slnečnica a iné plodiny) umožňujú ukladanie osiva v riadku pri rôznej vzdialenosti, čím sa dodrží požadovaný počet jedincov na hektár. Sejačky umiestňujúce osivo na konečnú vzdialenosť sa používajú pri zakladaní porastov repy cukrovej, zeleniny a špeciálnych plodín.

Pohyb semien v rôznych pracovných častiach sejacieho stroja ovplyvňujú ich geometrické a fyzikálne vlastnosti. Z nich sú najdôležitejšie veľkosť, tvar, hmotnosť a sypkosť. Najväčší význam pri presnej sejbe má tvar a vyrovnanosť osiva. Niektoré druhy semien upravujeme tak, aby ich tvar bol čo najviac guľovitý a povrch hladký. Na to sa používajú rôzne mechanické spôsoby úpravy osiva: obrusovanie, leštenie a obaľovanie. Výsevné mechanizmy vyžadujú, aby veľkosť všetkých semien bola približne rovnaká. Tvar osiva je daný vzájomným pomerom dĺžky, šírky a hrúbky semien. Dobre sa vysievajú najmä semená guľaté (kapustoviny), naopak ťažko semená tráv, ktorý bývajme dlhé, prípadne ochlpené. Hmotnosť osiva sa udáva hmotnosťou vzorky 1000 semien. Podľa toho stanovíme aktuálnu hmotnosť výsevku. Z hľadiska pohybu osiva je dôležitá aj tzv. sypkosť semien. Je daná sypným uhlom, ktorý je napr. pri obilninách 32 - 40 stupňov oproti vodorovnej podložke.

V záujme zlepšenia kvality presnej sejby sa používa kalibrované, obrusované a obaľované osivo. Sejačky na presný výsev môžu byť vybavené prídavnými zariadeniami ako je aplikátor priemyselných hnojív, alebo aplikátor mikrogranulovaných pesticídov. Pri presnom výseve sa podstatne znižuje aj potreba osiva na hektár  (približne o 50%).

Osivo umiestnené vo výsevnej skrini sa dopravuje k výsevnému mechanizmu, samospádom, alebo nútene podtlakovým, alebo pretlakovým prúdom vzduchu. Výsevné kotúče odoberajú v pravidelných časových intervaloch stanovené množstvo osiva a vypúšťajú ho do sejacích pätiek. Výsevné pätka vytvára v pôde výsevné ryhu (brázdičkou), na ktorej dno sa osivá ukladajú. Po ich uložení sa zahŕňajú, prípadne celoplošne, alebo len na okraji brázdičky v pôde pritláčajú.

V súvislosti s rozširovaním technológií zjednodušenej prípravy pôdy, alebo pri sejbe bez orby nadobúda význam kvalita ukladania osiva do pôdy pri výskyte väčšieho množstva rastlinných zvyškov predplodiny, alebo medziplodiny na povrchu pôdy. Úspešne sa na ukladanie osiva pri tomto type sejby využívajú kotúčové výsevné pätky. Jednokotúčové výsevné pätky sú postavené šikmo k smeru jazdy a odsúvajú väčšinu rastlinných zvyškov z povrchu pôdy na bok. Znižujú tak nebezpečenstvo zatlačenia rastlinných zvyškov na dno brázdičky pod osivo. Na skvalitnenie tejto činnosti sa používajú aj prerezávacie kotúče, ktoré bývajú  predradené dvojkotúčovým výsevným pätkám. Toto usporiadanie je určené predovšetkým pre priamu sejbu do nepripravenej pôdy. Na prípravu pozemku pre sejbu pri minimalizačných technológiách sa používajú aj podrezávacie radličky, usporiadané vo viacerých radoch. Zodvihnú zeminu a rastlinné zvyšky, skypria pôdu bez obrátenia, čím šetria pôdnu vlahu. Dôležité je, že pracujú celoplošne v jednej hĺbke, čo je pred nasledujúcou sejbou veľmi dôležité. Na predsejbovú prípravu pôdy by sa nemalo používať tanierové náradie („diskáče“), lebo profil pôdy je pod povrchom zvlnený (povykrajovaný jednotlivými kotúčmi) a nevytvárame tak rovnaké podmienky pre klíčenie osiva!

prof. Dr. Ing. Richard Pospišil

                                                                          Externý spolupracovník redakcie, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down