08.03.2013 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

MH SR: V oblasti podnikateľského prostredia v SR možno konštatovať stabilitu

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pri hodnotení podnikateľského prostredia v SR konštatuje jeho stabilitu, a to aj napriek potrebe na Slovensku ho neustále zlepšovať. Jednotlivé rezorty by mali prijať opatrenia na jeho zlepšovanie v roku 2013, respektíve roku 2014.

"Z aspektu pozície dosiahnutej SR v oblasti podnikateľského prostredia možno celkovo konštatovať stabilitu prostredia i napriek tomu, že aj naďalej je potrebné podnikateľské prostredie SR neustále zlepšovať," konštatuje rezort hospodárstva SR v Správe o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie, ktorou by sa v najbližšom období mala zaoberať slovenská vláda.
      Pri hodnotení stavu podnikateľského prostredia sa podľa MH SR dôraz kladie predovšetkým na identifikáciu otázok prístupu k financiám, administratívnych bariér, regulačných obmedzení, ľudských zdrojov, vzdelávania, daní a inovácií. MH SR vypracovalo tzv. GAP analýzu a aj na jej základe sa do návrhu uznesenia vlády SR majú premietnuť opatrenia, ktorých cieľom je zlepšiť postavenie SR v tomto hodnotení.
      Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR by malo v rámci rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadku prijať opatrenia na zrýchlenie a zefektívnenie občianskeho súdneho konania, najmä vo vzťahu k inštitútu predbežného opatrenia, platobného rozkazu, doručovania, písomného vyhotovovania rozhodnutia, doručovania rozhodnutia už pri skončení pojednávania. V rámci novelizácie Exekučného poriadku by sa mali prijať opatrenia na zefektívnenie výkonu rozhodnutia, najmä vo vzťahu k začatiu exekučného konania.
      MS SR by malo prehodnotiť aj minimálne vkladové požiadavky pri spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) a analyzovať zavedenie duálneho konceptu minimálneho základného imania pri s.r.o., zriadiť insolvenčný register ako verejne dostupný register o insolvenčných konaniach. Rezort spravodlivosti by mal skrátiť lehotu na odoslanie oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu firmy do Obchodného registra (OR) SR zo súčasnej formulácie "bez zbytočného odkladu" na "bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 pracovných dní".
      Ministerstvo financií (MF) SR by malo prehodnotiť a zjednodušiť tlačivá z príjmov zo závislej činnosti predkladané správcom dane zamestnávateľmi za svojich zamestnancov, s cieľom zníženia administratívnej záťaže a odstránenia vyplňovania duplicitných údajov za zamestnancov v tlačivách. Rezort by mal zároveň zrušiť povinnosť poskytovať účtovnú závierku daňovému úradu a zároveň zbierke listín na registrovom súde, ako aj usmerniť správcov dane, aby nevyžadovali pri registrácii právnickej osoby k dani z príjmov výpis z OR SR.
      MH SR a Ministerstvo kultúry SR by mali iniciovať rokovania so zástupcami podnikateľského prostredia a organizáciami kolektívnej správy v SR o zjednodušení postupu pri realizácii platieb za odmeny v zmysle zákona o autorskom práve.
      Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR by malo pripraviť realizáciu projektu elektronizácie činnosti stavebných úradov tak, aby podnikatelia a občania mohli všetky svoje podania na stavebnom úrade vybaviť elektronicky. Rezort by mal zaviesť tiež kategorizáciu stavieb, ktorá podstatným spôsobom zjednoduší a skráti administratívnu a časovú náročnosť ich povoľovania.
      Ministerstvo zdravotníctva SR by malo v súlade so zákonom o zdravotnom poistení zrušiť povinnosť informovať o odklade podania daňového priznania zdravotné poisťovne.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down