06.12.2019 | 11:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Miešacie kŕmne vozy a podstielacie vozy

Kvalitná a ekonomicky efektívna poľnohospodárska výroba je neodmysliteľná bez zavádzania moderných pestovateľských a chovateľských technológií. Moderné technológie musia byť vyplnené strojmi, ktorých konštrukčné vlastnosti okrem bezpečnostných kritérií musia plniť aj moderné agrotechnické požiadavky pre stroje v rastlinnej výrobe a zootechnické požiadavky v živočíšnej výrobe.

Pri nákupe novej techniky v poľnohospodárskom podniku je zložité vyhodnotiť ekonomický prínos investície, naviac je potrebné brať do úvahy faktor času, pretože výdavky na investície a prínosy z investícii vznikajú v rôznych časových obdobiach. Obnova strojového parku sa prelína so zavádzaním nových, modernejších technologických postupov a v podmienkach tržného hospodárstva môže nastať situácia, že produkt, na ktorý bol vyraďovaný stroj potrebný, už nebude vyrábaný. Je teda potrebné dôkladne zvažovať oblasť výroby, ktorá vyžaduje najviac obnovu strojov a bude teda riešená prioritne, ale brať do úvahy i náväznosť novej techniky na ostatné stroje a zariadenia podniku i na výhľadové výrobné a technologické zámery. Ponuka strojov na trhu je veľmi široká a tak vlastnému výberu je potrebné venovať maximálnu pozornosť.

Jednou z najprogresívnejších metód kŕmenia hovädzieho dobytka v posledných rokoch je skrmovanie zmiešaných kŕmnych dávok, tzv. TMR (Total Mixed Ratio). Táto metóda kŕmenia sa stala nevyhnutnou súčasťou technológií prevádzkovaných v chovoch dojníc. Zmiešaná kŕmna dávka (ďalej ZKD) zahŕňa všetky objemové krmivá, jadrové krmivá, prípadne aj ďalšie špeciálne prípravky. Pri príprave ZKD je veľmi dôležitá kvalita miešania. Pokiaľ je miešanie nerovnomerné, alebo sú jednotlivé krmivá stláčané príliš agresívnym spôsobom, je takáto ZKD menej účinná a nemôže zabezpečiť vysokú úžitkovosť, ktorá je od nej očakávaná. Jednou z veľkých predností v súčasnosti stále viac sa v praxi uplatňujúcich miešacích kŕmnych vozov (ďalej MKV) je veľmi dobrá homogenizácia naložených komponentov. Miešacie kŕmne vozy sa stali nevyhnutnými pomocníkmi predovšetkým v chovoch dojníc, kde len kvalitná zmiešaná kŕmna dávka zabezpečuje maximálne produkčné výsledky vďaka dostatočnému príjmu všetkých zložiek krmiva jednotnou kŕmnou dávkou v priebehu celého roka. Pre zabezpečenie vysokej úžitkovosti dojníc je potrebné vytvoriť a podávať kŕmnu dávku tak, aby im zabezpečila vysoký príjem sušiny a energie s najlepšou možnou stráviteľnosťou. Toto je možné dosiahnuť iba v prípade, že jednotlivé komponenty kŕmnej dávky sú podávané dobre premiešané. Možností, ako zmiešanú kŕmnu dávku pripraviť je niekoľko a sú dané typom používaných strojov a zariadení. Najrozšírenejším spôsobom je využívanie už spomínaných miešacích kŕmnych vozov. Tieto mechanizačné prostriedky sú vyrábané s rôznym objemom korby a je možné v nich kvalitne namiešať aj menšie množstvo krmiva.

Využitie miešacích kŕmnych vozov na tvorbu zmiešanej kŕmnej dávky prináša tieto výhody:

 • použitie miešacích kŕmnych vozov výrazne znižuje potrebu ľudskej práce, času potrebného na kŕmenie a umožňuje celý proces kŕmenia presne riadiť a mechanizovať,
 • skrmovaním optimálne zostavených kŕmnych dávok sa výrazne obmedzí vznik tráviacich problémov u dojníc a maximalizuje sa potreba sušiny a tým aj mliečna úžitkovosť,
 • dokonale premiešaná kŕmna dávka nedovoľuje dobytku selektovať jednotlivé zložky krmiva,
 • zmiešaná kŕmna dávka zabezpečuje stály priebeh fermentácie v bachore, čo zlepšuje využitie a produkčný účinok krmív i jednotlivých živín.

 

Z hľadiska pripojenia k energe­tickému zdroju môžeme MKV rozdeliť na dve veľké skupiny: prvú skupinu tvoria traktorové návesy a druhú skupinu samohybné MKV.

Plnenie miešacieho priestoru – korby voza býva najčastejšie riešené pomocou vlastného plniaceho zariadenia, alebo cudzím mechanizačným prostriedkom (nakladačom, resp. manipulátorom). Keď je plniace zariadenie súčasťou MKV, môže jeden pracovník zabezpečiť celú jeho obsluhu. Ak plnenie zabezpečuje ďalší stroj, obyčajne na jeho obsluhu treba ďalšieho pracovníka.

Samozrejmosťou všetkých MKV je vážiaci systém. Pri každom je možnosť výberu z viacero úrovní. Najjednoduchší variant spočíva len v tom, že sa zobrazuje hmotnosť, ktorá je naložená v MKV bez možnosti zadávania receptúry a rôznych názvov jednotlivých komponentov kŕmnej dávky.

Hlavné výhody inteligentného kŕmenia:

 • lepšia kvalita mlieka,
 • zvýšenie úžitkovosti,
 • zníženie nákladov na kŕmenie (čas, krmivo, PHM),
 • kontrola kvality práce obsluhy MKV - vytvorenie časovej snímky jeho práce.

Presné stanovenie hmotnostných podielov jednotlivých komponentov kŕmnej dávky je zabezpečené systémom tenzometrických snímačov.

Za týmto účelom je MKV vybavený:

 • tenzometrickými snímačmi,
 • vyhodnocovacou jednotkou,
 • pamäťou - umožňuje uložiť až 99 druhov KD, pričom jedna KD môže obsahovať 24 komponentov,
 • displejom,
 • klávesnicou,
 • zvukovou signalizáciou (signalizuje stav pri dosiahnutí hmotnosti jednotlivých krmív pri 85 a 100 %, aby obsluha nemusela dlhodobo sledovať displej).

Miešanie krmív v korbe MKV zabezpečujú miešacie ústrojenstvá: závitovkové vertikálne, závitovkové horizontálne, rotačné lopatkové (pádlové), kombinované (lopatky + závitovky). Rozdeľovanie krmiva na kŕmny stôl je riešené vyprázdňovacím reťazovo – lištovým dopravníkom, klasickým pásovým dopravníkom alebo po sklznici.

 

Horizontálne MKV

V korbe sú jedna až štyri horizontálne závitovky tvorené hriadeľom. Na hriadeli je navinutá závitovka a na obvode spodnej závitovky sú uchytené nože rôznych tvarov. Frekvencia otáčania závitoviek je 15 až 18 za 1 minútu. Smer otáčania a vinutia závitoviek je taký, aby pri otáčaní vznikol žiadaný pohyb krmiva a jeho zhromažďovanie pri vyprázdňovacom otvore.

Výhody horizontálneho MKV:

 • objem využitý na 95 %,
 • kompaktné rozmery,
 • výborné rezanie (nastaviteľné nože),
 • výborné miešanie, homogenita 95 %,
 • rovnomerné vyprázdňovanie,
 • možnosť dodať verziu s plniacou frézou alebo bez,
 • pracuje aj s malými dávkami krmiva.

 

 

Nevýhody horizontálneho MKV:

-          objem maximálne 20 - 22 m3 (technické riešenie neumožňuje natiahnuť korbu do väčších dĺžok - spodná závitovka musí byť vyrobená z jedného kusu profilu, ktorý musí byť uchytený iba na koncoch kvôli zabezpečeniu toku krmiva po celej dĺžke závitovky - pri nadmernom predĺžení profilu by došlo k nežiaducemu previsu profilu a následnému treniu o dno korby MKV),-          potrebný vyšší príkon oproti vertikálnemu MKV,-          nadmerné stláčanie krmiva čím dochádza k vytláčaniu štiav z krmiva,-          pokiaľ je horizontálny MKV vybavený vyberačom ten  je uchytený o korbu čím fréza ovplyvňuje presnosť váženia.

 

Vertikálny MKV

Vertikálny MKV má v zásobníku 1 až 3 vertikálne závitovky. Ich počet závisí od objemu MKV. Maximálny počet dojníc, ktoré možno kŕmiť jedným vozom je 225 až 360ks dojníc pri objeme korby 45m3.

Ing. Štefan Boďo, PhD.

Technická fakulta SPU v Nitre

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down