Nepodceňujme prípravu pôdy pod oziminy

Tohoročná prevažne suchá jar a začiatok leta urýchľujú vývin vegetácie a pomaly sa poľnohospodári pripravujú na zber novej úrody. V podvedomí však pestovatelia už myslia na prípravu pôdy na výsev ozimín. Za základnú požiadavku správneho obrábania pôdy pod ozimné obilniny sa považuje vytvorenie osivového lôžka s rovnakými parametrami obsahu organickej hmoty a drobnohrudkovitej štruktúry pôdy v zóne ukladania semien.

Rozhoduje predplodina

Spôsob prípravy pôdy závisí od predplodiny. Celý systém obrábania pôdy sa snažíme zosúladiť tak, aby ozimné plodiny včas a kompletne vzišli, zakorenili, obilniny primerane odnožili, čím sú vytvorené predpoklady na ich dobré prezimovanie. Ak nám poveternostné podmienky dovolia, pracovné operácie organizujeme tak, aby medzi základnou prípravou pôdy a sejbou bolo dostatočné časové obdobie potrebné na uľahnutie pôdy.

Úspech pestovania ozimných obilnín závisí od viacerých faktorov. Výber predplodiny pre jednotlivé obilné druhy ozimín je daný termínom sejby resp. zberom predplodiny. Obilná predplodina je najmenej vhodná pre ozimnú pšenicu (možný prenos chorôb a škodcov cez tzv. zelený most – výmrv predchádzajúcej obilniny po zbere. Vzídený výmrv treba nekompromisne potlačiť, najlepšie kombináciou mechanického a chemického zásahu. Ostatné druhy ozimín sú tolerantnejšie.

Náročnosť jednotlivých druhov

Pšenica letná f. ozimná je z ozimných obilnín najnáročnejšia na predplodinu. Najvyššie úrody pšenice sa dosahujú po širokolistých predplodinách ako sú viacročné krmoviny, strukoviny a kapusta repková pravá. Ďatelinoviny – ako lucerna siata, v suchších oblastiach v rokoch s nedostatkom zrážok, zhoršujú vodný režim pôdy. V praxi sa často používa ako predplodina silážna kukurica, avšak pri tejto predplodine treba dať pozor na možné reziduá z  herbicídov aplikovaných k predplodine. Pestovanie pšenice po sebe sa neodporúča. V ostatnom období sa u niektorých pestovateľov zaraďuje aj po repe cukrovej pri uplatnení minimalizačných spôsobov zakladania porastu.

Pri raži siatej môžeme pri jej zaradení do osevného postupu využiť vyššiu odolnosť proti chorobám a škodcom, schopnosť potláčať buriny a jej nižšie nároky na živiny a vápnik. Dobrými predplodinami sú ďatelina, zemiaky a strukoviny. V obilninárskych osevných postupoch pôsobí raž ako sanitárny prerušovač (ozdravuje pôdu od choroboplodných zárodkov). Znesie aj pestovanie po sebe.

Aj jačmeň siaty ozimný sa vyznačuje vyššou tolerantnosťou k predplodine. Možno ho pestovať po pšenici letnej ako druhú obilninu. Nakoľko sa seje skoro na jeseň, všetky predplodiny musia byť včas pozberané. Na dobré predplodiny ako sú okopaniny, kapusta repková, ďatelinoviny reaguje zvýšením úrody. V ostatných pestovateľských ročníkoch sme vplyvom teplých jesenných a zimných mesiacov zaznamenali pri skorých sejbách vysoký výskyt viróz, ktoré na jar značne zdecimovali plochy ozimných jačmeňov. Naopak dobré výsledky sa dosiahli pri neskorých sejbách až v mesiaci november.

Tritikále potrebuje na dosiahnutie vysokých úrod dobré predplodiny ako sú ďatelinoviny, strukoviny a okopaniny, ale v porovnaní so pšenicou sú jeho nároky nižšie.

Príprava pôdy

Základnou požiadavkou správneho obrábania pôdy je dobre uľahnutá pôda buď prirodzeným spôsobom alebo pri neskoršej príprave pôdy primeraným utlačením oráčiny najmä v suchom období.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *