26.10.2015 | 06:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nočná mora poctivých poľnohospodárov

Problematikou viacnásobných deklarácií (používa sa aj termín dvojité alebo duplicitné deklarácie), teda prípadov, keď dvaja alebo viac žiadateľov požiada o priame platby na ten istý kultúrny diel v LPIS, a tým zablokuje až do vyriešenia tohto stavu – ktoré často trvá mesiace až roky – vyplatenie priamych platieb žiadateľom na celom pôdnom bloku, sme sa zaoberali už v článku uverejnenom dňa 1. júla 2015.

Informovali sme o stretnutí, iniciovanom Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, s kompetentnými zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry k riešeniu tejto problematiky, ktoré sa uskutočnilo 23. júna 2015. Odvtedy sa uskutočnili ďalšie dve stretnutia (8. septembra a 21. októbra), na ktorých sa prerokovávali návrhy SPPK na riešenie tohto nepriaznivého stavu, ako aj návrhy MP RV SR, respektíve PPA.

Už 21. júla 2015 SPPK zaslala MP RV SR návrhy, ktoré by mohli pomôcť tento problém vyriešiť. Návrhy, ktoré zástupcovia M PR SR a  Európskej komisie vyhodnotili ako diskriminačné, v rozpore s platnou legislatívou, prípadne administratívne, ťažko realizovateľné, sú nasledovné:

*z dôvodu problémov pri príprave podkladov v kampani 2015 zvážiť možnosť nesankcionovania žiadateľov, ktorí znížia výmeru po realizácii prvých krížových kontrol v roku 2015;

*zabezpečiť, aby nezrovnalostí po krížových kontrolách boli prednostne kontrolované v teréne. Kontroly vykonávať len vo vegetačnom období, kedy sa dá zistiť, kde sú hranice užívania, a taktiež to, či pôda v skutočnosti bola obhospodarovaná;

*dôsledné aplikovanie ustanovení § 16 písme.b Zákona č. 543/2007 Z. z. zo strany PPA v prípade vykonávaných kontrol na mieste. Ide o aplikovanie ustanovení, podľa ktorých ak žiadosť o poskytnutie podpory na tú istú p.p. podali viacerí žiadatelia, PPA ich vyzve, aby v lehote, ktorú im zároveň určí, preukázali plnenie ustanovených podmienok a právo užívania k pôde (vlastník, nájomca alebo na základe iného právneho dôvodu). V prípade, ak sa takýmto postupom preukáže, že právo užívania k pôde má len jeden žiadateľ, ktorý zároveň spĺňa podmienky na poskytnutie podpory, je potrebné mu podporu priznať;

*zdokladovanie všetkých plôch, ktoré sa líšia oproti vygenerovanej žiadosti (žiadosti z predchádzajúceho roka) u existujúcich žiadateľov, aj u všetkých nových žiadateľov platnou nájomnou zmluvou, potvrdením predošlého užívateľa, že plochu vyčlenil (u tzv. bielych plôch potvrdením OÚ), listom vlastníctva (tam, kde prebehla komasácia), rozhodnutie PÚ o náhradnom vydaní pôdy, prípadne iným spôsobom podľa rozhodnutia MPRV SR/PPA;

*zaviesť systém, ktorý umožní dohodnúť žiadateľom presný termín na podanie žiadosti. U žiadateľov do výmery 10 ha stanoviť napríklad termín na podávanie žiadostí aspoň o 5 pracovných dní skôr ako u ostatných žiadateľov;

*upraviť formuláre oznámení o nezrovnalostiach tak, aby okamžite po doručení odpovedí od žiadateľov bolo možné určiť, kde duplicita pretrváva, a takýto sporný diel alebo výmeru vylúčiť zo žiadosti (respektíve oddeliť od žiadosti) bez toho, aby bolo nutné čakať na ďalšie krížové kontroly. Týmto spôsobom by sa osobitne posudzovala sporná a nesporná výmera. Po vyriešení sporu by sa úspešnej strane sporu doplatila nevyplatená časť a voči strane, ktorá bola v spore neúspešná, by sa uplatnili sankcie za naddeklaráciu.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down