21.12.2015 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové technológie pre efektívnejšiu prax

Obsah zimného seminára spoločnosti Syngenta, ktorý sa už tradične uskutočnil v Nitre v posledný novembrový týždeň, bol zameraný na nové technológie, inovácie a riešenia s cieľom eliminovať nepriaznivé vplyvy prostredia na poľnohospodársku činnosť. Poľnohospodárov oprávnene zaujala prezentácia novej generácia odolných hybridov kukurice s technológiou Artesian® a progresívny insekticíd Ampligo® 150 ZC predstavený s výstižným mottom „frontálny útok proti vijačke“.

Hostí odborného seminára privítal Ing. Ľuboš Koľ, generálny riaditeľ spoločnosti Syngenta pre Českú a Slovenskú republiku, ktorý vo svojom vstupe predstavil program podujatia.

„Tento rok s extrémnymi prejavmi počasia nastolil otázky, ako včas rozoznať riziká zo sucha a tepla, ich dopad na porasty kultúrnych plodín,“ uviedol Ľ. Koľ a dodal: „Syngenta, ako spoločnosť, ktorá sa zaoberá šľachtením, genetikou, výrobou osív, pozorne tieto zmeny sleduje a pre poľnohospodársku prax vyvíja a prináša nové inovácie a technológie v snahe eliminovať tieto nepriaznivé dopady.“

Ako ďalej uviedol, rok 2015 ukázal, že je potrebné, aby prvovýroba začala diferencovať svoju produkciu a zameriavala sa na komodity s vyššou pridanou hodnotou, napríklad na hybridy slnečnice s vyšším obsahom kyseliny olejovej, kde sú perspektívne stabilnejšie a vyššie tržby z hektára, aj s tou podmienkou, že investície do hektára pri týchto plodinách môžu byť vyššie.“

Zmeny klímy a vplyv sucha na súčasné poľnohospodárstvo

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, PhD., Agronomická fakulta, Mendelova univerzita Brno, sa vo svojom vstupe zameral na zmeny klímy a ich dopad na pestovateľskú prax.

Pri porovnaní teploty za posledných sto rokov platí, že v štandardnom stave je určitá variabilita v kolísaní teploty (jeden rok je chladnejší, druhý je teplejší). V posledných 40 až 50 rokoch pozorujeme viditeľný trend posunu meteorologických prvkov (teplota, zrážky, výskyt sucha,...), čo znamená, že rozdiel medzi dosahovaným maximom a minimom sa zväčšuje. Ide o vyšší výskyt meteorologických extrémov, ktoré z pohľadu poľnohospodárskej výroby určujú úspešnosť vegetačnej sezóny. „To už je variabilita neprirodzená a tento trend nazývame zmenou, ktorú už zažívame. V prvom rade je to zmena podmienok lokality, kde hospodárime, druhým obrovským problémom sú choroby a škodcovia a tretím, nemenej závažným problémom, sú hydrometeorologické extrémy,“ uviedol Z. Žalud.

Hydrometeorologické extrémy

„Analýza priebehu počasia za posledných päť rokov potvrdila výskyt až štrnástich extrémov v priebehu počasia, ktoré mali plošný dopad na poľnohospodárstvo, z nich deväť bolo o nedostatku vody t. j. o výskyte sucha,“ konštatoval Z. Žalud a dodal: „Sucho škodí v každom ročnom období a má významné dopady na život v krajine, je najvýznamnejším extrémom v poľnohospodárstve.“

Nastolil otázku: „Prečo problémy so suchom narastajú?“ Prvým dôvodom je charakter krajiny a druhým sú klimatické príčiny. Krajina s veľkými jednoliatymi plochami je ďaleko citlivejšia, ako krajina, ktorá je rôznorodejšia. Ak do jednoliatejšej krajiny spadnú zrážky, tieto veľmi rýchlo odtečú a navyše tam vzniká erózia, z pôdy sa odplavuje ornica, nemá humusový horizont, takáto krajina je viac náchylná na sucho.

Monitorovanie sucha

V Českej republike sa v roku 2012 spustil systém monitorovania sucha a čo je potešiteľné, aj na Slovensku od polovice novembra tohto roku. Na internetovej stránke www.intersucho.sk sú informácie o aktuálnom stave sucha v každom jednom regióne. Na základe detailných dát, sa pre 50 tisíc km2 Slovenska počíta pôdna vlhkosť vo štvorcoch 500×500 metrov, čo je vysoké rozlíšenie. Výstupy sú každý týždeň (nedeľa, pondelok - mapy a komentáre) pre dve vrstvy pôdy (0 – 40 centimetrov, 40 – 100 centimetrov), pre využitie v praxi.

Opatrenia sú na mieste     

Z. Žalud hovoril o konkrétnych opatreniach, ako udržať vodu v krajine. Prvá vec je podporovať zmenu k prístupu v hospodárení, napr. obmedziť monokultúrne pestovanie plodín a nepestovať plodiny, ktoré do krajiny nepatria. Ďalej optimalizovať veľkosť pozemku, pretože veľkoplošné parcely sú ohrozenejšie suchom. Stabilizovať dráhy sústredeného odtoku vody zatrávnením. Na svahoch odporúča obrábať pôdu po vrstevniciach. Vytvorenie zasakovacích pásov s cieľom transformovať povrchový odtok vody na podzemný. Účinnými opatreniami je aj pásové pestovanie plodín, sejba do krycej plodiny, obnova rybníkov, výstavba menších nádrží na vodu a obmedzenie zhutňovania pôdy.

Artesian® technológia

Ing. Vojtěch Kocurek, PhD. zo spoločnosti Syngenta sa zameral na problematiku šľachtenia hybridov kukurice: „Problém sucha sme vnímali už podstatne skôr. Konkrétnym výstupom nášho dlhoročného úsilia je nová genetika suchovzdorných hybridov kukurice s názvom Artesian® - názov je symbolický, inšpirovaný artézskymi studňami, ktoré sú hlboké a sú dobrým zdrojom vody najmä v lokalitách, kde je sucho.“

Základom Artesian® genetiky je robustný koreňový systém so schopnosťou čerpať vodu z hlbších vrstiev pôdy. Ďalej je to synchronizácia kvitnutia samčích a samičích súkvetí, schopnosť doopeľovania špičiek šúľka a napĺňanie zrna najmä v podmienkach sucha. Efektívna fotosyntéza a vyšší obsah chlorofylu v listoch znamená, že hybridy s Artesian® výbavou nepotrebujú toľko listovej hmoty a sú aj v tomto smere hospodárnejšie.

V Šľachtení Artesian® hybridov rozhodovali dve cieľové kritériá: disponovať suchovzdornosťou a  stabilný výnosový potenciál.

Výhody novej genetiky

Hlavné charakteristiky a výhody Artesian® hybridov sú teda nasledovné: efektívne využitie dostupnej vody pre tvorbu úrody, vyššia odolnosť voči stresu zo sucha, menší vplyv heterogenity pozemku na úrodu. Odolnosť voči nepriaznivým vplyvom prostredia je v rastline zabezpečená viacerými mechanizmami. Suchovzdornosť je zaručená už od začiatku vegetácie.

„Vyššia stabilita úrod aj v stresových podmienkach, sa prejavila najmä v tomto roku, kedy sme mali aj o 40 percent vyššie úrody, ako niektoré štandardné hybridy,“ hodnotil V. Kocurek a dodal: „V priaznivých podmienkach je úroda porovnateľná s konkurenčnou špičkou.“

Tri nové Artesian® hybridy

V. Kocurek predstavil tri nové Artesian® hybridy: SY Fenomen (FAO 270), SY Photon (FAO 300) a SY Zephir (FAO 360), ktorý je absolútne nový a pre mimoriadne dobré výsledky dosiahnuté v Maďarsku, Česku a na Slovensku, bude  zaradený do ponuky už pre nasledujúcu sezónu aj na Slovensku.

SY Fenomen (FAO 270), napriek tomu, že ho pestovali v lokalitách, vhodné skôr pre hybridy kukurice skupiny FAO 400 – 420, dosiahnutou nadpriemernou úrodou veľmi dobre obstál, pritom mal nižšiu zberovú vlhkosť, približne o 5 percent v porovnaní s hybridmi FAO skupiny okolo 350 a o 10 percent v porovnaní s FAO 420. Tento hybrid je teda možné použiť na skoré zbery aj do teplejších lokalít. V poloprevádzkových pokusoch na Slovensku (2013 – 2014, 20 lokalít) dosiahol priemernú úrodu 12,6 tony zrna z hektára.

SY Photon (FAO 300) sa vyznačuje podobnými vlastnosťami ako SY Fenomen. Podľa slov V. Kocureka bude mať aj výhodu morenia – Force® 20 CS (insekticídne moridlo proti drôtovcom).

Zo štandardných hybridov kukurice sa do ponuky spoločnosti dostal SY Kreon (FAO 410), nový, dvojlíniový hybrid, určený na zrno a keďže vytvára pomerne mohutné rastliny, môže sa využiť aj na výrobu kvalitnej siláže.

Technológia PowerCell

Ing. Martin Štrba, technický špecialista pre kukuricu spoločnosti Syngenta sa vo svojom vstupe zameral na princípy, výhody a benefity technológie PowerCell a záverom aj na výsledky pokusov s touto technológiou.

Jej prvým benefitom je výnimočná stráviteľnosť bunkových stien, v prípade tejto technológie ide o geneticky podmienenú vlastnosť. Pre pestovateľa je výhodou široké zberové okno a tým zníženie lignifikačného procesu v stonke, t. j. kukurica na siláž je dlhšiu dobu zberateľná, pretože má dlhšiu dobu optimálnu sušinu vhodnú na zber. Ďalej je to optimálne riešenie a zloženie kŕmenej dávky, čo znižuje riziko acidóz u dojníc a teda znamená vyšší príjem sušiny. Pri silážnych hybridoch s technológiou PowerCell, oproti klasickým hybridom, postačí menšie množstvo silážnej hmoty na produkciu rovnakého množstva metánu.

Podľa M. Štrbu sa stále dá zlepšovať stráviteľnosť bunkovej steny, ktorá je momentálne na úrovni 40 – 70 percent. Veľmi dôležité pri tejto stráviteľnosti je rozloženie látok bunkovej steny – celulózy, hemicelulózy a lignínu. Pri hybridoch s technológiou PowerCell je lignín rovnomerne rozmiestnený medzi celulózou a hemicelulózou, čím majú mikroorganizmy k nemu omnoho ľahší prístup a tým narastá aj stráviteľnosť bunkových stien (vlákniny). Výsledkom je zvyšovanie produkcie mlieka a bioplynu.

Ponuka silážnych hybridov

Pre nasledujúcu sezónu 2016 budú v ponuke tri hybridy s technológiou PowerCell s FAO od 250 do 280 – SY Kardona, SY Bratisla a SY Campona.

SY Kardona (FAO 250) je hybrid druhej generácie s technológiou PowerCell, ktorý vyniká mohutnou výškou, dosahuje výborné výsledky, čo sa týka produkcie hmoty, či už na výrobu siláže, alebo pre bioplynové stanice. SY Bratisla (FAO 260) sa vyznačuje taktiež výnimočnou stráviteľnosťou vlákniny a výrazným stay-green efektom. Veľmi dobre znáša suché podmienky. Tretím, stredne skorým hybridom je SY Campona (FAO 280), vhodný predovšetkým na výrobu siláže a produkciu kvalitnej hmoty pre bioplynové stanice.

Silážne hybridy kukurice

Okrem hybridov s technológiou PowerCell, sú v ponuke aj ďalšie silážne hybridy FAO skupiny 220 do 280. NK Falkone (FAO 220) je kombinovaný hybrid určený na pestovanie na siláž, ale aj na zrno. Veľmi dobre odoláva nepriaznivým podmienkam prostredia. NK Delitop (FAO 230) je vhodný predovšetkým na výrobu siláže, ako materiál pre bioplynové stanice, ale pokiaľ sa pestovateľ rozhodne, môže sa pestovať s dobrými výsledkami aj na zrno. NK Dolar (FAO 420) je najpredávanejší silážny hybrid spoločnosti, vhodný ako materiál pre bioplynové stanice, ale aj pre zrno. Dobre znáša teplé a suché podmienky. NK Pako (FAO 490) je duálny hybrid, vhodný na pestovanie pre zrno s veľmi dobrým uvoľňovaní vody zo šúľka a zrna, ale aj na výrobu siláže. NK Helico (FAO 550) dosahuje špičkové parametre pre silážne využitie, vhodný pre bioplynové stanice. Hodí sa do miešaniek s cirokom. Vysoký, robustný hybrid SY Miami (FAO 580) má univerzálne využitie na zrno aj siláž. Dosahuje stabilné úrody v rôznorodých podmienkach.

Ochrana kukurice proti živočíšnym škodcom

„Kukuricu už od začiatku jej vegetácie napádajú viacerí, hospodársky významní živočíšni škodcovia, predovšetkým sú to drôtovce,“ uviedol Ing. Ján Cvopa zo spoločnosti Syngenta.

Vzchádzajúce porasty kukurice dokážu zdecimovať larvy kukuričiara koreňového. Ďalším závažným škodcom je vijačka kukuričná, ktorá napáda porasty od júna až do septembra, spolu s dospelcami kukuričiara koreňového, škodí požerkami na listoch a šúľkoch. Zároveň každé mechanické poškodenie pletív kukurice je vstupnou bránou pre hubové choroby. Napadnutie týmito škodcami zhoršuje zber kukurice a zvyšuje zberové straty. Riešení ochrany je viacero, ich výber závisí od početnosti patogéna a podľa toho sa volí stupeň ochrany.

„Základným stupňom ochrany je morenie osív kukuríc, v tomto prípade moridlom Force® 20 CS s účinnou látkou tefluthrin zo skupiny pyrethroidov, ktorá je aj v granulovanom insekticíde Force® 1,5 G, určenom pre pôdne aplikácie proti pôdnym škodcom, najmä proti kukuričiarovi koreňovému,“ uviedol J. Cvopa. Účinná látka prípravku Force 20 CS sa v pôde premieňa na pary a následne po prieniku do dýchacej sústavy ničí škodcov. Pôsobí aj ako požerový jed. V ponuke spoločnosti pre pestovateľov je namorených sedem vybraných zrnových hybridov kukurice moridlom Force 20 CS.

Force 1,5 G sa aplikuje pomocou prídavných aplikátorov na insekticídy, súčasne so sejbou kukurice priamo do osivového lôžka. Tefluthrin je ťažší ako vzduch, takže sa drží v pôdnom profile, vytvára plynnú vrstvu, ktorá chráni kukuricu pred napadnutím kukuričiarom koreňovým. Pri vysokom tlaku kukuričiara, alebo vijačky, je možnosť aj foliárnej aplikácie a to dvomi prípravkami: osvedčeným Karate Zeon 5 CS a novým prípravkom Ampligo® 150 ZC.

Ampligo® 150 ZC- účinne proti vijačke

„Ampligo® 150 ZCje novinka pre rok 2016 – „frontálny útok proti vijačke,“ uviedol J. Cvopa. Zásah treba vykonať do 10 dní po intenzívnom nálete dospelcov, v čase kladenia vajíčok, pretože pokiaľ dôjde k poškodeniu - k lámaniu kukurice, je škodlivosť veľmi vysoká a zásah akýmkoľvek insekticídom je neúčinný.

Ampligo® sa vyznačuje univerzálnosťou, pretože je účinný proti všetkým významným škodcom kukurice. Jedna aplikácia prípravku likviduje všetky štádiá vijačky. Prednosťou je rýchly nástup účinku a súčasne dlhá reziduálna účinnosť. Spoľahlivosť insekticíduje vo vysokej účinnosti proti zmyvu dažďom (už 30 minút po aplikácii môže pršať) a zachovaní vysokej účinnosti aj pri teplotách nad 27°C. Odlišný je v tom, že ide o jediný reziduálny insekticíd proti vijačke s dvomi účinnými látkami – lambda-cyhalothrin (kontaktná zložka) a chlorantraniliprol (lokálne systémová zložka). Je vo forme mikrokapsúľ (zeon technlógia), čím je zabezpečená lepšia stabilita a príjem účinných látok. Je vhodný pre TM kombinácie s fungicídmi (spol Syngenta doporučuje TM s fungicídom Quilt Xcel) a kvapalnými hnojivami. Pre dôkladné ošetrenie kukurice je aplikačná dávka 0,2 litra na hektár v dávke 300 – 600 litrov vody, kvôli kontaktnej zložke prípravku. Termín aplikácie je jún až september, podľa náletov dospelcov, či už vijačky alebo kukuričiara.

Portfólio slnečnice pre rok 2016

„Slnečnica z minuloročných 3,2 tony z hektára klesla v tomto roku na 2,6 - 2,8 tony z hektára, čo poukazuje, že suchovzdornosť našich materiálov je výborná,“ hodnotil Adrián Janík, produktový manažér spoločnosti Syngenta.

V ponuke pre nasledujúcu sezónu sú štandardné hybridy slnečnice, t. j. imazamox senzitívne, Clearfieldové hybridy slnečnice, t. j. imazamox rezistentné a slnečnice so zvýšeným obsahom kyseliny olejovej (taktiež klasické aj Clearfieldové).

NK Brio je nižší dvojlíniový hybrid, odporúčaný do roznorodých podmienok s možnosťou skorých výsevov. Vďaka svojmu stabilnému výkonu a vysokej tolerancii proti chorobám je úspešne využívaný v ekologickom poľnohospodárstve. Dosahuje vysoký obsah oleja, až 53 percent.

SY Neostar je vylepšená NK Neoma s tým, že je to na imazamox rezistentný hybrid pre Clearfield Plus technológiu. Obsah oleja sa pohybuje priemerne okolo 47 percent. Produktový manažér odporúča pri vyšších teplotách znížiť dávku herbicídu Listego na 0,6 litra na hektár (delenú dávku), pri optimálnych vlahových, či teplotných podmienkach aplikovať 1,2 litra na hektár.

„Z pohľadu segmentu vysoko olejnatých slnečníc bol tento rok veľmi dobrý, trh si ich žiadal.“ Sem patrí stredne skorý hybrid Talento, ktorý po dvoch rokoch skúšok na Slovensku dosiahol úrody v prvom roku 110 percent a v druhom roku 117 percent na priemer úrod kontrol. Obsah oleja je vysoký, až 48,5 percenta. Vyniká toleranciou k sclerotínii na steble a úboroch, taktiež aj na hrdze. Talento je hybrid, rezistentný na imazamox. V poloprevádzkových pokusoch SPZO na Slovensku (2015), v sortimente HO CL dosiahol úrody 3,24 ton na hektár.

SY Valeo je skorý až stredne skorý, dvojlíniový hybrid. Vytvára vyššie rastliny. Úrodu dosahoval 105 percent na priemer kontrol (ÚKSÚP). Vyznačuje sa vyššou produkciou oleja – 49 percent, obsah kyseliny olejovej dosahoval úroveň 90 percent.

NK Alego, podobne aj SY Estiva, sú na podmienky prostredia nenáročné, plastické, na imazamox rezistentné hybridy slnečnice. SY Estive vďaka mohutnému koreňovému systému neškodí sucho. NK Dolbi je najskorší materiál v ponuke s vyšším obsahom oleja. Vyznačuje sa odolnosťou proti Plasmopara halstedii.

Skorý hybrid novej generácie – SY Arizona je náhradou pestovateľsky osvedčenej Alexandry PR. Ide o štandardný dvojlíniový hybrid s vysokým úrodovým potenciálom, ktorý v štátnych odrodových skúškach (ÚKSÚP, 2013 – 2014) dosiahol úrodu 115,8 percenta na priemer kontrol. Vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou proti stresu z tepla a sucha.

Cukrová repa – novinky aj osvedčené odrody

Ing. Dana Brožová zo spoločnosti Syngenta predstavila novinku aj osvedčené odrody cukrovej repy pre rok 2016. Tou novinkou je Krištof, dvojtolerantná diploidná odroda C typu z katalógu EÚ, registrovaná v Maďarsku.

„Po vyhodnotení všetkých technologických parametrov, čo sa týka výkonnosti, siahla si na index viac, ako 102 percent. Výnos cukru je tvorený dobrou úrodou koreňa a veľmi vysokou cukornatosťou. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti cerkospóre a  rizománii. U tejto odrody odporúčame neskorší termín zberu. V poloprevádzkových pokusoch na Slovensku v roku 2015 dosiahla výnos rafinády viac ako 104 percent a čo sa týka výťažnosti rafinády takmer 102 percent.“

Medzi pestovateľsky osvedčené odrody s veľmi dobrou úrodou koreňa a cukornatosťou patrí Galanta, vyznačuje sa schopnosťou odolávať pretrvávajúcim suchým obdobiam. Ďalšou zaujímavou odrodou je SY Marvin – dvojtolerantná odroda normálneho až výnosového typu.

„Túto odrodu sme skúšali – do akej miery ju ovplyvňujú rôzne dávky fungicídov, vrátane variantu bez fungicídneho ošetrenia. V jednotlivých variantoch sa potvrdilo, že odroda má veľmi dobrú odolnosť proti cerkospóre, napriek tomu treba rešpektovať aktuálne podmienky napomáhajúce rozvoju choroby,“ konštatovala D. Brožová.

Čo sa týka termínu zberu, nárast hmoty buľvy prebieha rovnomerne počas celej vegetácie, preto SY Marvin netreba zberať skoro, ale až v druhej polovici zberovej kampane.

SY Angy je podobná odrode Galanta. Vytvára hladké buľvy, preto sa hodí do oblastí, kde sú ťažšie klimatické podmienky pre ľahšie vyorávanie z pôdy. Čo sa týka termínu zberu, odroda spĺňa pomerne skoro kvalitatívne požiadavky na spracovanie v cukrovare, je možné ju zberať skôr. V tomto roku dosiahla výnos takmer 108 percent a výťažnosť 105 percent.

Asketa je trojtolerantná odroda normálneho až cukornatého typu, vhodná do lokalít s podozrením na výskyt rhizoktónie (oblasti s monokultúrnym pestovaním kukurice, typy rhizoktónie napadajúce kukuricu sú tie isté, čo napádajú aj cukrovú repu.). Má veľmi dobrú odolnosť voči cerkospóre a rizománii. Môže sa zberať po celú dobu cukrovarníckej kampane.

ADM a Syngenta – vývoj lokálneho trhu s HO slnečnicou

„Spoločnosť ADM vznikla pred viac ako sto rokmi v Severnej Amerike, je zameraná na spracovávanie semien olejnatých plodín, ale aj obilnín a sóje,“ predstavil spoločnosť Jakub Černík, obchodný riaditeľ ADM a dodal: „Čo sa týka Európy, denne spracovávame 25 tisíc ton semien olejnín, čo z nás robí najväčšieho výrobcu oleja na starom kontinente.“

ADM zahájila svoje pôsobenie v ČR v roku 2009 akvizíciou závodu na spracovanie semien olejnín v Olomouci. Ročná kapacita výroby je spracovanie 350 tisíc ton olejnín za rok.

Dušan Jalec, obchodný zástupca ADM pre západné Slovensko uviedol: „Slovensko pestuje kategóriu slnečnice B na celkovej výmere 8 100 hektárov.“ Ako ďalej informoval, v Olomouckom závode je nastavený výrobný program na spracovanie 50 tisíc ton slnečnice „B“, čo je podnikateľská príležitosť pre farmárov na Slovensku s garanciou odbytu tejto slnečnice.

1 2 3 4 5 6

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down