09.02.2011 | 02:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

„Obora“, zvernica či farma?

V pomerne rýchlo sa rozvíjajúcej chovateľskej praxi oplotených chovov jeleňovitých, ako aj ďalších druhov raticovej zveri, na Slovensku pretrváva jednak nesprávne používanie terminológie, ktorá pomenúva jednotlivé typy chovov, a na druhej strane, a to je vážny problém, dochádza k nesprávnemu chápaniu samotnej podstaty a cieľa jednotlivých typov chovov, s čím súvisí nielen využívanie nevhodných, ale neraz až nelegálnych spôsobov manažmentu zveri.

Nastolený problém je na Slovensku všeobecne známym fenoménom a súvisí s nedostatočným, resp. chýbajúcim legislatívnym rámcom, ktorý by zastrešil problematiku tzv. farmových chovov zveri. V súčasnosti je vyvinutá zvýšená snaha a záujem o vytvorenie právnych predpisov, ktoré by jasne definovali farmové chovy. Uvedená problematika sa v súčasnosti spracúva. 
Významný problém, na ktorý sa naráža pri súčasných, už fyzicky síce existujúcich, ale ešte jasne nedefinovaných oplotených chovoch (chovy bez známeho statusu), je rozdelenie na oplotené chovy – zvernice, ktoré sú poľovnými revírmi s plánom chovu a lovu, podliehajúcim schvaľovaniu a kontrole miestne príslušnému obvodnému lesnému úradu, a na druhej strane sú chovy, ktoré nespĺňajú podmienky pre schválenie zvernice určené zákonom č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takomto prípade, keď nejde o poľovný revír, zver na takejto ploche nemôže byť poľovníckym spôsobom obhospodarovaná. Znamená to, že významný rozdiel medzi zvernicou a farmou je v tom, že zvernica je poľovnou plochou s existenciou lesného porastu (les minimálne 50 ha) a farma je plocha spravidla zatrávnená, čiže ide o pastevné plochy pre farmovú zver; existencia lesa nie je podmienkou a zver sa neloví. 

Zvernica (zverník)
 
V zákone č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v § 6 ods. (1) definovaná samostatná zvernica ako druh oploteného revíru s vhodnými podmienkami na chov raticovej zveri a uznaná zvernica ako oplotená časť poľovného revíru. Podľa § 6 ods. (2) Obvodný lesný úrad (OLÚ) uzná za samostatnú zvernicu súvislé poľovné pozemky vlastníka alebo viacerých vlastníkov vtedy, keď tieto dosahujú výmeru 50 ha lesných pozemkov a tieto sú ohradené tak, že zver z nich nemôže voľne vybiehať a ani do nich vbiehať. Podľa ods. (3) uvedeného paragrafu OLÚ schváli v poľovnom revíri na žiadosť užívateľa poľovného revíru uznanú zvernicu, ak sú pozemky, z ktorých má byť zriadená, dostatočne veľké na účel, na ktorý má zvernica slúžiť, a ak sú ohradené tak, že znemožňujú útek zveri, ktorá sa v nich má chovať, ak ju žiadateľ vybuduje podľa projektu podľa ods. 4. 
Podľa § 6 ods. (4) pred vybudovaním oplotenia zvernice a uznaním zvernice, alebo schválením zvernice podľa ods. 3, OLÚ úrad posúdi projekt chovu zveri a výstavby oplotenia a potrebných zariadení vo zvernici, ktorý obsahuje aj štúdiu o vhodnosti prírodných podmienok a iných podmienok na intenzívny chov daného druhu zveri. Len okrajovo chceme pripomenúť, že často v praxi používaný termín „obora“ je nespisovný a v slovenskom jazyku uvedený chov označujeme termínom zvernica alebo zverník. 

Registrácia chovov 

Bolo by žiaduce v pripravovanej legislatíve týkajúcej sa zriaďovania a prevádzky farmových chovov zveri jasne definovať podmienky a aj ustanoviť povinnosť predložiť schvaľovaciemu orgánu okrem iného aj projekt chovu farmovej zveri (mal by obsahovať napr. štúdiu vhodnosti stanovišťa pre daný druh zveri, lokalizáciu chovu, výmeru, návrh starostlivosti – výživa, veterinárna starostlivosť, cieľ chovu, technológie, welfare, oplotenie a ďalšie.). V súčasnosti prebieha formou ohlásenia registrácia farmových chovov zveri. Chovateľ ohlási svoj chov na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR (ŠVPS SR) v Bratislave. Následne mu bude pridelené úradné číslo. Podľa zverejnených informácií ŠVPS SR (Register farmových chovov s voľne žijúcou zverou vedený v súlade s § 39 ods. 12 zákona č. 39/2007) je v čase prípravy tohto príspevku na Slovensku ohlásených už 46 prevádzkarní. Zatiaľ však ide len a o zaregistrovanie farmového chovu. Podmienky prevádzky, ako aj ďalšie súvisiace nariadenia, budú predmetom pripravovanej legislatívy. Čo sa týka zverníc (zverníkov), v súčasnosti na Slovensku evidujeme 39 samostatných a 29 uznaných zverníc (údaj nie je konečný, presný počet bude známy po spracovaní poľovníckej štatistiky). V samostatných zverniciach máme podľa poľovníckej štatistiky normovaný kmeňový stav (NKS) jelenej, srnčej, danielej, muflonej a diviačej zveri spolu 11 539 jedincov a jarný kmeňový stav (JKS) 14 094 jedincov. 
Celkový JKS raticovej zveri je o 22 % vyšší ako NKS. Zvýšené JKS v porovnaní s NKS sú zaznamenané pri jelenej zveri o 7,7 %, pri danielej zveri podstatne výraznejšie, a to až o 49,5 %, pri muflonej zveri o 29,7 %. Podľa štatistických údajov pri srnčej a diviačej zveri je JKS a NKS porovnateľný. Keďže ide o štatistické údaje, je vhodné ich považovať iba za orientačný prehľad. Napriek tomu z nich jasne vyplýva, že zvýšenú početnosť dosahujú v samostatných zverniciach nepôvodné druhy. 
Problematikou zverníc a fariem zveri na Slovensku a v okolitých krajinách sa bude zaoberať medzinárodná konferencia „Intenzívne chovy jeleňovitých - Zvernice a farmy“, ktorá sa bude konať 18. februára v Centre výskumu živočíšnej výroby Nitra. 
Kontakt: rajsky@cvzv.sk, 037 65 46 157. 
Ing. MATÚŠ RAJSKÝ, PhD. Ústav výživy, CVŽV Nitra
Ing. JOZEF BUČKO, PhD. Národné lesnícke centrum Zvolen

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Komentáře k článku

  1. Mám zhruba 6000 M2 pozemku a chcel by som tam chovať danielov pre vlastnú potrebu a úžitok prosím vás môžem to chovať aj jako obyčajný človek a jak áno čo alebo aké papiere treba aby som si vybavil svoj odchov ďakujem

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down