Ochrana lesov proti škodlivým činiteľom

Trvalo udržateľný rozvoj v lesníctve vznikol ako princíp trvalosti produkcie. V roku 1769 ho nastolil ho Tereziánsky lesný poriadok. V súčasnosti sa ním rozumie úsilie o zachovanie všetkých vlastností lesa a pôsobenie jeho zákonitostí tak, aby les mohol trvalo, teda aj v ďalekej budúcnosti, plniť všetky svoje funkcie. Pre riešenie neradostnej situácie v životnom prostredí bolo prvým vážnym krokom na medzinárodnej úrovni vyhlásenie stratégie trvalej udržateľnosti (1991), ale najmä summit Zeme v Rio de Janeiro roku 1992. Potom sa realizoval veľký počet svetových podujatí, ktoré nadväzovali na toto rokovanie. Veľmi významný bol rok 2015, kedy sa v New Yorku uskutočnilo 11. zasadnutie Fóra Organizácie spojených národov o lesoch.

A nakoniec to bol Rámcový dohovor o zmene klímy, prijatý 12. decembra 2015 v Paríži, ktorý obsahuje opatrenia, zamerané na obmedzenie rastu globálnej teploty. Do tohto procesu sa zapojili aj európske lesnícke kruhy, počnúc konferenciou ministrov v Štrasburgu 1990. Globálnymi cieľmi trvalo udržateľného rozvoja sa zaoberali európski ministri, zodpovední za lesné hospodárstvo, aj na siedmej konferencii ministrov FOREST EUROPE, ktorá sa v októbri 2015 konala v Madride.

Na toto dianie sme reagovali aj v lesníctve na Slovensku. Vláda SR a NR SR v roku 1993 schválili koncepciu a zásady štátnej lesníckej politiky. V nej bol definovaný strategický cieľ lesníctva: zachovanie, ochrana a zveľaďovanie lesov, čo bolo zároveň základným cieľom štátnej lesníckej politiky. V nadväznosti na to sa prijali ďalšie dokumenty.

Vývoj v tomto smere ovplyvnilo najmä dianie v lesníctve v rámci EÚ. Nanovo bol definovaný strategický cieľ: zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, založeného na primeranom využívaní ich ekonomických, ekologických a sociálnych funkcií, pre rozvoj spoločnosti a najmä vidieckych oblastí.

V roku 2007 bol vypracovaný Národný lesnícky program SR (NLP SR). V nadväznosti naň bol vypracovaný Akčný plán NLP SR na roky 2007 – 2013. Po vyhodnotení jeho plnenia bol prijatý nový Akčný plán NLP SR na roky 2014 – 2020, ktorý vláda SR schválila v decembri 2015. V rámci kapitoly Zachovanie a zlepšovanie biologickej diverzity lesov sa hovorí aj o zlepšení stavu ochranných lesov.

Pokiaľ ide o životné prostredie, aj tu vláda SR a NR SR v roku 1993 schválili Stratégiu a zásady štátnej environmentálnej politiky. Išlo o desať zásad, z ktorých dve sa bezprostredne týkajú lesov a lesníctva. V 1.zásade sa hovorí o preferencii preventívnych opatrení pred nápravnými, prenesení ťažiska z odstraňovania následkov poškodzovania životného prostredia na odstraňovanie jeho príčin.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *