26.11.2019 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Overené Galleko riešenia pre pestovanie jarného jačmeňa

Jarný jačmeň je jednou z plodín, pri ktorej sa veľkosť pestovateľskej plochy v rámci SR z roka na rok zmenšuje. V tomto roku, po prvýkrát, neprekročila ani hranicu 80 tis. ha. (79 606,7 ha zdroj: GSAA – systém elektronického podávania žiadostí (MPaRV SR, 2019). Z dlhodobého hľadiska sa tak len potvrdil klesajúci trend. Príčiny, ktoré spôsobili túto situáciu sú rôzne.

          Časť plôch, ktoré predtým patrili jarnému jačmeňu, nahradili pestovatelia v osevných postupoch ozimným jačmeňom, alebo inými plodinami. Jedným z dôvodov tohto kroku boli aj dosahované úrody v posledných rokoch. Od roku 2016 má krivka veľkosti dosahovanej úrody, pri jarnom jačmeni, klesajúci smer. Kým v roku 2016 boli priemerné úrody v rámci SR na úrovni 4,83 t/ha, v roku 2017 to bolo 4,25 t/ha a minulý rok to bolo dokonca iba 3,63 t/ha (zdroj: NPPC – VÚPOP Bratislava). Ako to dopadlo tento rok, nie je ešte známe. Posledné odhady z 10.7.2019 očakávali konečné číslo niekde medzi 3,52 – 4,18 t/ha v závislosti od použitej metódy (zdroj: NPPC -VÚPOP Bratislava). Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré sa podpíšu pod dosiahnutú hranicu bude jednoznačne patriť počasie. Rovnako ako aj v minulom a predminulom roku. Mierna zima, so slabou snehovou pokrývkou, pokračujúca suchá jar s malým množstvom zrážok a vysoké teploty počas finálnych vegetačných fáz spôsobujú rastlinám výrazné problémy. A tie v posledných rokoch pretrvávajú počas celého vegetačného obdobia.  Aj tento rok sa nezačal v tomto smere práve najlepšie. Zo začiatku kvôli suchám (marec, apríl) porasty na mnohých miestach nevyzerali práve najlepšie. Záchrana prišla v poslednej chvíli v mesiaci máj, kde takmer na celom území SR padlo vo viacerých etapách väčšie množstvo zrážok (súhrne zväčša cez 100 mm). Tento vývoj sa premietol aj do optimistickejších očakávaní. Odhady z tohto obdobia (10.6.2019) ešte počítali s úrodami jarného jačmeňa v rozmedzí 3,7 – 4,39 t/ha (zdroj: NPPC – VÚPOP Bratislava). Ako je z vyššie uvedených čísiel vidno,  veľmi teplý a na zrážky skúpy jún tieto očakávania znížil. Nižšie úrody, HTZ, objemovky tak prispeli k zhoršeniu celkového ekonomického výsledku jarného jačmeňa.

            Spôsoby, ako sa s týmito vplyvmi vyrovnávajú poľnohospodári je niekoľko. Včasné výsevné termíny , agrotechnické postupy zamerané na maximálne využitie vlahy a samozrejme opomenúť nesmieme ani rôzne pomocné látky určené na zlepšenie vitality  porastov. Svoje overené riešenie ponúka aj Galleko. Metodika pre použitie v jarnom jačmeni pozostáva z niekoľkých prípravkov. Je zostavená tak, aby v podala rastline pomocnú ruku od prvých vegetačných fáz, až po tie posledné. Prípravky Galleko sú pomocné látky so stimulačným, regeneračným a protistresovým pôsobením. V ich zložení majú svoje zastúpenie huminové látky, aminokyseliny, výťažky z morských rias, fytohormóny, protistresové látky a bohatá paleta mikro a makroprvkov. Prvým z týchto prípravkov je Galleko špeciál. Aplikuje sa pridaním ku moridlo v procese morenia osív. Spolu so zrnom sa tak dostáva do pôdy. Od začiatku klíčenia máju jedince na dosah pomocné látky, ktoré im pomáhajú prekonať prvé vegetačné fázy. Huminové látky sa podieľajú na podpore tvorby koreňovej sústavy. Vplývajú pozitívne nielen na hlavné korene, ale stimulujú aj tvorbu jemného koreňového vlásnenia. Vďaka tomu si rastlina dokáže „siahnúť“ na väčšie množstvo výživy (a to aj prvkov horšie mobilných v pôde (P,K)) a vlahy. Bohatší, mohutnejší a dlhší koreňový systém by sa dal považovať aj za prvý protistresový prvok rastliny. Navyše v špičkách jemných vlásočníc sa tvoria cytokiníny, ktoré oslabujú apikálnu dominanciu rastlín. Podporujú tak odnožovanie. Mohutnejší koreňový systém dokáže prijať viac živín a podporiť aj udržanie vytvorených odnoží. A práve toto je dôležitý faktor obzvlášť pri porastoch jarného jačmeňa. V porovnaní napr. s ozimným jačmeňom alebo pšenicou vytvorí porovnateľné množstvo hmoty. Akurát za oveľa kratší čas. Kvalitný koreňový systém mu v tomto prípade rozhodne pomôže. Ošetrené rastliny majú aj vyššiu energiu klíčenia, mladé porasty sú rovnomernejšie zapojené a vitálnejšie už na prvý pohľad v porovnaní s prípadnou neošetrenou kontrolou. Vďaka protistresovým látkam lepšie znášajú aj prípadné nižšie jarné teploty a zregenerujú za kratší čas. A práve čas je rozhodujúci, pretože aj v tomto roku bol marec a apríl nadmieru teplý a navyše neprial zrážkam. Mnohokrát už prínos tejto aplikácie má svoj ekonomický dopad aj na výšku konečnej úrody. Tak tom u bolo aj v prípade pokusu, ktorý v tomto roku prebiehal na podniku Roľníckeho družstva Dlhé Klčovo (okres VT, SR). Na ploche prevyšujúcej 10 ha bolo zasiate osivo jarného jačmeňa (odroda Kangoo) ošetrené pri morení aj prípravkom Galleko Špeciál a na porovnateľnej ploche osivo (odroda Kangoo)  bez ošetrenia týmto prípravkom. Na poraste bolo už v počiatočných fázach badať vizuálne rozdiely. Rozdiely boli  viditeľné už začiatkom mája (obr. 1). Pri výbere a porovnaní  jedincov sa však ukázali v plnej miere (obr. 2). Pri opätovnej kontrole, koncom mája, tieto rozdiely pretrvávali aj napriek vhodným vlahovým podmienkam v priebehu uvedeného mesiaca (obr. 3).

Obr. 1

Jarný jačmeň (Kangoo), RD Dlhé Klčovo, vpravo Galleko špeciál 1l/t osiva, vľavo kontrola, 3.5.2019

 

Obr. 2

Jarný jačmeň (Kangoo), RD Dlhé Klčovo, vpravo Galleko špeciál 1l/t osiva, vľavo kontrola, 3.5.2019

 

Obr. 3

 Jarný jačmeň (Kangoo), RD Dlhé Klčovo, vpravo Galleko špeciál 1l/t osiva, vľavo kontrola, 24.5.2019

 

           Na základe uvedených záberov tak nikoho neprekvapí, že navýšenie v úrode bolo viac ako 13% v prospech Galleko. Okrem koreňovej sústavy, výšky porastu, a úrode boli rozdiely zistené aj v počte odnoží. Oba varianty vykazovali na začiatku mája vyšší počet odnoží (kontrola 2,09/rastlina; pokus 2,54/rastlina) ako tomu bolo na konci mája (kontrola 1,6/rastlina; pokus 2,38/rastlina).

         Druhým prípravkom z rady Galleko určeným pre použitie v jarnom jačmeni je Galleko univerzál. Na rozdiel od predchádzajúceho sa aplikuje na list. Jeho úlohou je taktiež vplývať na kvalitu koreňovej sústavy. Pôsobí aj na zhrubnutie odnoží a zabúdať nesmieme ani na protistresové pôsobenie. Rastlinám pomáha udržať vytvorené odnože. Mohlo by sa zdať na základe uvedených účinkov, že porasty, v prípade ktorých boli ošetrené osivá Gallekom špeciál už nie je potrebné ošetrovať. No aj takáto aplikácia má význam. Potvrdzujú to aj niekoľkoročné výsledky z výskumných ústavov. (Tab. 1).

 

Tab.1    Výsledky maloparcelkových pokusov v jarnom jačmeni NPPC VÚRV Piešťany 2017 - 2019

 

2017 2018 2019
Dávka Úroda t/ha % voči kontrole Úroda t/ha % voči kontrole Úroda t/ha % voči kontrole
Kontrola 4,42 100,0 4,56 100,0 2,59 100,0
Galleko univerzál
Galleko kvet a plod
0,8 l/ha
0,8 l/ha
4,52 102,3 5,73 125,7 3,26 125,9
Galleko špeciál
Galleko univerzál
Galleko kvet a plod
1l/t osiva
0,5 l/ha
0,6 l/ha
4,8 108,6 5,43 119,1 2,94 113,5

Pokusy dozorovala: 2017 – 2018 Ing. Mária Sekerková, CSc.; 2019 RNDr. Ľubica Malovcová;

 

            Keďže je veľmi ťažko predpovedať dlhodobejší vývoj počasia, čakať iba na listovú aplikáciu nemusí byť najsprávnejšie riešenie. Bolo tomu tak aj v 2017 roku pri maloparcelkových pokusoch v jarnom jačmeni, ktoré prebiehali na NPPC VÚRV Piešťany (lokalita Borovce, okres PN, SR). Citujeme zo zaverečnej správy pani Ing. Márie Sekekovej, CSc.: “Aj vývoj a vzchádzanie jarného jačmeňa boli poznačené výrazným suchom, čo sa prejavilo aj na nízkych úrodách, hoci biologický potenciál odrody pre úrody je oveľa vyšší . Už pri vzchádzaní sme si všimli, že na variante 3 a 4* bolo kompletnejšie vzchádzanie hneď od začiatku, čo vlastne aj korešponduje s váhou koreňa a teda v konečnom dôsledku s jeho mohutnosťou.  Bohatší koreňový systém sa prejavil – ovplyvnil aj väčšiu možnosť prísunu živín a vlahy v priebehu vegetácie, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadlilo na úrode“. (*Poznámka: Variant 3 spomínaný vo vyjadrení  – Galleko špeciál 1l/t, Galleko kvet a plod 0,8 l/ha; úroda 4,68 t/ha neuvedený v tab.1; variant 4 – Galleko špeciál 1l/t, Galleko univerzál 0,5 l/ha, Galleko kvet a plod 0,6 l/ha, výsledok uvedený v tab. 1).

 

Tab.2    Výsledky maloparcelkových pokusov v jarnom jačmeni OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří 2017 - 2019

 

2017   2018 2019
Dávka Úroda v t/ha Dávka Úroda v t/ha Úroda v t/ha
Kontrola 5,63 3,59  5,30
Galleko univerzál
Galleko kvet a plod
0,6 l/ha
0,8 l/ha
6,08 0,8 l/ha
0,8 l/ha
3,86 5,79
Galleko špeciál
Galleko univerzál
Galleko kvet a plod
1 l/t osiva
0,6 l/ha
0,8 l/ha
variant v tomto  roku nebol 1 l/t osiva
0,6 l/ha
0,8 l/ha
3,92 5,84

Pokusy dozoroval: Ing. Ján Frydrych

 

Aplikácia prípravkov Galleko preukázala svoje opodstatnenie za posledné roky aj v maloparcelkových pokusoch prebiehajúcich v podniku OSEVA Pro s.r.o., VST Rožnov – Zubří (okres Vsetín, ČR). Oba uvedené varianty v spomínaných rokoch priniesli ekonomicky významný nárast úrody (tab.2).

               Tretím prípravkom z rady Galleko určeným pre použitie v jarnom jačmeni je Galleko kvet a plod. Spôsob aplikácie je rovnaký ako v prípade Galleko univerzál. Akurát ideálny termín je v čase konca klasenia a začiatku kvitnutia. Galleko kvet a plod má za úlohu udržiavať v chode koreňový systém do posledných vegetačných fáz. Má priamy vplyv na nalievanie zrna a tok živín do klasov. Ovplyvňuje tak HTZ. Klasy rastlín ošetrené týmto prípravkom majú menší počet zaschnutých zŕn. Svojím protistresovým pôsobením pomáha rastlinám aj v období sucha hospodáriť s vodou.  Vďaka vymenovaným účinkom ovplyvňuje nielen kvantitu ale aj kvalitu dopestovanej úrody. Pôsobí totiž aj na zníženie dusíka v zrne a to až o 2 %.

         Uvedené výsledky z výskumných ústavov, zozbierané v posledných troch rokoch, preukázali ekonomickú opodstatnenosť aplikácii Galleko v porastoch jarného jačmeňa. Tá bola preukázaná aj napriek rozdielným zrážkovým pomerom v jednotlivých rokoch, rozdielnym odrodám a rozdielným úrodovým hladinám. Tento prínos je aplikácii je ekonomicky vyčísliteľný a aj ekonomicky rentabilný. Galleko prípravky predstavujú jednu z možností, ktorá umožňuje pestovateľom zmierniť nepriaznivé vplyvy, a pomôcť porastom jarného jačmeňa dosiahnuť vyššiu úrodu aj v nepriaznivých podmienkach.

Mgr. MARTIN ŠOTÍK
Galleko®

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down