06.04.2016 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pictor® – všestranný fungicíd

Plocha pestovanej ozimnej repky spolu s plochou pestovanej slnečnice tvorila v sezóne 2014/2015 takmer 15% celkovej ornej pôdy na Slovensku. To má za následok, že v mnohých prípadoch sa repka v osevnom postupe opakuje viackrát ako raz za 4 roky a celkovo sa zintenzívňuje tlak patogénov, a tým aj finančné a časové nároky na (nielen) fungicídnu ochranu repky ozimnej.

Z pohľadu intenzity výskytu a miery škodlivosti v období pred a počas kvitnutia repky je najdôležitejšou resp. potenciálne najnebezpečnejšou chorobou biela hniloba repky (Sclerotinia sclerotiorum) a ďalej v závislosti od priebehu ročníka a konkrétnej lokality škodí čerň repková (Alternaria brassicae) a pleseň sivá (Botrytis cinerea). Z pohľadu ochrany pred týmito chorobami je vždy dôležitá kombinácia správnych agrotechnických opatrení a fungicídnej ochrany. Z pohľadu dlhoročných, vynikajúcich skúseností, je ideálnym prípravkom chrániacim porasty repiek pred týmito patogénmi bezpochyby fungicíd Pictor®, kombinujúci účinné látky boscalid a dimoxystrobin. To potvrdzuje okrem iného aj nemecký Institut für Pflanzschutz (inštitút ochrany rastlín) vo svojom odporúčaní, kde vychádzajú prípravky obsahujúce ú.l. boscalid ako najlepšie riešenie ochrany repky v priebehu kvitnutia proti sclerotínii a černi (Pictor®) (tab.1).

hodnotenie ucinnosti_tabulka

 

Okrem  fungicídnej ochrany pôsobí Pictor® tiež priaznivo na fyziológiu rastlín repky ozimnej, čo sa pozitívne prejavuje green-efektom predovšetkým v období stresových podmienok (sucho, chlad a pod.). Pre tieto vlastnosti je radený do skupiny AgCelence® prípravkov.

Zvýšenie odolnosti voči stresovým podmienkam má vplyv na tvorbu väčšieho počtu dozrievajúcich šešúľ, a zároveň zosilňuje ich steny, čo v konečnom dôsledku znižuje zberové straty, zvyšuje výnosový potenciál a naopak znižuje množstvo výmrvu, ktorý je potrebné likvidovať v následných kultúrach.

V poľnom pokuse bez napadnutia hubovými chorobami bol sledovaný vplyv prípravku  Pictor® na zvýšenie odolnosti voči stresovým podmienkam - AgCelence®  efekt. Cieľom bolo stanoviť, či dochádza k zvýšeniu počtu šešúľ a prírastku výnosu. Výsledky ukázali o 12% viac dozrievajúcich šešúľ  a zvýšenie výnosu o 0,31 t / ha (graf č. 1) v porovnaní s neošetrenou kontrolou.

graf č.1: Vplyv prípravku Pictor® na zvýšenie odolnosti voči stresovým podmienkam - AgCelence®  efekt -

% Zvýšenie počtu šešúľ a prírastok výnosu dt / ha, zdroj: pokus BASF, 2011 Nemecko

1

 

 

Fyziologické pôsobenie účinných látok boscalid a dimoxystrobín obsiahnutých vo fungicíde Pictor® má preukázateľný vplyv na zosilnenie stien šešúľ a zníženie ich prirodzeného pukania pri dozrievaní a počas zberu. Tento jav bol sledovaný v mnohých štúdiách v minulých rokoch.

1) Universita Kiel 2007

2) ZVÚ Kroměříž 2014

3) Mendelova Universita Brno 2014

Štúdia Univerzity v Kieli z roku 2007 porovnávala pevnosť šešúľ na neošetrenej variante, variante ošetrenej azolovým fungicídom na jeseň a na jar a na variante ošetrenej azolovým fungicídom na jeseň a na jar a fungicídom Pictor® v kvete. Pevnosť stien šešúľ bola stanovená jednoduchou metódou, kedy šešule uzavreté v sklenenej nádobe boli vystavené mechanickému pôsobeniu oscilujúcej ťažkej guľôčky po stanovený čas a následne bol spočítaný počet neporušených šešúľ. Grafy 2 (testované v BBCH 81) a 3 (testované v BBCH 85) ukazujú významné zníženie podielu puknutých šešúľ u varianty ošetrenej prípravkom Pictor® v porovnaní s neošetrenou variantou. O vplyve prípravku Pictor® na zvýšenie pevnosti šešúľ sa dá jednoducho presvedčiť aj pri pohľade do porastu resp. na testované varianty. Povrch pôdy pri variante azolový fungicíd jeseň + azolový fungicíd jar + Pictor® kvet je takmer čistý v porovnaní s neošetreným variantom a variantom ošetreným iba na jeseň a na jar azolovým fungicídom, kde je povrch pokrytý výmrvom repky z predčasne prasknutých šešúľ. (obr. 1- 3).

Graf. 2 - Vplyv fungicídu Pictor® na zníženie pukania šešúľ, testované v BBCH 81, Universita Kiel 2007

BBCH81

 

Graf 3: Vplyv fungicídu Pictor® na zníženie pukania šešúľ, testované v BBCH 85, Universita Kiel 2007

BBCH85

 

Obr. 1 - vzchádzajúci výmrv repky z puknutých šešúľ na neošetrenej variante, Universita Kiel 2007

neošetřeno-kor1

 

Obr. 2 - vzchádzajúci výmrv repky z puknutých šešúľ na variante azolový fungicíd jeseň + jar, Universita Kiel 2007

Azolový fungicid podzim a jaro-kor2

 

Obr. 3 - Zníženie pukania šešúľ po aplikácii Pictor® dôvodom významného zníženia množstva výmrvu repky, Universita Kiel 2007

2xazolový fungicid + Pictor-kor2

 

Podobné výsledky boli získané aj v pokuse ZVÚ Kroměříž v roku 2014, kde boli na neošetrenú variantu porovnávané aplikácie fungicídov Pictor®, Štandard A (fluopyram, prothioconazole), Štandard B (isopyrazam, azoxystrobín) a Štandard C (azoxystrobín, cyproconazole) určených na ochranu repky vo fáze kvitnutia. Výsledky ukazujú najnižší podiel puknutých šešúľ na variante ošetrené prípravkom Pictor®.

Pictor® znížil oproti neošetrenej variante pukanie šešúľ o 18% a zároveň o 5-11% v porovnaní s ostatnými sledovanými prípravkami (graf 4).

Graf 4: Porovnanie vplyvu fungicídu Pictor® a ďalších prípravkov na zníženie podielu puknutých šešúľ, ZVÚ Kroměříž 2014

podiel prasknutych sesul

 

Odlišná metóda stanovenia pevnosti šešúľ bola zvolená na Mendelovej Univerzite v Brne v roku 2014. Táto metóda je založená na stanovení sily, pri ktorej dochádza k preniknutiu sondy dovnútra šešule. Pre meranie bol využitý univerzálny prístroj pre meranie fyzikálnych charakteristík TIRATEST (typ 27025) - obr. 4. Pre stanovenie pevnosti šešúľ [N] bola zvolená metóda penetrácie pomocou tenkej valcovej sondy, ktorá zaznamenáva priebeh deformácie v závislosti na pôsobiacej sile do momentu porušenia šešule za použitia citlivého snímača sily, s rýchlosťou priečnika a parametre ukončenie skúšky podľa metodiky.

Do pokusu boli zaradené 4 prípravky: Pictor® dávka 0,5 l / ha (ú.l. dimoxystrobín a boscalid), Efilor® dávka 1l / ha (ú.l. boscalid a metconazole), Štandard A dávka 1 l / ha (ú.l. protiokonazol a fluopyram) a Štandard B dávka 0,6 l / ha (zmes nitrofenolátov). Rastliny boli ošetrené na začiatku plného kvetu 24.4. 2014.

Obr. 4 - Prístroj na stanovenie pevnosti šešúľ TIRATEST 27025

obr.4

 

Pevnosť a dĺžka šešúľ bola testovaná v dvoch termínoch. Prvý test prebehol 11 dní po aplikácii prípravkov (5.5.2014), druhý test 27 dní po aplikácii (21.5.2014). V prvom termíne mal najvyšší vplyv na zosilnenie stien šešúľ Štandard B, ale ani u jedného prípravku nedošlo k predĺženiu šešúľ v porovnaní s neošetrenou kontrolou (graf 5).

Úplne odlišné výsledky boli zistené v neskoršom sledovanom termíne 27 dní po aplikácii, kedy k najväčšiemu zosilneniu steny šešúľ došlo na variante s aplikáciou fungicídu Pictor® a to o 20,5% v porovnaní s neošetrenou variantou a zároveň došlo k predĺženiu šešúľ o 10,3 % na neošetrenú kontrolu. Najdlhšie šešule boli namerané na variante Štandard B (graf 6).

Graf 5: Vplyv fungicídu Pictor® na silu a dĺžku šešúľ, 11 dní po aplikácii

2

 

Graf 6: Vplyv fungicídu Pictor® na silu a dĺžku šešúľ, 27 dní po aplikácii

3

 

Fungicíd Pictor® preukazuje svoje kvality po celej Európe už viac ako 13 rokov a za tú dobu bolo zanalyzovaných viac ako 500 pokusov v repke !!. Výsledky týchto pokusov poukazujú na to, že nech už je sezóna s vysokým tlakom hubových patogénov (ako napr. v roku 2008), kedy je prínos aplikácie kvalitného fungicídu najvýraznejší, alebo sezóna s nízkym tlakom chorôb, aplikácia prípravku Pictor® aj vďaka AgCelence®  efektu v každom zo sledovaných 13tich ročníkov priniesla preukázateľne rentabilné zvýšenie výnosu s priemerným nárastom výnosu oproti neošetrenej kontrole 3,46 q / ha / rok (graf č. 5).

 

Graf 7: Prírastok výnosu repky po aplikácii fungicídu Pictor®, 13 ročné výsledky BASF, Európa, 506 pokusov

 

Vynos z EU

 

 

Ing. Václav Nedvěd PhD., Plodinový manažér BASF SK & CZ

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down