30.11.2011 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Platobná agentúra začína vyplácať priame platby

Posledný mesiac v roku sa našim poľnohospodárom už tradične spája aj s procesom schvaľovania a vyplácania priamych platieb. A inak to nebude ani v tomto roku. Regionálne pracoviská Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) by mali už koncom tohto, teda 48. týždňa začať vyzývať žiadateľov, aby si prišli prevziať rozhodnutia. Na ďalšie záležitosti týkajúce sa výplaty priamych platieb sme sa opýtali Andreja GAJDOŠA, riaditeľa Odboru priamych a environmentálnych podpôr PPA.

Pán riaditeľ, ktoré schémy podpôr sa budú schvaľovať počas decembra?

„V priebehu posledného mesiaca tohto roku budeme schvaľovať jednotnú platbu na plochu (SAPS), platbu na dojnicu, osobitnú platbu na cukor, osobitnú platbu na ovocie a zeleninu, ako aj podpory v znevýhodnených oblastiach, podpory v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde a platby na chmeľ.“

Budú sa niektoré schémy presúvať aj do nasledujúceho roku?

„Áno. Z objektívnych dôvodov k tomu dôjde v prípade prechodnej platby na rajčiaky, agroenvironmentálnej platby a platby na životné podmienky zvierat.“

S akou výškou podpôr môžu poľnohospodári v tomto roku počítať?

„Presné údaje ešte zatiaľ nemáme k dispozícii, ale podľa predbežného odhadu možno povedať, že na vyššie uvedené dotačné tituly, ktoré sa budú schvaľovať v decembri, no ich realizácia bude pokračovať aj počas budúceho roku, by sa malo celkovo vyplatiť zhruba 400 miliónov eur."

A aké sú sadzby na jednotlivé dotačné tituly?

„V prípade jednotnej platby na plochu to bude 155,36 eur na hektár, pričom sme zaregistrovali 16 084 žiadostí o túto platbu. V prípade platby na dojnicu evidujeme 1 170 žiadostí, pričom výška platby predstavuje 79,16 eur na jedno zviera. Osobitná platba na cukor dosiahne v tomto roku 597,47 eur na hektár, osobitná platba na ovocie a zeleninu 55,15 eur na hektár a platba na chmeľ 300,62 eur na hektár. Doplnková platba na plochu, hoci sa o ňu na jar žiadalo a celkovo sme zaregistrovali 13 413 žiadostí, sa ani v tomto roku vyplácať nebude. Prechodná platba na rajčiaky, ktorá sa bude vyplácať až na budúci rok, dosiahne 538,37 eur na hektár.

Sadzby pre opatrenia Programu rozvoja vidieka 2007-2013 sú totožné so sadzbami v roku 2010, v prípade sadzieb na znevýhodnené oblasti však došlo k zmene. Výška vyrovnávacieho príspevku na roky 2011 – 2013 je stanovená nasledovne: Pre oblasti H1 – H4 to bude 120,66; 109,70; 98,74 a 82,27 eur na hektár. Pre oblasti S1 – S6 to bude 36,46; 25; 50,62; 34,42; 52,64 a 38,47 eur na hektár. V prípade oblasti O1/1 je vyrovnávací príspevok stanovený na 84,06 eur/ha; pre O1/2 je to 65,10 eur/ha; O1/3 = 54,25 eur/ha; O2 = 37,96 eur/ha; O3 = 29,85 eur/ha; O4/1 = 65,10 eur/ha; O4/2 = 70,50 eur/ha; O4/3 = 51,53 eur/ha.“

Čo bude teda nasledovať v nasledujúcich dňoch?

„Ako som už spomenul, od konca tohto týždňa začnú jednotlivé regionálne pracoviská Pôdohospodárskej platobnej agentúry vyzývať žiadateľov, aby si prišli prevziať svoje rozhodnutie. Rozhodnutia žiadateľov, kde neboli zistené žiadne nedostatky, sa po prevzatí stávajú právoplatnými, to znamená, že ich možno obratom uhradiť. Rozhodnutia žiadateľov, kde boli zistené nedostatky, sa stávajú právoplatnými až po uplynutí 15-dňovej lehoty na podanie odvolania proti takémuto rozhodnutiu, alebo písomným vzdaním sa práva na odvolanie žiadateľa do zápisnice. Po takomto akte je pritom možné tieto rozhodnutia obratom uhradiť.“

Aj teraz sa určite stane, že nie všetci žiadatelia dostanú podpory ešte do konca roku. Čo býva hlavným dôvodom posunutia „výplatného termínu“?

„Žiadatelia, ktorým nebudú schválené platby a vydané rozhodnutia počas decembra 2011, sú napríklad tí, u ktorých ešte stále nie sú ukončené kontroly na mieste. Môže ísť pritom o kontroly stavu obhospodarovania pozemkov a zisťovania ich výmer, alebo o kontroly krížového plnenia. Do budúceho roku budú odsunutí i žiadatelia, u ktorých bol zistený rozpor po krížových kontrolách. To znamená, že počas administratívnych kontrol sa zistila duplicitná deklarácia jednej a tej istej plochy dvoma alebo viacerými žiadateľmi. Ďalšou skupinou, ktorú čaká odklad vyplatenia podpôr, sú žiadatelia, ktorí nemajú vyhodnotené kontroly krížového plnenia. Kontrola priamo u žiadateľa sa síce uskutočnila, avšak zistené nedostatky neboli ešte vyhodnotené. Ďalej môže ísť o žiadateľov, ktorí nedodržali niektorú z podmienok krížového plnenia, zistenú na základe administratívnych kontrol; napríklad podmienka minimálneho zaťaženia či nitrátová smernica. U týchto žiadateľov bude nevyhnutné preveriť dodatočne zistené porušenia, a to administratívnym postupom alebo kontrolou priamo u žiadateľa.“

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down