Plodiny viažuce dusík pre oblasti ekologického záujmu

Národný rámec pre priame platby zavádza podľa Nariadenia vlády SR č 342 z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb ako novinku tzv. „ekologizačnú“ priamu platbu. Z tohto dôvodu pre farmára, resp. pestovateľa vyplýva plnenie kritérií zavádzania poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie.

Z celkovej obálky priamych platieb je na tento účel vyčlenených až 30 percent prostriedkov. Plnenie kritérií je podmienené aplikáciou troch postupov:

  • zachovanie existujúceho trávneho porastu,
  • diverzifikácia plodín,
  • existencia oblastí ekologického záujmu na minimálne piatich percentách plôch ornej pôdy.

Plnením postupov existencie oblastí ekologického záujmu je zaviazaný každý podnik hospodáriaci na výmere viac ako 15 hektárov ornej pôdy. Zároveň platí povinnosť, že každý, kto žiada o platbu SAPS, musí žiadať aj o platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (platbu za ekologizáciu).

Žiadateľ môže jednu oblasť alebo prvok v jednom roku podania žiadosti nahlásiť iba raz.

Je v záujme žiadateľa zabezpečiť, aby pre účely existencie oblasti ekologického záujmu (OEZ) vyčlenil v roku podania žiadosti viac ako 5 percent prvkov OEZ, t. j. aj s rezervou pre prípady, ak by niektorá plocha, resp. prvok nevyhovovali pravidlám pre OEZ.

Plodiny viažuce dusík – podmienky

Plodinami, ktoré viažu dusík, musí byť zaistené pokrytie pôdy minimálne od 1. júna do 15. júla daného kalendárneho roku, alebo preukázateľný výskyt pozberových zvyškov týchto plodín. Po zbere jednoročných plodín, alebo po zapravení viacročných plodín musí byť do 31. októbra založený porast ozimnej plodiny. V prípade, že porast viacročných plodín bude zapravený až po 31. októbri, nemusí byť splnená podmienka založenia porastu ozimnej plodiny.

Pre splnenie podmienky uplatnenia „ekologizačnej platby“ je možné využiť zmes uvedených plodín i zmes uvedených plodín s ostatnými plodinami, za predpokladu, že zastúpenie plodiny, ktorá viaže dusík, predstavuje v poraste tejto zmesi viac ako 50 percent. Porast s dusík viažucou plodinou je možné zakladať i ako podsev do krycej plodiny. Taký podsev môže byť deklarovaný ako hlavná plodina iba v prípade, že krycia plodina bude zberaná v stave mliečnej zrelosti. Ak bude krycia plodina zberaná v plnej zrelosti, deklaruje sa táto krycia plodina len ako hlavná plodina.

Plochy s plodinami, ktoré viažu dusík pre EFA, žiadateľ deklaruje do žiadosti, v LPIS zakreslené nebudú.

Žiadateľ do žiadosti uvedie zoznam dielov pôdneho bloku (DPB), na ktorých sú založené plochy s týmito plodinami vrátane výmery týchto plôch v rámci jednotlivých DPB, alebo ich častí, ďalej názvy plodín, ktoré budú pestované samostatne alebo v zmesiach, či bude plodina pestovaná ako jednoročná alebo viacročná, či bude plodina zaoraná a zákres príslušných DPB alebo ich častí, na ktorých sa dusík viažuce plodiny budú pestovať.

Zmena druhov plodín (po podaní žiadosti) na iné povolené plodiny je prípustná, nejedná sa o porušenie podmienky.

 

Váhový koeficient

Plocha využívaná v ekologickom záujme

Váhový koeficient

Plocha využívaná v ekologickom záujme po prepočte váhovým koeficientom

Plocha s plodinami, ktoré viažu dusík (na 1m2)

0,7

0,7 m2

Zoznam dusík viažucich plodín z Nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z.

Slovenský názov Latinský názov Slovenský názov Latinský názov
Fazuľa obyčajná Phaseolus vulgaris Vika panónska Vicia pannonica Crantz
Fazuľa ostrolistá Phaseolus acutifolius Vika siata Vicia sativa
Fazuľa šarlátová Phaseolus coccineus Vlčí bôb biely Lupinus albus
Fazuľa mesiacovitá Phaseolus lunatus Vlčí bôb žltý Lupinus arboreus
Ďatelina hybridná Trifolium hybridum Hrach siaty roľný Pisum sativum
Ďatelina lúčna Trifolium pratense Lucerna siata Medicago sativa
Ďatelina plazivá Trifolium repens Bôb obyčajný Vicia faba
Ďatelina purpurová Trifolium incarnatum Šošovica jedlá Lens culinaris
Vika huňatá Vicia villosa Roth. Sója fazuľová Glycine max (L.) Merrill

Kontrola na mieste

Kontrolou na mieste budú preverované údaje uvedené v žiadosti a súlad s legislatívou:

  • či je porast založený povolenou plodinou alebo zmesou,
  • či je v prípade zmesí splnená podmienka percentuálneho zastúpenia dusík viažucej  plodiny v poraste (50 percent), vzhľadom k tomu, že nie sú stanovené požiadavky na minimálny výsev, bude kontrola vychádzať iba zo zisteného stavu porastu na mieste, účtovné doklady nie sú od poľnohospodárov požadované,
  • zabezpečenie pokryvnosti pôdy plodinou alebo výskyt pozberových zvyškov v období od 1. júna do 15. júla,
  • založenie porastu ozimnej plodiny.

Predmetom kontroly na mieste nebude zisťovanie spôsobu založenia porastu, resp. zmesi.

Používanie osív

Aj keď v týchto prípadoch nepôjde o priamu kontrolu používaných osív upozorňujeme, že platia Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva a sadiva jednotlivých skupín plodín, kde sú presne stanovené povinnosti používať certifikované osivá registrovaných odrôd a sú prípadne stanovené výnimky pre vybrané druhy, pri ktorých je možné používať farmárske osivo.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *