21.02.2013 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pokyny pre žiadateľov o červenú naftu

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v súvislosti s pripravovanou výzvou na predkladanie žiadostí o dotáciu na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov oznamuje potenciálnym žiadateľom, že povinnými prílohami formulára žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle uvedeného zákona budú nasledovné doklady:

1. Doklad, že predmetom podnikania je poľnohospodárska prvovýroba; napríklad výpis z obchodného registra, osvedčenie SHR (potrebné vyznačiť, že činnosť naďalej trvá). Doklad sa predkladá ako originál alebo osvedčená kópia - nie staršie ako tri mesiace.
2. Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky; originál alebo osvedčená kópia - nie staršie ako tri mesiace.
3. Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; originál alebo osvedčená kópia - nie staršie ako tri mesiace.
4. Potvrdenie Sociálnej poisťovne, že nemá evidované nedoplatky na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie; originál alebo osvedčená kópia - nie staršie ako tri mesiace.
5. Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie; originál alebo osvedčená kópia - nie staršie ako tri mesiace.
6. Potvrdenie inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z.; originál alebo osvedčená kópia - nie staršie ako tri mesiace.
7. Zmluva o zriadení účtu – fotokópia alebo potvrdenie o vedení účtu.
8. Súvaha za posledný finančný rok (predkladá žiadateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva: napr.: s.r.o., a.s., družstvo, v.o.s., k.s., fyzická osoba – podnikateľ) – fotokópia.
9. Výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledný a bezprostredne predchádzajúci finančný rok (predkladá žiadateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva napr.: fyzická osoba – podnikateľ) – fotokópia.
10. Výkaz o majetku a zväzkoch za posledný finančný rok (predkladá žiadateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva napr.: fyzická osoba – podnikateľ) – fotokópia.
11. Doklad z CEHZ o registrovaní farmy – fotokópia (predkladá žiadateľ, pokiaľ žiada dotáciu na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov na VDJ v chove žiadateľa).
Bližšie podrobnosti budú uvedené vo výzve a metodickom postupe pre žiadateľov o podporu v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov, ktoré budú zverejnené na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
(PPA)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down