Autor
Kategórie:
Nezaradené

Ponuka a predaj nie je to isté

Od začiatku tohto roku sa zvyšuje frekvencia vyhlásení štátnej správy (MPRV SR), ale aj prvovýrobcov a spracovateľov v poľnohospodárstve a potravinárstve o znižujúcom sa podiele ponuky a predaja slovenských potravinárskych výrobkov v sieti maloobchodu. Tieto vyhlásenia sú prezentované v médiách na základe vykonávaných vlastných prieskumov, respektíve prostredníctvom prieskumných agentúr, podľa ktorých je súčasný podiel slovenských potravinárskych výrobkov v ponuke maloobchodu na úrovni 42 – 44 percent.

Obchod dlhodobo poukazuje na nesprávne používanú metodiku vykonávaných prieskumov, kde prieskumné agentúry nemerajú podiel predaja slovenských výrobkov na celkovom maloobchodnom predaji potravinárskeho tovaru, ale merajú podiel zastúpenia slovenských výrobkov v ponuke maloobchodu, t. j. počet „vystavených“ slovenských výrobkov z celkového počtu vystavených výrobkov toho ktorého sortimentu na pultoch maloobchodu.
Z pohľadu obchodu nie je rozhodujúci počet druhov v ponuke (domácich či dovážaných), ale denný maloobchodný obrat v tej – ktorej položke. Aj preto sa vykazované údaje medzi prvovýrobou, spracovateľským priemyslom a obchodom líšia. Podľa vlastného merania sa podiel predaja slovenských výrobkov v jednotlivých obchodných systémoch pohybuje v rozpätí 54 – 72%.
Obchod je posledným článkom distribučného reťazca, ktorý vníma zákazníka a je zodpovedný za kvalitu, bezpečnosť, cenovú úroveň a sortimentnú štruktúru ponúkaných a predávaných výrobkov a poskytovania služieb. Obchod, poznajúc potreby a požiadavky spotrebiteľov – aj na základe mnohých realizovaných prieskumov spotrebiteľského správania a prieskumov jeho požiadaviek – sa snaží prispôsobiť ponuku na regáloch maloobchodu požiadavkám a potrebám zákazníkov, a to nielen v sortimentnej štruktúre, ale aj v požadovanej cenovej hladine, s dôrazom na vysokú kvalitu a bezpečnosť výrobkov.
Treba však zdôrazniť, že základným problémom nízkej konkurencieschopnosti slovenskej prvovýroby a slovenského potravinárskeho priemyslu je skutočnosť, že slovenská poľnohospodárska a potravinárska výroba veľmi klesla. Výraznou mierou k tomu prispievajú aj dotácie, ktoré sme pri vstupe do EÚ nevynegociovali na dostatočnej úrovni a máme ich jedny z najnižších v rámci EÚ. Dotácie do poľnohospodárskej prvovýroby znižujú náklady na výrobu a v dôsledku podstatne nižšieho objemu dotácií pre slovenské poľnohospodárstvo sú potom výrobky z iných členských štátov (najmä z tzv. „starých“ členských štátov) neporovnateľne lacnejšie ako slovenské.
Rovnako treba poukázať na skutočnosť, že DPH na potraviny vo výške 20% (jedna z najvyšších v rámci krajín EÚ) ovplyvňuje konečnú cenu potravín pre spotrebiteľa. Túto skutočnosť podčiarkuje aj stanovisko Agrárnej komory Slovenska, ktorá sa pred niekoľkými dňami obrátila písomne na predsedu vlády SR so žiadosťou o pomoc a upozornila premiéra na problémy slovenského poľnohospodárstva. Podľa vyjadrenia AKS má Slovenská republika šieste najnižšie priame platby v rámci spoločného trhu, a to vo výške 206 eur/ha. V roku 2012 v rámci modulácií krátenia priamych podpôr na úrovni štyroch percent z celkového počtu žiadateľov nad 24 hektárov boli postihnutí všetci žiadatelia, hlavne podnikatelia v živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výrobe. Aj v tomto roku podporil Európsky parlament krátenie tohtoročných priamych platieb poľnohospodárom o ďalších 4,2%. Toto rozhodnutie bezprostredne ohrozuje zamestnanosť na vidieku a reálne sa to dotkne takmer každého, kto ešte v poľnohospodárskej prvovýrobe na Slovensku produkuje a usiluje sa zvýšiť podiel slovenských výrobkov na našom trhu.
Naše poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel výrazne stráca konkurenčnú schopnosť v dôsledku toho, že sa neustále zhoršuje podnikateľské prostredie v tomto odvetví. Dôkazom je pokles sebestačnosti v poľnohospodárskej produkcii a výrobe potravín, ktorá za posledných 20 rokov klesla z takmer plnej saturácie na súčasnú úroveň 45 – 46% potrieb Slovenska!
Je preto potrebné akcentovať nevyhnutnosť zvýšenia konkurencieschopnosti našich poľnohospodárov a potravinárov, ako aj nevyhnutnosť dodržiavania trvalej úrovne požadovanej kvality, množstevných a sortimentných dodávok v súlade s požiadavkami obchodných systémov. Vo všetkých týchto aspektoch je obchod pripravený vyvinúť maximálne úsilie pre zlepšenie situácie v slovenskej poľnohospodárskej prvovýrobe a potravinárskom spracovateľskom priemysle, ako aj pri vyrovnaní úrovne agrodotácií v rámci členských štátov EÚ s cieľom zlepšenia súčasnej situácie v ponuke domácich produktov na vnútornom trhu SR.
Pokiaľ nedôjde k systémovému riešeniu revitalizácie poľnohospodárskej prvovýroby a žiaducemu rozvoju slovenského agro-potravinárskeho priemyslu, ostane zvyšovanie podielu predaja slovenských výrobkov a zabezpečenie 80% potravinovej sebestačnosti len v rovine dlhodobej vízie. (ZOCR)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *