15.01.2021 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pre začínajúcich pestovateľov maku siateho v Slovenskej republike

Mak siaty je na Slovensku vďaka svojim vlastnostiam čoraz viac obľúbenou a vyhľadávanou plodinou medzi pestovateľmi. Pestovateľské plochy maku siateho v Slovenskej republike sa ročne pohybujú v tisíckach hektárov. Okrem exportu kvalitného semena na potravinárske účely sa využíva aj vo farmaceutickom priemysle a to vďaka obsahu morfínu v makoviciach. Výskumná šľachtiteľská stanica v Malom Šariši je významným šľachtiteľom potravinárskych odrôd maku siateho, ktoré sú zapísané v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov EÚ.

Legislatívne vymedzenie

Pestovanie maku siateho na ploche väčšej ako 100 metrov štvorcových je ošetrené zákonom č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Tento zákon legislatívne upravuje pestovanie maku, narábanie s makovou slamou, dozor a sankcie. Podľa rozhodnutia Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok pri OSN sú omamné a psychotropné látky zaradené do troch skupín podľa ich účinkov na zdravie človeka. Rastliny druhu Papaver somniferum L. sú zaradené do II. skupiny omamných látok, keďže obsahujú viacero alkaloidov morfínového typu. Patria sem teda všetky nadzemné časti maku siateho okrem semien. Do II. skupiny sú zaradené OPL s vysokou návykovosťou, ktoré sú obsiahnuté ako liečivo v lieku. Omamné látky vyvolávajú návyk, psychickú a fyzickú závislosť, ktorá je typická zmenami správania so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami. Psychotropné látky ovplyvňujú stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami. Spracovanie na účely tohto zákona je separovanie semien maku siateho z makovej slamy. Keďže určité ustanovenia mnohých pestovateľov odradili, 1. apríla 2009 bola zrealizovaná novelizácia zákona č. 77/2009 Z.z., podľa ktorého došlo k určitému zmierneniu požiadaviek pre vydanie povolenia na pestovanie maku.

Ďalšie požiadavky

Pod pojmom zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami zaradenými do II. skupiny sa rozumie aj pestovanie. Odbornú spôsobilosť musí mať žiadateľ o vydanie povolenia alebo jeho odborný zástupca. Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za vykonávanie odbornej činnosti, na ktorú bolo vydané povolenie. Musí byť v pracovnom pomere k držiteľovi povolenia okrem prípadu, ak je odborný zástupca štatutárnym orgánom držiteľa povolenia alebo členom štatutárneho orgánu držiteľa povolenia. Ak odborný zástupca pre pestovanie maku siateho prestane vykonávať odbornú činnosť, túto skutočnosť musí oznámiť ministerstvu aj s uvedením dôvodu. Fyzické osoby môžu zaobchádzať s OPL ak dosiahli vek 18 rokov, sú odborne a zdravotne spôsobilé. Zdravotnú spôsobilosť žiadateľ preukazuje lekárskym posudkom. Právnické osoby môžu zaobchádzať s OPL len vtedy, ak majú ustanoveného odborného zástupcu.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down