24.01.2020 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Predpoklady úspešného pestovania jarných plodín

Ako uvádzajú viacerí autori, poľnohospodárstvo má v európskych krajinách viacero spoločenských funkcií. Zabezpečuje výrobu zdravých a kvalitných potravín, udržiava a chráni prírodné zdroje a kultúrnu krajinu správnym obhospodarovaním pôdy a tiež prispieva k zachovaniu životaschopného vidieka. K tomu, aby poľnohospodárstvo mohlo plniť tieto funkcie, musí byť odvetvie hospodársky udržateľné, to znamená musí zabezpečiť trvalú obnovu svojich výrobných faktorov.

Poľnohospodárstvo využíva, udržuje a obnovuje prírodné zdroje a ekosystémy (spolu s lesníctvom), aktívne pôsobí na prírodu a životné prostredia ako aj na ekonomické a sociálne podmienky života na vidieku. Poľnohospodárstvo podstatnou mierou prispieva k udržaniu funkčnej sídelnej štruktúry vidieka, udržiavaniu vidieckej infraštruktúry a osídlenia. Disponuje materiálnymi a ľudskými zdrojmi pre počiatočné investície do diverzifikácie ekonomických aktivít na vidieku, rozvoj podnikania v oblasti služieb, remeselnej výroby a obchodu. Prosperujúce poľnohospodárstvo stimuluje sociálny a hospodársky rozvoj regiónu, prispieva k vyrovnanej reprodukcii a štruktúre ľudského kapitálu, a teda prispieva aj k zmierňovaniu regionálnych rozdielov. Práve pre Slovensko sú typické výrazné hospodárske, sociálne, kultúrne i demografické rozdiely medzi jednotlivými oblasťami štátu.

Je dôležité, aby sa v Slovenskej republike rozvíjalo produkčne výkonné poľnohospodárstvo, ktoré sa postará o celoplošné, účelné a efektívne obhospodárenie pôdneho fondu krajiny a zabezpečí kvalitné a zdravotne neškodné potraviny pre domáce obyvateľstvo a medzinárodnú výmenu.

Predpoklady úspešného pestovania

V technológii pestovania poľných plodín, v neposlednom rade príprava pôdy a sejba, je veľmi komplexný proces vyžadujúci neustálu pozornosť. Je to proces, pri ktorom najsilnejšími faktormi sú podmienky pestovania, odroda (hybrid) a taktiež samotný pestovateľ. Podmienky pestovania každý rok stavajú pestovateľov do novej a novej situácie a zodpovedajú meniacemu sa klimatickému charakteru pestovateľských regiónov.

Výber osiva

Významným faktorom v technológii pestovania je výber odrody, resp. hybridu. Je nutné pestovať také, ktoré sa budú vedieť adaptovať na rôznorodé podmienky pestovania v SR, v súčinnosti s našou snahou dosiahnuť vyrovnané a kvalitné úrody. Pri výbere treba posudzovať odrody nielen podľa výkonnosti, ale tiež ďalších kritérií, ktorými sú napr. odolnosť k napadnutiu škodcami a chorobami, odolnosť k poliehaniu a v neposlednom rade aj podľa dosahovaných kvalitatívnych ukazovateľov.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down