Ošetrená plocha kukurice Adengom pred zberom

Preemergentná ochrana kukurice a jej výhody

Kukurica patrí k plodinám, u ktorých je veľmi dôležitý dobrý “štart“ po vzídení, pričom spomalený vývoj v skorých rastových fázach veľmi ťažko dobieha a väčšinou sa to prejaví na zníženej úrode. Porasty kukurice veľmi citlivo reagujú na zaburinenie, predovšetkým v období 4 – 6 týždňov po jej vzídení. Za ideálne herbicídne ošetrenie kukurice sa považuje aplikácia, ktorá vytvorí kukurici priestor na rast bez konkurenčného pôsobenia burín ihneď od jej vzchádzania.

Vhodné prostredie bez burín dokáže kukurici pripraviť preemergentná (PREE) alebo skorá postemergentná (EPOST) aplikácia vhodných herbicídov. Súčasne s výbornou účinnosťou herbicídu je veľmi dôležitá aj jeho vysoká selektivita pre kukuricu.

Na dosiahnutie spoľahlivej účinnosti PRE alebo EPOST aplikovaných herbicídov musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • pozemok by nemal byť zaburinený trvácimi burinami, ako sú predovšetkým pichliač roľný a pýr plazivý;
  • priaznivé vlahové podmienky na dosiahnutie pôdnej reziduálnej účinnosti herbicídov;
  • pôda bez súvislejšieho pokrytia rastlinnými zvyškami.

Na preemergentné herbicídne ošetrenie kukurice odporúčame naplánovať univerzálny herbicíd, použiteľný od sejby kukurice až do rastovej fázy 3 listov. Takýto prípravok umožní pestovateľom väčšiu flexibilnosť aplikácie, predovšetkým v súvislosti s potrebnými zrážkami pre aktiváciu účinku. Na dosiahnutie spoľahlivej pôdnej účinnosti herbicídu je potrebné, aby približne do 10 dní po aplikácii dážď prevlhčil pôdny profil do hĺbky 3 cm (úhrn zrážok 10 – 20 mm počas 1 – 2 dní). Vhodné je vybrať herbicíd s čo najširším spektrom účinku a vyhnúť sa potrebe kombinácie s ďalšími herbicídmi. Dôležitá je taktiež dostatočne dlhá pôdna reziduálna účinnosť pre udržanie plochy bez burín minimálne do zakrytia radov kukurice, kedy má už porast dostatočne silnú konkurenčnú schopnosť proti neskoro vzchádzajúcim burinám. Na dosiahnutie vysokej účinnosti EPOST aplikácie je potrebné, aby herbicíd pôsobil nielen cez korene, ale aj cez listy vzídených burín do rastovej fázy 3 – 4 listov.

PRE a EPOST aplikácie herbicídov sú nielen priaznivejšie na dosiahnutie maximálneho úrodového potenciálu kukurice, ale sú aj cenovo výhodnejšie v porovnaní s postemergentnými ošetreniami. Tohto roku sa môžu pestovatelia kukurice spoľahnúť opäť na výborné riešenie herbicídnej ochrany kukurice od sejby až do zberu vďaka prípravku Adengo® SC. Tento prípravok je výhodný najmä tým, že jeho aplikácia je možná v dostatočne flexibilnom termíne na dosiahnutie spoľahlivej účinnosti v súčinnosti s priebehom počasia. Adengo® SC je kombinovaný systémový herbicíd proti klíčiacim, vchádzajúcim a vzídeným jednoročným burinám.

Vďaka vysokej selektivite Adenga SC je možná aplikácia plynule od sejby aj počas vzchádzania kukurice. V prípade, že je po sejbe kukurice sucho, tzn. nie je vhodné vykonať herbicídne ošetrenie, tak sa aplikácia odloží až na vhodný termín podľa priebehu počasia. Ošetrenie sa v takom prípade vykoná na základe predpovede dažďových zrážok, najneskôr do rastovej fázy dvojklíčnolistových burín na úrovni štyroch pravých listov a jednoklíčnolistových burín na úrovni troch listov. Jednoročné buriny dorastajú do uvedenej fázy prevažne pri vytvorenom 3. liste kukurice. Pri načasovaní aplikácie je dôležitejšie, aby neprerástli odporúčanú hraničnú fázu buriny, pretože Adengo® SC je dostatočne selektívne aj pri vyššej rastovej fáze kukurice. Herbicíd Adengo® SC je určený na ničenie jednoročných burín vrátane ježatky kurej nohy, ovsa hluchého, lipnice ročnej, prosa siateho, rumančekovitých burín, kapustovitých burín, mrlíku, lobody, láskavcov, durmanu, podslnečníka, ivy voškovníkovitej, pohánkovca, výmrvu slnečnice, ambrózie a ďalších ťažšie ničiteľných burín. Pýr plazivý, pichliač roľný, pupenec roľný a praslička zostávajú po aplikácii tohto prípravku retardované. Praktickou výhodou je taktiež nízke dávkovanie, odporúčaná dávka je len 0,4 l/ha.

Adengo® SC dokáže vytvoriť kukurici priestor pre rast bez burín a tým maximálne využiť potenciál hybridu a vytvorených agrotechnických a pôdno-klimatických podmienok. Vďaka možnosti flexibilného termínu aplikácie od vzchádzania až do 3. listu kukurice a širokému spektru účinku je Adengo® SC ideálnym preemergentným a skoro postemergentným riešením herbicídnej ochrany kukurice.

Spektrum výbornej herbicídnej účinnosti Adenga SC v kukurici

Ing. Ján Hanuska, Bayer

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *