20.06.2018 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Presné agrotechnické postupy v pôdochranných systémoch hospodárenia

Presné poľnohospodárstvo je dlhodobo zaužívaný pojem pre moderné prístupy hospodárenia v rastlinnej aj živočíšnej výrobe, ktoré rešpektujú prirodzenú variabilitu výrobného prostredia a snažia sa na ňu reagovať. Umožňuje to technický pokrok v oblasti navigácií, senzoriky, elektroniky, informačných technológií, prenosu, uchovania, spracovania a interpretácie dát. Presné poľnohospodárstvo je typicky medziodborovou disciplínou, ktorá v sebe musí efektívne skĺbiť množstvo najmodernejších poznatkov z technických, biologických a ekonomických vied.

       Pre úspešné  vykonávanie pracovných postupov presného poľnohospodárstva je dôležité nielen variabilitu vlastností poznať, ale ich aj priestorovo lokalizovať. Cieľom je, aby pracovné postupy boli vykonané správnym spôsobom v optimálnom čase na potrebnom mieste. Preto sa presné poľnohospodárstvo niekedy nazýva aj technológia s priestorovo diferencovanými vstupmi. Pojem presné poľnohospodárstvo však nesme vytvárať dojem, že súčasné pestovateľské technológie sú nepresné. Vytvára sa len dokonalejší systém informácií a riadenia s cieľom zvýšenia efektívnosti výroby. Na základnú identifikáciu parcely (presná poloha lokality, plocha, obvod) využívame prenosné prístroje Globálneho navigačného systému. Tieto geodetické údaje sú následne pri zmapovaní variability spájané s konkrétnymi vlastnosťami pozemku (pôdne charakteristiky, obsah živín, pôdna reakcia, zhutnenosť pôdy, úrody na danej časti pozemku, prípadne iné).

Už niekoľko rokov sa uplatňuje v presnom poľnohospodárstve kombinácia merania množstva úrody s presným určením polohy obilného kombajnu. Týmto spôsobom je potom  možné pre každú takto zmapovanú parcelu neskôr vypracovať úrodovú mapu. Systém pracuje tak, že palubný počítač obilného kombajnu v zvolených intervaloch zaznamenáva údaje o okamžitej polohe na základe družicovej navigácie a spája ich s hmotnosťou zrna, ktoré prechádza na danom mieste kombajnom pri zbere. Tieto údaje je možné potom vyhodnotiť v tabuľke aj graficky na úrodovej mape. Tento spôsob riadenia rastlinnej výroby má dosah aj na realizáciu ďalších agrotechnických prác. Na podobnom princípe sa na základe analyzovaných vzoriek pôdy dajú zhotoviť mapy obsahu živín, pôdnej reakcie a zhutnenia v spojitosti s dosahovanými úrodami na jednotlivých častiach parcely. 

Aplikačné a informačné mapy

Pre praktické použitie priestorovo lokalizovaných informácií o pôde tak vznikajú informačné a aplikačné mapy. Informačná mapa predstavuje obraz priestorového rozloženia hodnotených vlastností. Najčastejšie sa používajú informácie o úrode, obsahu a rozmiestnení živín, pôdnej reakcii, zhutnení pôdy. Pri interpretácii variability zistených vlastností možno použiť mapy pôdnych blokov a rozmiestnenia BPEJ. 

Na aplikačnej mape sú zobrazené výsledky aj z informačných máp. Na základe zisteného skutkového stavu v teréne sú vypracované návrhy na aplikáciu jednotlivých hnojív, vápenatých hmôt na redukciu pôdnej kyslosti a herbicídov proti trvácim burinám. Sú spracované digitálne pre vstup do riadiacej jednotky aplikačnej techniky.

Častým javom nerovnomernosti vykonania jednotlivých agrotechnických zásahov pri klasickom pohybe techniky po poli je prekrývanie záberov. Obsluha traktorov sa poisťuje proti „vynechávke“ prekrývaním záberov najmä pri širokozáberových strojoch hlavne pri príprave pôdy, pretože neobrobené miesta je ihneď vidieť. Podobne je to pri aplikácii hnojív a pesticídov, kde sa síce prekryv prejaví neskôr, ale viditeľnými prehnojenými pásmi alebo poškodenou plodinou pri dvojitej dávke herbicídu. S prekrývaním súvisia aj straty pracovného času, vyššia spotreba pohonných hmôt a zaťaženie životného prostredia pesticídmi. Na základe praxe a početných meraní je prekrytie súpravy na predsejbovú prípravu pôdy s pracovným záberom 6 m  v rozsahu 0,2 -0,5 m! Pri sejačkách je to tiež viac ako jeden riadok, t. j. 12 – 15 cm. Je ľahko vypočítateľné, koľko to predstavuje zbytočných jázd na parcele o veľkosti 100 ha. Odhadované prekrytie je asi 3% to je plocha 3 hektáre dvakrát prejdená, zasiata, pohnojená, alebo postriekaná pesticídom. To všetko so zbytočne utlačenou pôdou!

Realizácia precízneho poľnohospodárstva  sa definuje ako spôsob hospodárenia  v súlade s agroekologickými podmienkami a infraštruktúrou lokality, s cieľom rešpektovania princípov udržateľného poľnohospodárstva.

Prof. Dr. Ing. Richard Pospišil

                                                           Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách č. 24

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down