16.03.2021 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Priemyselné hnojivá v slovenskom poľnohospodárstve

Hnojenie patrí medzi významné agrotechnické opatrenia, najmä v období intenzifikácie, kedy priemyselné hnojivá predstavujú jednu z foriem živín prichádzajúcich do agroekosystému. Požiadavky rastlín na živiny sa navzájom odlišujú, pričom sú ovplyvnené aj ďalšími faktormi, ako napríklad: spôsobom obhospodarovania pôdy, pôdnym typom, klimatickými podmienkami.

Nadmerná a nesprávna aplikácia priemyselných hnojív ovplyvňuje negatívne nielen pôdu, ale aj ostatné zložky životného prostredia. Môže dôjsť k vyplavovaniu živín z pôdy do podzemných a povrchových vôd, kde pri prehnojení dusíkom sú ohrozené kontamináciou dusičnanmi zdroje pitnej vody.

Podmienky skladovania a uvádzania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok na úpravu vlastností pôdy do obehu, ako aj používanie hnojív ustanovuje Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.

Podľa definície hnojivom je:

  • látka organického pôvodu alebo anorganického pôvodu, ktorá obsahuje živiny na výživu rastlín a lesných drevín na udržanie alebo zlepšenie pôdnej úrodnosti a priaznivého ovplyvnenia úrody alebo kvality produkcie,
  • pôdna pomocná látka na úpravu vlastností pôdy, ktorá bez účinného množstva rastlinných živín pôdu biologicky, chemicky alebo fyzikálne ovplyvňuje zlepšovaním jej vlastností alebo zvyšuje účinnosť a využitie živín z hnojív,
  • pestovateľský substrát slúžiaci na zakoreňovanie a pestovanie rastlín; substrátom je najmä rašelina, zemina alebo ich zmesi,
  • rastlinná pomocná látka na báze humátov, ktorá bez účinného množstva živín zvyšuje účinnosť a využitie živín z hnojív a z pôdy.

Podľa Slovenskej agentúry životného prostredia hnojivá a hnojenie sú dôležité i z pohľadu environmentálnych dokumentov a cieľov. Potenciál produkčných, ekologických a environmentálnych funkcií pôdy, lesa a vody je v súčasnosti na hranici dostatočnosti. To znamená, že kvantita a kvalita prírodných zdrojov musia byť starostlivo chránené a nesmú sa pripustiť ich citeľné zmeny. Naopak potrebné sú opatrenia (odborné, právne, podporné), umožňujúce nielen trvalú udržateľnosť všetkých funkcií pôdy, lesa a vody, ale v mnohých oblastiach aj ich rozšírenú reprodukciu. Základné ciele sú nasledovné: zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia a zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch.

Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

Súčasná prax a spotreba priemyselných hnojív v SR

Z dostupných informácií vyplýva, že naši poľnohospodári sa začali chovať ekologicky, i keď skôr nedobrovoľne, hneď po nástupe celospoločenských zmien na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down