19.12.2017 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Príprava novej sezóny v znamení noviniek

Už tradične v novembri a decembri pripravila spoločnosť KWS Semena, s. r. o. sériu odborných seminárov, tentoraz s nanajvýš aktuálnymi témami, zameranými na legislatívne zmeny zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy a samozrejme predstavili novinky v portfóliu KWS pre nasledujúcu sezónu. Jeden zo seminárov sa uskutočnil 28. novembra v Mojmírovciach, kam pozvali poľnohospodárov z nitrianskeho a trnavského regiónu.

Hostí podujatia, ktorého cieľom je priniesť aktuálne a zaujímavé témy pre pestovateľov a ich prax, privítal Ing. Ivan Dzubák, konateľ spoločnosti KWS. Ako ďalej skonštatoval sezóna v roku 2017 bola z pohľadu pestovania kukurice nepriaznivá, najmä na juhozápade Slovenska. Nedostatok vlahy najmä v čase intenzívneho rastu a kvitnutia sa podpísal na kvalite výslednej produkcie. K uvedenému odpovedala aj jedna z tém zameraná na termín zberu kukurice na siláž, čo nie je jednoduchá  problematika, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať najmä v kontexte meniacich sa podmienok prostredia.

Novely zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy

Úlohy objasniť novely zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov s účinnosťou od 1. mája 2018, sa zhostila JUDr. Lenka Hrnčiarová zo sekcie legislatívy MPRV SR. Výrazná zmena sa týka § 1, odsek 2 - konkrétne definície, čo sa považuje za pozemok na poľnohospodárske účely, vzhľadom na skutočnosť, že spresnením definície pozemku sa spresní určenie výšky nájomného pri pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. „Touto úpravou reagujeme na absenciu mechanizmov výpočtu nájomného za pozemky, ktoré nie sú v katastri nehnuteľností evidované ako poľnohospodárska pôda, resp. ostatná plocha, a zároveň dávame odpoveď na časté otázky z aplikačnej praxe ohľadom rozdielnosti povahy majetkového substrátu pozemkov definovaných v § 1 ods. 2 písm. a) a c) v porovnaní s pozemkami definovanými v § 1 ods. 2 písm. b),“ dodala k zmene L. Hrnčiarová.

„Vzhľadom na spresnenie definície pozemku § 1 ods. 2 písm. b) sme stanovili aj minimálnu výšku nájomného za jeho užívanie, ktorá je upravená v § 10 ods. 2.,“ uviedla ďalej. S podčiarknutím, na skutočnosť, že ide o súkromnoprávny vzťah, v prvom rade na vznik zmluvy o nájme pozemku podľa § 1 ods. 2 písm. sa bude vyžadovať dohoda zmluvných strán o výške nájomného, alebo o spôsobe jej určenia. V prípade, ak nastane skutočnosť, že sa zmluvné strany nedohodnú inak, výška nájomného za takýto pozemok bude najmenej dvojnásobok obvyklej výšky nájomného v danom katastrálnom území. Obdobne sa určí výška odplaty za užívanie takéhoto pozemku bez nájomnej zmluvy v areály poľnohospodárskeho podniku zastavanom stavbami na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991, ak slúži na poľnohospodárske účely.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down