28.01.2019 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prípravky Galleko® a ich význam v období sucha

Medzi významné faktory, ktoré sa v minulom roku podpísali pod dosiahnuté úrody, patrili aj nedostatok zrážok a nadpriemerné teploty. Niektoré oblasti v rámci ČR a SR trpeli suchom, a s tým spojenými problémami už druhý rok po sebe. Na trhu v súčasnosti existuje množstvo prípravkov s protistresovým efektom na rastliny. Ich zloženie a spôsoby fungovania sú rôzne. Azda aj preto sa názory odborníkov a či samotných poľnohospodárov na ich pôsobenie a vôbec opodstatnenosť aplikácii líšia.

Medzi overené riešenia eliminácie stresu patria pomocné prípravky Galleko®. O ich účinkoch na rastliny a pozitívnom vplyve na výšku úrody v prípade jednotlivých plodín sme už písali mnohokrát. Niekoľkoročné výsledky z rôznych výskumných ústavov hovoria jasnou rečou. V tomto čísle sa však pozrieme, ako si počínajú tieto prípravky v prípade veľkého nedostatku vlahy. Každý rok ich totiž podrobujeme pokusom v rôznych plodinách a na rôznych výskumných ústavoch. Tieto ústavy sú rozložené po celej ČR, SR a dokonca aj Poľsku. Inak tomu nebolo ani v roku 2017 a 2018. V oboch spomínaných rokoch sa nám podarilo „trafiť“ aj výskumné stanice v lokalitách, ktoré trpeli suchom. Vďaka ich práci sa nám podarilo zadokumentovať pôsobenie prípravkov Galleko na jednotlivé plodiny v prípade nedostatku zrážok. Prvým z nich je NPPC VÚRV Piešťany, lokalita Borovce (okres Piešťany) . Nielen jarný jačmeň tu „trpel“ nedostatkom vlahy už druhý rok po sebe. V minulom roku sa výraznejšie zrážky objavili až začiatkom júna. Podrobnejšie meteorologické uvádzame nižšie (tab. č.1).

 

Tab. č.1   Meteorologické údaje – NPPC VÚRV Piešťany (pokusná lokalita Borovce)

Napriek týmto podmienkam si v obidvoch rokoch najlepšie počínal variant pozostávajúci z troch aplikácii. Keďže jarný jačmeň prečerpá v prvých 30 dňoch od vzídenia  50 až 60% potrebných živín, potrebuje mať koreňovú sústavu vo vynikajúcej kondícii. Cieľom pokusného variantu bolo teda v prvom rade podporiť v maximálnej miere na začiatku koreň a koreňovú sústavu pomocou prípravku Galleko špeciál. Používa sa ako pomocný prípravok pri morení osiva medzi jeho účinky v skratke patrí dlhší koreň, bohatší na jemné koreňové vlásočnice; vyššia energia klíčenia; lepšia vyrovnanosť a vitalita porastu v porovnaní s kontrolou. Druhým prípravkom, ktorý sa použil, bol Galleko univerzál. Aplikuje sa na list v počiatočných fázach rastliny (od 4 listov). Jeho úlohou je stimulovať rast rastliny, podporovať udržanie odnoží, vplývať na hrúbku stoniek a taktiež koreňový aparát a doplniť protistresové látky. No a tretím prípravkom bol Galleko kvet a plod. Ako už názov napovedá, aplikuje sa vo fáze kvitnutia porastu. Cieľom je doviesť porast do úspešného výsledku a pomôcť mu úspešne prejsť do posledných vegetačných  štádií. Podpisuje sa na výške HTZ. Do poslednej chvíle udržiava funkčný koreňový systém, podporuje transport živín do klasu a ovplyvňuje hospodárenie rastliny s vodou.  O tom, že táto metodika funguje svedčia nielen výsledky v úrode, ale aj priebežné merania hmotnosti koreňov (tab. č. 2).

Tab. č. 2  NPPC VÚRV Piešťany – jarný jačmeň (Malz)


Pokusy dozorovala Ing. Mária Sekerková, CSc.

Rozdiely medzi parcelami ošetrenými Gallekom a kontrolou boli viditeľné už z diaľky (obr. 1). Tmavozelené sfarbenie porastu bolo len prvým viditeľným znakom. Pri výbere jedincov sa účinky Galleka ukázali v plnej miere (obr. 2).

 

Obr.1  Jarný jačmeň (3.5.2018)              

 

 

 Obr.2 Jarný jačmeň (3.5.2018) detail porastu  

                             

 

Úspešný bol v minulom roku na tomto výskumnom ústave v jarnom jačmeni nielen už spomínaný variant pozostávajúci z troch aplikácii. Nie všetci poľnohospodári si totiž majú možnosť namoriť osivo prípravkom Galleko špeciál. Práve pre týchto zákazníkov je určený druhý pokusný variant. Ten pozostával z aplikácie prípravkov Galleko univerzál v dávke 0,8 l/ha (vo fáze 4 listov) a Galleko kvet a plod taktiež v dávke 0,8 l/ha vo fáze začiatku kvitnutia. Táto kombinácia priniesla navýšenie  v úrode o 1,17 t/ha v porovnaní s kontrolou. Osvedčila sa aj v roku 2017 v poloprevádzkovom pokuse na podniku PD Vrbové (vzdialené 6 km od Boroviec) vo výrazne suchých podmienkach. Pri aplikácii v jarnom jačmeni (odroda Marte) na výmere 10 ha (výmera pokusu) priniesla navýšenie klasov na m2  (kontrola 478, pokus 521) a celková úroda bola vyššia na pokuse o 590 kg/ha (kontrola 4,81 t/ha, pokus 5,40 t/ha). Na záver k jarnému jačmeňu uvádzame výňatok zo Správy o výsledkoch pokusov s prípravkami na ochranu rastlín (2018), ktorej autorom je pani Ing. Mária Sekerková, CSc. (zodpovedná za priebeh pokusu v NPPC VÚRV Piešťany): „Na jarnom jačmeni sme po aplikácii prípravkov na všetkých ošetrených variantoch zaznamenali porasty výrazne vitálnejšie, tmavo zelené aj napriek veľkému suchu, ktoré pretrvávalo celé jarné obdobie. Vysvetľujeme si daný pozorovaný stav nárastom koreňového systému, čo sme zistili aj na sušine koreňa a tým aj zabezpečenie pre rastlinu prepotrebnú vlahu, Tiež sa na ošetrených variantoch udržali 2 odnože, čo na kontrolnom variante bola len jedna odnož.“

Bohužiaľ jarný jačmeň nebol jedinou plodinou, ktorá v minulom a predminulom roku na uvedenom výskumnom ústave trpela nedostatkom vlahy. Rovnako tomu bola aj pri slnečnici. Tu sa v oboch suchých rokoch najlepšie osvedčila kombinácia prípravku Galleko rast a Galleko kvet a plod. V počiatočnej vegetačnej fáze rastliny  (od 4 listov) Galleko rast stimuluje rast nadzemnej časti. Podporuje tvorbu a výrazne predlžuje kolový koreň a zároveň vytvára bohaté jemné koreňové vlásočnice.  Princíp pôsobenia prípravku Galleko kvet a plod je podobné ako v prípade jačmeňa. Aplikuje sa vo fáze 100 cm výšky rastliny. O účinkoch Galleko prípravkov na slnečnicu vypovedajú aj fotografie jednotlivých rastlín (obr. 3 a 4). Je vidno že počiatočnú výhodu, ktorú získal pokusný porast voči kontrole, si udržal až do finále.

Obr.3   Slnečnica, vľavo  kontrola, vpravo Galleko                

(Foto 22.5.2018), NPPC VÚRV Piešťany (lokalita Borovce)                                     

 

 

Obr.4 Slnečnica, detail koreňovej sústavy, vľavo kontrola,

vpravo Galleko (Foto 24.7.2018),  NPPC VÚRV Piešťany (lokalita Borovce)

 

 

Viditeľné rozdiely sa nakoniec v oboch extrémne suchých rokoch prejavili aj na navýšení úrody (tab. č.3).

Tab. č. 3 NPPC VÚRV Piešťany – Slnečnica (NK Brio)

Rovnako sa uvedený variant osvedčil v minulom roku aj v poloprevádzkovom pokuse na podniku Roľnícke družstvo Dlhé Klčovo (SR, okres Vranov nad Topľou). Aj napriek výraznému suchu (tab. č.4) priniesla aplikácia prípravkov Galleko 320 kg/ha  navýšenie úrody. Výsledok je cennejší o to viac, že podľa predsedníčky Ing. Magdalény Struňákovej (dozorovala pokus) ide o jednu z najhorších parciel, na ktorých podnik hospodári.Pokusy dozorovala Ing. Mária Sekerková, CSc.

 

 

Tab. č. 4 Roľnícke družstvo Dlhé Klčovo – prehľad zrážok

Pri kontrole porastu  12.6.2018 boli už viditeľné rozdiely medzi kontrolou a pokusom (obr. 5). Porast ošetrený Gallekom bol vyšší a mohutnejší. Rozdiely boli aj v koreňovej sústave.  Pokusné jedince mali znova dlhší kolový koreň a bohatšie koreňové vlásnenie. O toto vlásnenie neprišli ani vplyvom sucha (obr. 6), ako sa ukázalo pri ďalšej návšteve 20.8.2018.

Obr. 5 Slnečnica (Durban CS) , vľavo  kontrola, vpravo Galleko, (Foto 12.6.2018), RD Dlhé Klčovo

 

 

Obr. 6 Detail koreňov, vľavo  kontrola, vpravo Galleko (Foto 20.8.2018), RD Dlhé Klčovo

Za 12,5% navýšením úrody, v porovnaní s kontrolou, je potrebné vidieť však viac ako len lepší koreňový systém. Vo svojej  Správe o výsledkoch pokusov s prípravkami na ochranu rastlín (2017) pani Ing. Mária Sekerková CSc. píše: V priebehu celého vegetačného obdobia sme na variante 2 a 3 (pokusné varianty Galleko) pozorovali viacej zelenej hmoty – listy, ktoré sa podieľali aj na vyššej úrode na ošetrených variantoch. Na ošetrených variantoch vplyvom prísunu viacej živín a vlahy sme pozorovali aj väčšie úbory. Kým na kontrole boli priemery úborov  cca 8 – 10 cm, na ošetrených variantoch  od 13 do 15 cm.“

Sucho v minulých rokoch však netrápilo len Slovákov. Aj v susednej ČR mnoho oblastí trpelo v minulom roku  výrazným nedostatkom zrážok. Medzi tieto lokality patril aj Červený Újezd (okres Praha- západ) kde prebiehali maloparcelkové pokusy s prípravkami Galleko v kukurici (pod záštitou Českej  Zemědělskej Univerzity v Praze). Obdobie apríl – september tu bolo hodnotené ako teplotne mimoriadne nadnormálne a zrážkovo mimoriadne podnormálne (147 mm).  A tomu zodpovedali aj dosiahnuté úrody kukurice (tab. č.5). Keďže už v čase zadávania pokusov sa javila „ťažká“ jar, zvolili sme viacero pokusných variantov. Najlepšie si však počínali varianty s prípravkom Galleko kvet a plod a to v dávke 1l/ha (či už v kombinácii s prípravkom Galleko rast, alebo Galleko univerzál). Práve tu sa naplno prejavil jeho vplyv na nalievanie zrna. Tieto varianty dosiahli nielen najvyššiu úrodu zrna, ale aj najvyššiu HTZ. Túto skutočnosť v záverečnej správe konštatoval aj Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.: „Dle výsledků vyplývá, že na vyšší výnos zrnové kukuřice má vliv Galleko květ a plod, který je obsažen u obou pokusných variant.“ „Nejvyšší HTS byla zjištěna u varianty 3 a 2 (obě použití Galleko Květ a plod). GA3 dosáhla HTS přes 290 g, což je rekord v  v porovnání s ostatními pokusnými variantami ostatních pokusů. GA2 pak zajistila HTS 287 g. Lze dedukovat, že Květ a plod má vliv na nalévání zrna. Trend vyššího výnosu se projevil v obou variantách.“

 

Tab. č. 5 Česká Zemědělská Univerzita v Praze, lokalita Červený Újezd, úroda zrna kukurice

Komplexnejší obraz o dosiahnutých výsledkoch a samotnom priebehu pokusu dáva aj zaverečné zhrnutie už spomínaného Ing. Jaroslav Tomášeka, Ph.D.,  ktoré sa nachádza v ZPRÁVĚ z pokusu firmy Galleko s.r.o., ktorej je autorom: „Z hodnocení pokusného roku 2018 je zřejmé, že rostliny neměly k dispozici dostatečnou půdní vlhkost, kterou by využily, zároveň došlo k předčasnému ukončení vegetace, způsobené dlouhotrvajícím suchem. Délka vegetační doby byla zkrácena, což se projevilo na nízkém průměrném výnosu všech pokusných parcelek, kde běžně dosahuje kukuřice výnosy okolo 50 t/ha čerstvé hmoty, zrno v čerstvé hmotě pak přes 10 t/ha. Je tedy pozitivním výsledkem, že přípravky firmy Galleko za nepříznivých podmínek zvyšují výnos zelené hmoty a zároveň zvyšují výnos zrna.“Pokusy dozoroval Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D.,

Medzi ďalšie lokality postihnuté v minulom roku suchom  v ČR patrila aj Studeněves (ČR, okres Kladno). Práve na tomto mieste prebiehali maloparcelkové pokusy Českej Zemědělskej Univerzity v Praze v sóji. Celkovo za obdobie apríl – august padlo 194,7 mm zrážok. V júli, keď prebiehala tvorba a nalievanie strukov tu padlo iba 8,8 mm (graf. č. 1).

 

Graf č.1 Prehľad zrážok (mm), ČZU v Praze, lokalita Studeněves

 

Počasie negatívne ovplyvnilo aj samotný zber, ako uvádza vo svojej správe Ing. Pavel Procházka,Ph.D.,: „Výnos jednotlivých variant v letošním roce ovlivnila skutečnost, že řada lusků byla vlivem střídání teplot (v noci okolo 13°C a odpoledne přes 40°C popraskaná a semena vypadaná. Došlo tím k významným ztrátám.“  V tomto prípade sa najlepšie osvedčil variant obsahujúci prípravky Galleko rast, Galleko kvet a plod, ktoré sme spomínali v tomto článku a prípravok Galleko arider. Práve tento posledný menovaný je určený na použitie do suchých, aridných oblastí. Jeho úlohu je pomôcť rastline čo najlepšie zvládať stres vyvolaný suchom. Podľa niekoľkoročných výsledkov, ovplyvňuje úroveň chlorofylu v rastlinách. Táto kombinácia prípravkov dokázala aj v ťažkých podmienkach uspieť voči kontrole a to nielen v navýšení úrody, alebo aj HTZ. Navyše mala preukázateľný vplyv aj na výšku nasadzovania spodných strukov (tab. č. 6).

 

Tab. č. 6 Výsledky pokusu v sóji, ČZU v Praze, lokalita Studeněves, 2018


Pokusy dozoroval Ing. Pavel Procházka, Ph.D.,

Tento článok obsahuje len niekoľko najvýznamnejších výsledkov z minulých rokov z výskumných ústavov a poľnohospodárskych podnikov, ktoré boli ovplyvnené suchom. Jeho cieľom nie je ukázať, že pestovať a dosahovať vysoké úrody sa dá aj bez vody. Je však jasnou odpoveďou na otázku, či má význam ošetrovať plodiny v prípade sucha pomocnými látkami Galleko®. Uvedené výsledky preukázateľne potvrdili, že v ich prípade protistresový účinok a protistresové pôsobenie nie je žiadna módna reklamná fráza. Ich pozitívny vplyv na koreňový systém, vitalitu porastu, obsah chlorofylu, odnožovanie, HTZ a ďalšie ukazovatele vedie k navýšeniu úrody. Pomáhajú zefektívniť pestovanie jednotlivých plodín a to aj v ťažkých podmienkach. Dôležitá pre výsledok je však aj včasnosť aplikácie. Lepšie výsledky sú v stresových podmienkach dosahované pri ošetreniach, kde sa využije celá metodika. Preto netreba čakať do poslednej chvíle, až nastanú problémy. Nenadarmo sa hovorí, že šťastie praje pripraveným.

Mgr. Martin Šotik, Galleko®

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down