27.01.2016 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Produkčné aspekty trávnych porastov

Vysoký počet druhov a odrôd tráv a ďatelinovín s cennými biologickými a hospodárskymi vlastnosťami poskytuje možnosti vytvárania rozmanitých typov porastov pre rôzny spôsob ich využívania a intenzity hnojenia v rozdielnych ekologických podmienkach. Je tu možnosť zámerne si vytvárať také typy porastov, aké potrebujeme v konkrétnych výrobných podmienkach pre plné zabezpečovanie krmovinovej základne.

Vysoký produkčný potenciál

Výsledky početných pokusov doma i v zahraničí ukazujú, že správne založené dočasné trávne porasty na výkonných druhoch a odrodách tráv a ďatelinovín, sa vyznačujú vysokým produkčným potenciálom. V závlahových podmienkach možno nimi dosahovať 20 ton sušiny z hektára, bez závlahy v priaznivejších prírodných podmienkach okolo 10 až 14 ton sušiny z hektára.

V rozsiahlych pokusoch s rozdielnymi typmi siatych trávnych porastov, ktoré sme uskutočnili v minulom výskumnom programe v podhorskej a horskej oblasti, sme získali s využitím jednotlivých druhov tráv a ďatelinovín a ich odrôd nasledovné poznatky.

Pokusy s ďatelinami

V pokusoch so seno-kosnými porastami sa ukázali ako najvýkonnejšie a trvácnejšie tetraploidné odrody ďateliny lúčnej. Zvlášť dobre sa osvedčili tetraploidné odrody KvartaTatra, z diploidných Štart. Zo zahraničných odrôd švajčiarska tetraploidná Temara a diploidná Renova. Zastúpenie týchto trvácnejších odrôd bolo v prvom, tak aj v druhom  roku skoro rovnaké a pohybovalo sa od 32 do 56 percent v poraste (pri 40 percentnom výsevku ďatelinovín a 60 percentnom výsevku tráv). V treťom roku početnejšie zastúpenie vykazovali iba tatraploidné odrody ďateliny lúčnej (20 – 34 percent) v spoločenstve s konkurenčne slabšími druhmi tráv, ako kostrava lúčna a timotejka lúčna. V reznačkových miešankách bol ich podiel nižší (6 – 22 percent). Ukázali sa ako vysoko produkčné krmovinárske kultúry. V priemere za tri roky pri dávke 120 kg dusíka, 35,2 kg fosforu a 66,4 kg draslíka na hektár sa dosiahlo 12,4  ton sušiny na hektár a 1798  kg dusíkatých látok na hektár. V prvom roku sa dosiahli úrody 16,2 ton sušiny na hektár a 2500 kg dusíkatých látok na hektár. Porasty sa kosili trikrát ročne. Ďateliny prispeli k vyššej výživnej hodnote a chutnosti porastov. Obsah NL (dusíkatých látok) bol vyšší o 1,3 krát, vápnika o 1,7 krát a horčíka o 1,1 krát v porovnaní s čistým porastom tráv pri tej istej úrovni hnojenia.

Opodstatnenosť pestovania ďatelinovín

Po ústupe ďateliny lúčnej, sme od štvrtého roku sledovali možnosti udržania produkčnosti porastov zvýšenými dávkami dusíka. Ukázalo sa, že aj pri aplikácii vyšších dávok dusíka sa dosiahlo za ďalšie trojročné obdobie iba 52 až 78 percent z úrod sušiny a živín prvých troch rokov. Preto bude účelnejšie vytvárať vysokoprodukčné krátkodobé 2 - 3 ročné ďatelinotrávne porasty, ako sa snažiť po ústupe ďatelinovín zvýšenými dávkami dusíka zaisťovať vysokú produkciu hmoty a živín. Reznačkové porasty poskytujú pritom väčšie možnosti, sú menej zaburinené a produkčnejšie. Porovnaním úrod sušiny a NL čistých trávnych a ďatelinotrávnych porastov pri rovnakej úrovni hnojenia za prvé tri roky sa ukázalo, že vplyv ďateliny lúčnej je ekvivalentný k 120 kg minerálneho dusíka na hektár. Ďatelinová zložka miešaniek nám teda umožňuje ročne ušetriť okolo 120 kg minerálneho dusíka na hektár. Čisté trávne porasty sú náročné na dusíkaté hnojenie. Opodstatnenie ich pestovania je až pri dávkach 200 - 300 kg aj s PK na hektár. Výkonné a trvácnejšie odrody ďateliny lúčnej nám umožňujú vytvárať porasty na dobu pestovania 2 - 3 roky. Pre viacročné pestovanie ďatelinotrávnych miešaniek sa nám v horských podmienkach osvedčil ľadenec rožkatý, avšak iba pri nižšej intenzite hnojenia dusíkom pri dávke 50  kg dusíka na hektár a nižšej frekvencii využívania. Udržal sa v miešankách po dobu 5 - 6 rokov. Pri vyššej intenzite hnojenia dávky nad 100 kg na hektár a častejšom využívaní z miešaniek rýchlo ustupoval. Pre intenzívne hnojené a využívané dočasné trávne porasty stráca na význame. Opodstatnenie jeho pestovania je iba pri nižšej intenzite v obhospodarovaní porastov a na suchších stanovištiach.

Zdroj lacného biologického dusíka

Ďatelinotrávne miešanky s ďatelinou plazivou sú výhodné aj z energetického hľadiska. Miešankou kostravy lúčnej a ďateliny plazivej cv. Blanca bez dusíkatého hnojenia v priemere troch rokov sme dosiahli skoro takú úrodu sušiny a NL, ako samotnou kostravou lúčnou, hnojenou ročnou dávkou 200 až 240 kg minerálneho dusíka na hektár.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down