25.09.2015 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prognóza úrody semena slnečnice ročnej v roku 2015

Na porastoch slnečnice ročnej sa v tomto roku výrazne podpísal vplyv počasia, predovšetkým nedostatok zrážok v čase tvorby generatívnych orgánov až do kvitnutia. Oproti minulému roku sú porasty redšie najmä pre zhoršenú vzchádzavosť vplyvom sucha v čase sejby a počiatočného vývinu. Naopak zdravotný stav porastov bol na tom lepšie.

Priebeh počasia pri zakladaní porastov

V termíne zakladania porastov slnečníc, t. j. v mesiaci apríl, bolo počasie menej priaznivé, predovšetkým z pohľadu vlahových pomerov. Teplotne bol mesiac apríl v intenciách dlhodobého priemeru s odchýlkou za Slovensko na úrovni 0,2 °C. V apríli sme zaznamenali výraznejší deficit zrážok, keďže celý mesiac bol zrážkovo výraznejšie podnormálny. V priemere za Slovensko spadlo len 55 percent zrážok v porovnaní s dlhodobým normálom. Najmenej v oblastiach východného Slovenska, len 41 percent a západného Slovenska s 46 percent v porovnaní s dlhodobým normálom. V mesiaci máj, v jeho prvých dvoch dekádach, pokračoval trend počasia z apríla. Teploty sa udržiavali okolo priemerných hodnôt s istými výkyvmi, ale pokračovalo zrážkovo chudobné obdobie. Až v poslednej májovej dekáde sa nad naše územie dostali intenzívnejšie zrážky, ktoré ale lokálne boli vo forme silných búrok a lejakov v spojitosti s ďalšími nepriaznivými meteorologickými javmi. Spomínanými zrážkami bol čiastočne eliminovaný zrážkový deficit, avšak nepriaznivými sprievodnými javmi mohlo lokálne dôjsť k poškodeniu porastov (krupobitie, zaplavenie, podmáčanie porastov).

Inventarizácia porastov po vzídení

Inventarizácia porastov po vzídení bola vykonaná v mesiaci máj 2015 na 65 porastoch nachádzajúcich sa v jednotlivých krajoch SR.

Počet rastlín na plošnú jednotku je rozhodujúci úrodotvorný prvok, ktorý nemožno okrem výsevku a kvalitnej sejby, následnými agrotechnickými opatreniami výrazne ovplyvniť. V hodnotených porastoch sme zaznamenali  v priemere 60 000 rastlín na 1 ha, s rozpätím od 50 000 do 70 000 rastlín na hektár. Podľa hodnoty FAO a typu hybridu je pre stredne neskoré a stredne skoré hybridy odporúčaná hustota 65 – 70 000 vzídených rastlín na  ha. Do tejto optimálnej kategórie spadala časť porastov. Riedke porasty sa javili ako problematické z pohľadu dosiahnutia optimálnych úrod. Takéto plochy sa vyskytovali  vo všetkých krajoch.

Niektoré porasty sa vyznačovali horšou kompletnosťou spôsobenou predovšetkým problematickou prípravou pôdy na jar, poveternostnými pomermi pred aj po sejbe a v čase vzchádzania (vlahový deficit). Kompletnosť porastov v priemere za SR predstavovala hodnotu 89 percent a pohybovala sa v rozpätí od 68 do 100 percent. Najnižšou kompletnosťou sa vyznačovali podľa očakávania porasty neskôr siate.

Z pohľadu vyrovnanosti boli medzi porastmi zaznamenané výraznejšie rozdiely. Hodnoty sa pohybovali od 65 do 100 percent, pričom priemerná vyrovnanosť bola 82 percent. Najvyrovnanejšie porasty sme zaznamenali v Trnavskom a Nitrianskom kraji a naopak najmenej vyrovnané boli porasty v Banskobystrickom a Prešovskom kraji.

Zaburinenosť sa na jar pohybovala v pásme od 5 do 70 percent. V priemere bola zaburinenosť po vzídení porastov 28 percent. Z pohľadu zaburinenosti bolo nevyhnutné pre ďalší úspešný vývoj porastov venovať problematike herbicídneho ošetrenia maximálnu pozornosť. V čase inventarizácie sme očakávali, že vplyvom nepriaznivých poveternostných pomerov môže byť prípadný herbicídny zásah menej účinný.

Na základe aj vyššie uvedených skutočností sme stav porastov po vzídení hodnotili celkovo len ako priemerný. Celkové bodové hodnotenie v priemere za Slovensko bolo na úrovni 2,4 bodu. V porovnaní s minulým rokom bol počet porastov zaradených v kategórii 3 (kompletne vzídené, v dobrom kondičnom a zdravotnom stave, nezaburinené s predpokladom dosiahnutia dobrej úrody) podstatne nižší a takýchto porastov bolo len 43 percent. V kategórii 2 (vzídené, avšak nevyrovnané, s nižším stupňom zaburinenia) bolo v tomto roku zaradených najviac porastov až 51 percent a 6 percent porastov sme zaradili do najslabšej kategórie 1 (nekompletne vzídené, medzerovité, nevyrovnané, do veľkej miery zaburinené a poškodené chorobami a škodcami).

Priebeh poveternosti počas ďalšej vegetácie slnečnice

V mesiaci máj, ktorý bol teplotne slabo nadpriemerný sme zaznamenali zrážky na hornej hranici dlhodobého normálu. Išlo predovšetkým o zrážky vo forme prehánok a búrok, ktoré boli priestorovo veľmi rozdielne. Zrážkový deficit v hlavných pestovateľských oblastiach slnečnice sa tým pádom výraznejšie neeliminoval. Naopak nasledujúce dva letné mesiace priniesli zrážkovo výrazne podpriemerné počasie, ktoré bolo znásobené vysokými teplotami. V mesiaci jún spadlo v priemere za SR len 45 percent a mesiaci júl len 58 percent zrážok v porovnaní s dlhodobým normálom. Teplotne boli oba mesiace vysoko nadpriemerné. Intenzívne zrážky sme zaznamenali po dlhotrvajúcom suchu až ku koncu augusta, čo však už výraznejší vplyv na dosiahnutú úrodu semena slnečnice pravdepodobne mať nebude.

Inventarizácia porastov pred zberom

Prognózu úrody semena slnečnice ročnej sme vykonali v dňoch 3. – 11. septembra 2015 inventarizáciou porastov v jednotlivých krajoch SR, s výnimkou Žilinského, v ktorom podľa informácií ŠÚ SR sa plochy osiate slnečnicou ročnou neevidujú. Inventarizáciu sme vykonali na 114 porastoch. Plochy osiate slnečnicou v tomto roku predstavujú 75 754 hektárov, v porovnaní s minulým rokom ich pokles len minimálny (1,1 percenta).

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down