08.03.2016 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Racionálne riešenia pre vyššie úrody

Spoločnosť Bayer každoročne prináša pre poľnohospodársku a ich prax nové účinné látky v komplexne postavených prípravkoch a ucelené riešenia pre ochranu poľnohospodárskych plodín. Tieto riešenia boli prezentované počas odbornej konferencie v druhej polovici januára v Nitre za účasti poľnohospodárov zo západného a časti stredného Slovenska.

Hostí odbornej konferencie privítal za spoločnosť Bayer Ing. Gašpar Józan: „Cieľom stretnutia je predstaviť nové produkty a nové riešenia, ktorými chceme obohatiť trh prípravkov na ochranu rastlín v tomto roku.“

Veda pre lepší život

Ing. Vladimír Fúzik, vedúci obchodného oddelenia spoločnosti Bayer – divízia CropScience pre ČR a SR na úvod povedal: „V poslednom období došlo vo svete k spájaniu firiem pôsobiacich v oblasti ochrany rastlín. Vedenie spoločnosti Bayer taktiež reaguje na tieto zmeny a prezentovalo víziu zameriavať sa na výskum s cieľom zlepšovať zdravie ľudí a na oblasti výroby dostatočného množstva kvalitných potravín, to všetko pod známym heslom: „Veda pre lepší život.“

„V oblasti ochrany rastlín dokážeme, ako jedna z mála firiem na svete, komplexne pokryť ochranu rastlín od morenia, cez insekticídy, fungicídy a herbicídy. Na Slovensku ponúkame kvalitné osivá repky, ktoré v registračných skúškach dosiahli výborné parametre. Taktiež prinášame prípravky proti škodlivým organizmom pre nepoľnohospodárske využitie, napr. pre nemocnice, domácnosti, reštaurácie, atď. Bayer naďalej ostáva veľkou nadnárodnou spoločnosťou s celosvetovou pôsobnosťou,“ uviedol V. Fúzik a dodal: „Investície do technológií sú prioritou a touto cestou sa spoločnosť Bayer bude uberať aj v budúcnosti, je to priestor ako sa zlepšovať a zväčšovať svoje pôsobenie v oblasti ochrany rastlín.“

Regulácia zaburinenosti v porastoch kukurice siatej

Doc. Ing. Štefan Týr, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre priblížil technológie regulácie zaburinenosti kukurice siatej v meniacich sa podmienkach: „Za posledných päť rokov zaznamenávame tendenciu nárastu niektorých druhov burín. Z jednoročných jednoklíčnolistových sú to najmä ovos hluchý a ježatka kuria. Z jednoročných dvojklíčnolistových sú to iva voškovníkovitá, podslnečník Teofrastov, pohánkovec ovíjavý, ambrózia palinolistá, durman obyčajný, horčiaky, štiavce, lobody, mrlíky a iné. Pýr plazivý je naďalej významnou jednoklíčnolistovou trvácou burinou a z trvácich dvojklíčnolistových burín sú to pichliač roľný a pupenec roľný, u ktorých vďaka viacerým účinným prípravkom, sme zaznamenali mierny pokles ich výskytu v porastoch kukurice.“

Jarné skoré druhy burín ohrozujú skoré vývojové fázy kukurice. Druhy burín s vyššími nárokmi na teplo, zaburiňujú kukuricu v neskoršej fáze a spôsobujú znehodnotenie siláže. Trváce druhy burín konkurujú kukurici počas celého vegetačného obdobia.

„Kontinentálna klíma strednej Európy sa mení na klímu mediteránsku s typicky krátkou jarou, dlhým letom a miernou zimou. Týmto zmenám treba prispôsobiť systém obrábania pôdy,“ uviedol Š. Týr a dodal: „Pestovateľ by mal vedieť na akom pozemku, aké druhy burín má a podľa toho by mal zvoliť technológiu regulácie burín.“

Vplyvom zmenenej technológie spracovania pôdy, napr. pri uplatňovaní minimalizačného, či bezorbového spracovania pôdy, dochádza k zmene spektra burín. Plečkovanie porastov kukurice je naďalej významným ošetrovacím zásahom s cieľom regulovať buriny, ale aj prevzdušniť pôdu napr. po prívalových zrážkach, ktoré sa v posledných rokoch vyskytujú. V súčasnosti sú už k dispozícii konštrukcie plečiek s ktorými nie je problém ošetrovať kukuricu vo fáze 8 – 12 listov.

Najväčší význam má regulácia burín herbicídmi s dôrazom na termín ich aplikácie. Predsejbová aplikácia herbicídov je už minulosťou. V praxi sa využíva skorá postemergentná aplikácia tesne po vzídení kukurice až kým nedosiahne fázu maximálne 3 - 4 listy. Jej výhodou je včasné zasiahnutie burín v ich najcitlivejšom období. Ak sú však v máji kolísavé teploty, buriny vzchádzajú vo vlnách a zaburiňujú porast kukurice. Postemergentná aplikácia herbicídov je cielene určená na vzídené buriny, najneskôr v rastovej fáze kukurice 6 listov, čo je posledný termín, z hľadiska cielenej podpory konkurencieschopnosti kukurice voči burinám. Problémom postemergentnej aplikácie môže byť krátky časový úsek vhodný na realizáciu ošetrenia, napr. keď sa na jar častejšie vyskytujú zrážky.

V praxi sa ešte stretávame s oneskorenými zásahmi voči burinám, často z príčin, ako sú vysoké teploty, alebo je po daždi a musíme počkať, kým sa obnoví vosková vrstvička na listoch. „Je to priestor pre buriny, aby ešte viac konkurovali kukurici,“ konštatoval Š. Týr.

„V prípade, ak sú buriny prerastené, nemusia byť dostatočne zlikvidované inak účinným herbicídom, navyše buriny ďalej odčerpávajú živiny a vodu,“ konštatoval Š. Týr a dodal:

„Pestovateľ by si mal vyhodnocovať účinnosť postupov a prípravkov na reguláciu burín.“

Ďalšou chybou je nedostatočná regulácia trvácich druhov burín v medziporastovom období. „Toto obdobie je ideálne pre kombinovanú reguláciu burín a to mechanicky s aplikáciou herbicídov so zameraním sa na reguláciu trvácich druhov burín.“

Najčastejšou chybou pri regulácii zaburinenosti je, ak dochádza k potlačeniu len časti burinového spektra, napr. pri dlhodobom používaní rovnakého prípravku.

Výberom vhodnej technológie je možné zmierniť dopady sucha na úrody kukurice, okrem iného, pomocou obrábania pôdy, ktoré významne ovplyvňuje zaburinenosť porastov, druhovú skladbu a stupeň výskytu burín. Významný vplyv na výskyt a druhové zastúpenie burín má dôkladne vykonaná predsejbová príprava pôdy, hnojenie, úprava pH, termín sejby a dĺžka vegetačného obdobia (dané skorosťou hybridu).

Najnovšie riešenie pre herbicídnu ochranu kukurice

Ing. Peter Serdahely zo spoločnosti Bayer na úvod svojho vstupu zhodnotil vplyv podmienok posledných dvoch rokov vo vzťahu k účinnosti ochrany porastov proti burinám: „Účinná regulácia burín musí byť realizovateľná za každých podmienok a tak, aby bol pestovateľ spokojný.“

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

1a2436

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down