11.04.2012 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

S podávaním žiadostí o priame platby neradno otáľať

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala v utorok, 10. apríla, s prijímaním tohtoročných žiadostí o priame platby.

V termíne od 10. apríla do 15. mája 2012 bude Pôdohospodárska platobná agentúra prijímať žiadostí na jednotnú platbu na plochu (SAPS), platbu na dojnicu, osobitnú platbu na cukor, osobitnú platbu na ovocie a zeleninu, doplnkovú platbu na plochu, platbu na chmeľ, vyrovnávací príspevok v znevýhodnených oblastiach, agroenvironmentálnu platbu, platbu na územia európskeho významu na poľnohospodárskej pôde, platbu na opatrenie životné podmienky zvierat, agroenvironmentálnu platbu na podopatrenie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.
„V porovnaní s minulým rokom je rozdiel v tom, že v tohtoročnej kampani sa nepodáva žiadosť na prechodnú platbu na rajčiaky, a nie je ani možnosť žiadať o zaradenie do agroenvironmentálneho podopatrenia chov a udržanie ohrozených druhov zvierat. V roku 2012 sa vlastne neprijímajú žiadne žiadosti o zaradenie do niektorých opatrení rozvoja vidieka orientovaných na poľnohospodársku pôdu a zvieratá, ktoré majú viacročný charakter a pri ktorých príslušná legislatíva toto zaraďovanie vyžaduje, ako je to napríklad pri agroenvironmentálnej platbe alebo pri životných podmienkach zvierat,“ konštatoval Andrej Gajdoš, riaditeľ Odboru priamych a environmentálnych podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Jednotná žiadosť

O vyššie uvedené podporné programy možno požiadať prostredníctvom formulárov žiadostí, ktoré pripravila platobná agentúra a ktoré si žiadatelia môžu vyzdvihnúť na príslušnom regionálnom pracovisku. V prvom rade ide o Jednotnú žiadosť na rok 2012, v ktorej je zahrnutá prevažná väčšina podporných programov na ktoré sa podávajú žiadosti.
„Nevyhnutnou prílohou k jednotnej žiadosti je zoznam poľnohospodárskych pozemkov, kde žiadateľ deklaruje jednotlivé plochy podľa Registra poľnohospodárskych produkčných plôch, ich výmeru, spôsob využitia a zároveň vyznačuje, na ktoré plochy sa vzťahujú jednotlivé podporné programy. Žiadatelia musia najneskôr s prvou predloženou žiadosťou predložiť aj identifikačný list žiadateľa na rok 2012, pričom tí žiadatelia, ktorí už v roku 2012 predkladali žiadosť o podporu na veľké dobytčie jednotky, identifikačný list predložiť nemusia,“ uviedol A. Gajdoš.

Príručka pre žiadateľa
Aj v tomto roku pritom platí, že žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po riadnom termíne (teda po 16. máji 2012), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1 percento za každý pracovný deň omeškania.
„Žiadatelia môžu pri vypĺňaní tohtoročných žiadostí využiť aj Príručku pre žiadateľa o priame podpory na poľnohospodárskej pôde. Príručka obsahuje aj mnoho iných užitočných informácií, napríklad to, že v roku 2012 sa už nebude v prípade trvalého trávneho porastu deklarovať jeho využitie ako lúka alebo pasienok, ale len spoločne ako trvalý trávny porast,“ uviedol A. Gajdoš.
„Zároveň by som chcel žiadateľov upozorniť, nech si predloženie žiadostí nenechávajú na poslednú chvíľu. Už v roku 2011 platobná agentúra pristupovala pri administrácii, kontrole a spracovaní žiadostí aj podľa toho, kedy boli jednotlivé žiadosti predložené. Zvýhodnené boli pritom tie žiadosti, ktoré boli predložené skôr. V podobnom „duchu“ bude PP postupovať aj v roku 2012,“ dodal.

Zmena nariadenia

Andrej Gajdoš zároveň pripomenul, že došlo k zmene nariadenia vlády SR č. 488/2010 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, a to nariadením vlády SR č. 495/2011. V dôsledku toho došlo - okrem iného - k úpravám a k doplneniu dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok.
„Pri podmienke dodržiavania najnižšieho zaťaženia dobytčími jednotkami sa táto podmienka od roku 2012 vzťahuje na hektár trvalých trávnych porastov a na hektár pestovaných objemových krmovín spolu, ktorých celková výmera je vyššia ako 20 hektárov. Zároveň už neplatí, že výnimka pre najnižšie zaťaženie je povolená pre plochy v oblastiach, v ktorých je predpísaná príslušným orgánom štátnej správy na ochranu životného prostredia. Okrem toho, v oblasti ochrany vody a hospodárenia s vodou pribudla podmienka súvisiaca so zákazom používania priemyslových a organických hnojív v nárazníkových zónach pozdĺž útvarov povrchových vôd v šírke do 10 metrov od brehovej čiary na diele pôdneho bloku oprávneného na poskytnutie jednotnej platby na plochu,“ uviedol Andrej Gajdoš.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down