06.03.2020 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sejačky na presný výsev – novinky a trendy vývoja

Sejba predstavuje v rastovom cykle prakticky všetkých poľných plodín veľmi významnú operáciu, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje veľkosť, kvalitu úrody a vo svojom dôsledku aj ekonomiku pestovania danej plodiny. Chyby a nedostatky pri zakladaní porastov výsevom (sejbou) sa len veľmi ťažko naprávajú. Náprava často nie je vôbec možná bez nového, či už základného, alebo aspoň predsejbového obrábania pôdy.

Kvalitný výsev v sebe zahŕňa splnenie niekoľkých požiadaviek zo strany rastlín a tiež zo strany pestovateľov. Pre rastliny predstavuje dobre vykonaná sejba optimálne rozmiestnenie semien v pôde vo vodorovnej (vzdialenosť riadkov, spôn) i zvislej (hĺbka) rovine.

Cieľom je vytvoriť rastlinám prostredie s dostatkom svetla, vzduchu, vody a živín bez vzájomnej konkurencie. Jedine v takýchto podmienkach sú rastliny schopné plne využiť svoj výnosový potenciál a priniesť maximálnu úrodu kvalitnej produkcie. Viaceré výskumy poukázali na skutočnosť, že pôdorys životného priestoru rastlín väčšinou tvorí plocha približne kruhového tvaru. Najlepšie rozmiestnenie semien v horizontálnej rovine je teda také, keď tieto plochy maximálne vypĺňajú povrch pozemku bez vzájomného prekrývania.

Pri sejbe však nezáleží len na priestorovom rozmiestnení semien, veľkú úlohu hrá tiež kvalita vytvoreného osivového lôžka (veľkosť, hĺbka, stav utuženia dna brázdy, ...), správne zahrnutie semien pôdou a prípadne ešte následné utuženie pozemku (valcovanie). Predovšetkým pre dobré vzchádzanie a ďalší rast je dôležité aj zodpovedajúce vertikálne rozmiestnenie semien - správna a rovnomerná hĺbka výsevu.

Vývoj v oblasti zdokonaľovanie konštrukcie sejačiek na presný výsev pokračuje vo viacerých smeroch: smerom k zvyšovaniu efektívnosti a presnosti ukladania osiva a jeho pozdĺžneho a priečneho rozdelenia, smerom k vývoju stále väčších a širších strojov, ako aj smerom k rozširovaniu elektrických pohonných a elektronických riadiacich a regulačných mechanizmov, podporovaných inteligentným softvérom. Všetky naznačené smery by mali spolu s automatizáciou pracovnej operácie umožňovať zvýšenie produktivity aj komfortu práce.

Uvedené smery vývoja v oblasti konštrukcie sejačiek na presný výsev sa pokúsime predstaviť na základe informácií prezentovaných jednotlivými výrobcami tejto skupiny strojov, ktoré sa objavili v dostupných literárnych zdrojoch v poslednom období.

Zvyšovanie presnosti sejby

Snahou každého pestovateľa je docieliť homogénny vývoj porastov. Cestou, ako to dosiahnuť v podmienkach s nevyrovnanými pôdami, môže byť precízna, teda lokálne variabilná sejba. Za cenu určitých investícií do technického vybavenia by mala byť výsledkom homogénna úroveň dosahovaných úrod.

Dôležitým predpokladom pre docielenie homogénneho vývoja porastov je správne uloženie osiva do pôdy. Optimálna hĺbka uloženia osiva pre určité pôdne podmienky sa doposiaľ spravidla odhadovala na základe vlhkosti pôdy a na začiatku výsevu sa na stroji nastavila. Ak sa vlhkosť pôdy počas výsevu zmení, stroj nie je schopný v reálnom čase reagovať na tieto zmenené podmienky. V rámci výstavy Agritechnica 2019 bol predstavený systém SmartDepth, ktorý umožňuje automatickú a presnú kontrolu hĺbky sejby presného sejacieho stroja v závislosti od vlastností pôdy, predovšetkým od pôdnej vlhkosti. Na tento účel obsluha sejacej súpravy definuje rozsah hĺbok umiestnenia osiva, tzn. že určuje minimálnu a maximálnu hĺbku umiestnenia a určuje sa aj minimálna hodnota pôdnej vlhkosti. Počas výsevu sa pôdna vlhkosť v príslušnej pôdnej vrstve zaznamenáva a sprístupňuje v reálnom čase pomocou senzora, a ak je to potrebné, hĺbka umiestnenia sa automaticky zvyšuje pomocou elektrického ovládača, aby sa zabezpečilo, že vlhkosť semena je dostatočná pre osivo. Automatické nastavenie hĺbky ukladania podľa pôdnej vlhkosti zaisťuje rovnomerné klíčenie a vzchádzanie porastu, čo vedie k homogénnejšej úrode. Výsev je skôr prispôsobený zmenám vlastností pôdy v rámci poľa a zodpovedajúce riziká klíčenia sú znížené. Podľa údajov výrobcu zariadenia uvedený systém prispieva aj k zníženiu spotreby osiva, nakoľko možno jeho spotrebu nastaviť na dolnej hranici zdôvodu lepšej klíčivosti a poľnej vzchádzavosti.

V poslednom období vystupuje do popredia precízna sejba s variabilným výsevkom, presná sejba sa už začína uplatňovať aj pri výseve obilnín a riešené je aj cielené ukladanie hnojiva zároveň sa sejbou. Predpokladá sa, že nové typy sejačiek sa môžu pomerne rýchlo uviesť do praxe. Predstavujú vhodné zariadenia na zachovanie intenzity rastlinnej výroby a úrod pestovaných plodín na rovnakej, alebo ešte vyššej úrovni pri súčasnej redukcii nákladov.

Elektrické pohony výsevných ústrojenstiev sejačiek

 Sejačky na presný výsev, ktoré sa v minulosti, ale ešte aj v súčasnom období  u nás najčastejšie využívajú pre zakladanie porastov poľných plodín, sú stroje s mechanickým spôsobom pohonu výsevných jednotiek. Postupom času však už viacerí výrobcovia prechádzajú z mechanického pohonu výsevných jednotiek na elektropohon výsevných jednotiek s integrovanou optoelektronickou kontrolou výsevu. Tieto systémy v sebe nesú celý rad významných vlastností, ktoré sa využívajú nielen vo vzťahu k presnosti sejby, ale zabezpečujú aj vyššiu pracovnú rýchlosť a potrebné vypínanie jednotiek (napr. pri dosievaní okrajov členitých pozemkov).

S použitím zdrojov výstavy Agritechnica a landtechnikmagazin.de spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down