13.12.2022 | 12:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Spotreba POR v SR – aké sú možné prístupy

Jedna z tém 9. ročníka Rastlinolekárskych dní, ktoré sa uskutočnili v prvej polovici októbra v Nitre, bola zameraná na spotrebu prípravkov určených na ochranu rastlín. Na možné prístupy v kontexte navrhovaného európskeho nariadenia o spôsobe výpočtu ukazovateľov znižovania spotreby pesticídov v zmysle naplnenia cieľu Európskej komisie znížiť spotrebu POR o 50 percent do roku 2030.

Témy sa zhostilIng. Stanislav Barok z Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, ktorého úlohou je spracovanie údajov o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín (ďalej POR) v Slovenskej republike. Základom je spracovanie platných hlásení, t. j. do databáz sa dostávajú iba údaje o spotrebe POR, nulové údaje tam nie sú, čo možno považovať za menší nedostatok z pohľadu výpočtu presných údajov o spotrebe na hektár (napr. podniky v ekologickom režime, ktoré v minimálnej miere ošetrujú porasty).

„Prepočet cez celkovú výmeru ornej pôdy je do istej miery skreslený, preto sme na ÚKSÚP-e zaviedli pojem „sledovaná výmera“, t. j. výmera pôdy, z ktorej sme získali údaje o spotrebe POR,“ uviedol S. Barok s doplnením, že v takom prípade sú priemery o spotrebe POR oveľa dôveryhodnejšie. Z údajov o spotrebe POR je možné zistiť prepočet na jednotlivé plodiny (povinný štatistický údaj vypĺňaný pestovateľmi, prvýkrát zverejnený v roku 2007). Cieľ EK znížiť spotrebu POR o 50 percent je daný, podľa S. Baroka si treba uvedomiť, že sumárne čísla, ktoré by do tohto priemeru vstupovali sú istým spôsobom veľmi skresľujúce. Podľa EK sa za základ výpočtov má brať predaj prípravkov na ochranu rastlín. Podľa S. Baroka je to logické, pretože tieto údaje sú každoročne k dispozícii od roku 2011 (nariadenie o štatistike o každoročnom zasielaní predaja prípravkov, platí u nás aj v ostatných členských štátov). Údaje o skutočnej spotrebe POR máme za dva päťročné cykly, nedostatok je ale v tom, že spotreba POR nie je jednotná z hľadiska plodín, pretože každý členský štát si môže vybrať plodiny, ktoré reportuje. Ako uviedol S. Barok je preto zrejmé, že EK z ukazovateľa o spotrebe POR cez predaj neupustí. Prepočet absolútnych hodnôt cez stanovené koeficienty je tiež zaujímavý, vychádzajúc z tzv. harmonizovaných ukazovateľov rizika. Z toho vlastne vyplýva, že nepôjde o 50-percentné zníženie POR v absolútnych číslach, ale v prepočítaných hodnotách cez určené koeficienty podľa prerozdelenia účinných látok do štyroch kategórií. Referenčné obdobie je stanovené na roky 2015 až 2017, znamená to, že z týchto troch rokov predaja POR každý členský štát vypočíta svoj priemer, ku ktorému sa bude počítať znižovanie spotreby, resp. znižovanie predaja POR.

Štyri skupiny účinných látok

Ako už bolo uvedené, účinné látky POR budú rozdelené do štyroch skupín. Do prvej skupiny budú zaradené chemické látky s nízkym rizikom (povolených v EÚ je 61, na Slovensku 10). Do druhej skupiny budú zaradené všetky ostatné schválené účinné látky. Tretia skupina zastreší účinné látky kandidujúce na substitúciu, tých je v EÚ cca 54, na Slovensku 35 (ich počet sa v databázach priebežne mení). Poslednou je skupina neschválených účinných látok – (majú sa prepočítavať koeficientom 64), medzi ktoré patrí, napr. mancozeb, chlorpyrifos, niektoré účinné látky zo skupiny neonikotinoidov a ďalšie. Ako uviedol S. Barok v prípade, ak by neschválené účinné látky boli povolené na výnimku MPRV SR, boli by tiež prepočítavané do predaja.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down