14.05.2016 | 11:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stanovisko MP RV SR k výročnej správe NPPC o činnosti za rok 2015

Hlavnou úlohou NPPC je zabezpečovanie komplexného výskumu a zhromažďovania poznatkov z oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných, predovšetkým pôdnych zdrojov a vody pre pestovanie rastlín a chov zvierat, kvality a bezpečnosti, inovácií a konkurencieschopnosti potravín i nepotravinárskych výrobkov poľnohospodárskeho pôvodu, produkčného i mimoprodukčného vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a rozvoj vidieka a transfer poznatkov poľnohospodárskeho výskumu užívateľom.

BRATISLAVA. Ďalšími dôležitými úlohami NPPC je rozvíjanie medzinárodnej spolupráce a jeho integrácia do medzinárodného vedeckovýskumného priestoru, publikačná činnosť, zabezpečovanie expertnej činnosti a odborného poradenstva v oblastiach pôdohospodárstva a potravinárstva v piatich nosných oblastiach:

Projekčná činnosť (vypracovanie projektov technologických postupov).

Terénne poradenstvo.

Technické služby.

Hromadné poradenské aktivity.

Tlačoviny (vydávanie odbornej literatúry; inštruktážnych listoviek; vedecké a odborné články).

Významné sú aj realizované informačné aktivity (školenia) v oblasti pestovania plodín, chovu hospodárskych zvierat, kvality a bezpečnosti potravín, a ochrany pôd. Plnenie hlavných činností NPPC bolo v roku 2015 zabezpečené prostredníctvom kontraktu s MPRV SR.

Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu (rezortné projekty výskumu a vývoja, úlohy odbornej pomoci, inštitucionálne financovanie v rámci plnenia výskumného zámeru v zmysle nového modelu vedy MPRV SR) bola v pôvodnom kontrakte stanovená na 5 112 314 EUR, ktorá sa dodatkom kontraktu číslo 1 upravila na 5 110 961 EUR, dodatkom číslo 2 na 5 245 961 EUR, dodatkom číslo 3 na 15 792 785 EUR, dodatkom číslo 4 na 15 967 447,76 EUR, dodatkom číslo 5 na 16 487 447,76 EUR a dodatkom číslo 6 na 16 987 447,76 EUR.  Celkový hospodársky výsledok je zisk vo výške 667 496,16 EUR.

Pracovná verzia výročnej správy NPPC bola predložená na pripomienkovanie na všetky odborné útvary MPRV SR, ktoré sú zodpovedné za riešenie úloh v rámci kontraktu NPPC. Všetky vznesené pripomienky boli akceptované. Na základe predloženej výročnej správy za rok 2015 je možné konštatovať, že všetky stanovené úlohy boli splnené a celková činnosť NPPC bola v roku 2015 v súlade s jeho poslaním a vyplývala zo zriaďovacej listiny.

K výročnej správe organizácie nemáme pripomienky a odporúčame ju predložiť na prerokovanie v rámci verejného odpočtu.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down