22.05.2013 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stretnutie ministrov poľnohospodárstva V4+Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko

V rámci končiaceho sa poľského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine sa v Krakove na podnet ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka PR Stanislawa Kalembu, uskutočnilo stretnutie ministrov poľnohospodárstva V4, rozšírené o Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko. Slovenskú republiku na tomto zasadnutí zastupovala štátna tajomníčka MPRV SR Magdaléna Lacko-Bartošová. Vedúci delegácií zúčastnených krajín spoločne prediskutovali problematiku dopadov „tabakovej smernice“ na jednotlivé krajiny V4+3 a stále aktuálnu problematiku uplatňovania schém reformy SPP na roky 2014 – 2020.

V súčasnosti platná „tabaková smernica“ z roku 2001 je (s ohľadom na vývoj trhu, vedecký pokrok a vývoj v oblasti regulácie výroby, označovania a predaja tabakových výrobkov) zastaraná a je nevyhnutné ju upraviť. Európsky parlament a Rada preto v decembri 2012 predložili návrh revidovanej smernice. Jej cieľom je predovšetkým úprava podmienok označovania a predaja tabakových výrobkov a je zameraná na ochranu mladistvých pred konzumovaním tabakových produktov. Zúčastnení si vymenili svoje názory na danú problematiku a záverečným výstupom ich diskusie bolo prijatie spoločného vyhlásenia V4 + Bulharska a Rumunska, v ktorom krajiny vyjadrili svoj súhlas s tým, že zníženie počtu fajčiarov a racionálne obmedzenie spotreby tabakových výrobkov v dôsledku ich škodlivých účinkov je dôležitý cieľ zo zdravotného hľadiska. Zároveň však konštatovali, že predložený návrh smernice môže mať na pestovateľov a spracovateľov tabaku EÚ negatívny dopad čo môže viesť k negatívnym sociálno-ekonomickým dopadom. Niektoré krajiny (CZ, PL, HU,BG a RO) žiadajú EK o zavedenie kompenzácií na reštrukturalizáciu pre poľnohospodárov (pestovateľov a spracovateľov), ktorí budú negatívne dotknutí prijatím smernice. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti sa v SR tabak nepestuje ani nespracováva, Slovenská republika žiadosť o kompenzácie nepodporila a spoločné vyhlásenie prijala v súlade s našou národnou pozíciou, ktorá je v gescii Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva a bola schválená Výborom pre európske záležitosti v NR SR. Slovinsko sa k spoločnému vyhláseniu nepripojilo a podporuje návrh smernice tak, ako bol predložený EP a Radou.

Schémy SPP 2014 – 2020

V rámci diskusie k uplatňovaniu určitých schém reformy SPP na roky 2014 – 2020 si zúčastnení vedúci delegácií vymenili svoje názory a stanoviská k nasledovným schémam: prechod zo SAPS na nový systém založený na platobných nárokoch vrátane prechodného obdobia, presun prostriedkov medzi piliermi, aplikácia prechodnej vnútroštátnej pomoci, schéma malých farmárov vrátane výšky a spôsobu podpory a podpora mladých farmárov vrátane stanovenia výšky hektárov, na ktoré sa vzťahuje pomoc. Pozície jednotlivých krajín boli v mnohých bodoch podobné, avšak nezhodovali sa v plnej miere vzhľadom na rozdielne podmienky v jednotlivých krajinách (rôzna veľkosť fariem, rozdielne klimatické podmienky atď.). Štátna tajomníčka MPRV SR opätovne zdôraznila priority SR, ktorými sú dobrovoľné zastropovanie, viazaná podpora na úrovni 15% a možnosť výberu citlivého sektora. Bulharsko predložilo v rámci diskusie návrh spoločnej deklarácie týkajúci sa redistribučných platieb, nakoľko však bolo potrebné tento návrh viac rozanalyzovať, organizátor navrhol túto problematiku neuzatvárať na prebiehajúcom stretnutí.

Po Poľskej republike od 1. júla 2013 prevezme ročné predsedníctvo Maďarsko, ktoré už avizovalo najbližšie stretnutie ministrov poľnohospodárstva V4+3 naplánované na september v Budapešti.

(MPRV SR)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down