19.05.2020 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Súčasná technika pre mulčovanie

Mulčovanie ako jeden z technologických postupov v rôznych systémoch hospodárenia na ornej pôde, trvalých trávnych porastoch aj v trvalých kultúrach, má svoje opodstatnenie. Rovnako ako u ostatných postupov musíme pri voľbe vhodnej techniky zvažovať všetky možnosti tejto technológie, pretože iba pri správne zvolenom postupe môžeme dosiahnuť dobré výsledky.

Vzhľadom k tomu, že možnosť nasadenia mulčovačov je veľmi široká a prakticky pokrýva všetky oblasti hospodárenia na poľnohospodárskej pôde, uberá sa vývoj a výroba týchto strojov rôznymi smermi, pretože požiadavky jednotlivých užívateľov techniky vychádzajú práve z typu ošetrovaného, ​​či naopak likvidovaného porastu. Samozrejme, že využitie mulčovačov prináša rôzne očakávania, čo súvisí predovšetkým so zameraním toho-ktorého konkrétneho hospodárstva, pričom výsledným efektom je vždy dostatočne a precízne dezintegrovaná (rozdrvená) hmota rastlinného pôvodu.

Na ornej pôde je spravidla potrebné vykonať dezintegráciu pomerne veľkého množstva pozberových zvyškov a cieľom je precízne „naštiepanie“ materiálu, ktorý bude následne zapravený rôznou technológiou obrábania pôdy v rámci pôdneho profilu. Tu hovoríme predovšetkým o pozberových zvyškoch obilnín, repky, kukurice, prípadne ďalších plodín pestovaných na ornej pôde. Dôležitý je taký spôsob dezintegrácie, kedy získavame materiál so štruktúrou veľkého aktívneho povrchu (členité a rozštiepané časti), ktorý umožňuje rýchly prístup pôdneho roztoku obsahujúceho látky organickej a anorganickej povahy, ktoré zaisťujú následný rozklad rastlinného materiálu, pričom to isté platí aj pre „spracovanie“ rastlinného materiálu pôdnymi organizmami rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Ďalšou kultúrou, ktorá sa ošetruje za pomoci mulčovačov, sú trvalé trávne porasty, či porasty krmovín na ornej pôde. Cieľom mulčovania je opäť dezintegrácia materiálu, a to v súvislosti s ošetrovaním pastvín a „upratovaním“ lúk pri veľmi malých úrodách hmoty, kedy nie je ekonomicky výhodné vykonávať jej klasický zber.

Významným odvetvím, kde nachádzajú mulčovače uplatnenie, je hospodárenie v sadoch a viniciach. Tu spravidla ide o údržbu trávnatých pásov medzi jednotlivými pásmi výsadby a ďalšou možnosťou, ktorá je tiež hojne využívaná, je drvenie drevného materiálu a prípadne aj rôznych výrastkov, ktoré zaburiňujú trávne pásy. V tomto prípade ide nielen o oslabenie trávneho porastu, ale aj o rozdrvenie konárov a drevného materiálu.

Samozrejme jednotlivé modely mulčovačov pre jednotlivé typy kultúr je možné rozšíriť o rôzne príslušenstvo dodávané na želanie, ktoré umožňuje splnenie všetkých požiadaviek konkrétnych farmárov a pestovateľov.

 

Základná konštrukcia – rozdelenie mulčovačov

 

Mulčovače môžeme rozdeliť do jednotlivých konštrukčných skupín, pričom základné rozdelenie týchto strojov vychádza z konfigurácie osi otáčania, aj keď v tomto prípade je skôr vhodné použiť slovo „rotácie“ pracovných orgánov. V oblasti konštrukcie mulčovačov hovoríme o technike s horizontálnou (vodorovnou) a vertikálnou (zvislou) osou rotácie. V podmienkach nášho poľnohospodárstva majú najdlhšiu históriu mulčovače s horizontálnou osou rotácie (v minulosti boli často označované aj ako „cepáky“) a v súčasnej dobe je táto konštrukcia doménou skôr menších pracovných záberov a strojov pre práce v trvalých kultúrach. V posledných rokoch sa veľmi výrazne presadzujú mulčovače so zvislou osou rotácie, ktoré sa vyznačujú najmä väčšími pracovnými zábermi.

Technika pre mulčovanie s horizontálnou osou otáčania pracuje na princípe rýchlo sa otáčajúceho valca, ktorý je spojený s nosnou konštrukciou mulčovača hriadeľmi uloženými na koncoch v ložiskách. Tento rotujúci valec je osadený rôznym počtom pracovných orgánov, ktoré majú rôznu podobu a sú to hlavne kladivká, čepele a nože rôzneho tvaru, prípadne môže ísť o reťaze a kombinácie rôznych pracovných orgánov. Pohon rotora je spravidla zabezpečený bočnou prevodovkou s remenicou, ktorá je poháňaná cez rozvodovku od vývodového hriadeľa trakčného prostriedku. V závislosti od pracovného záberu sú osadené tieto mulčovače jednou, alebo dvomi bočnými remenicami a taktiež pracovný rotor (valec) je dodávaný ako jeden diel pre celú šírku záberu, prípadne sú zvolené dva rotory osadené aj v strednej časti mulčovača, ktoré potom spoločne vytvárajú pracovný záber stroja.

Mulčovače so zvislou osou rotácie sú záležitosťou predovšetkým veľkoplošných strojov s pracovným záberom spravidla 4, 5 až 8 metrov a ďalej potom špeciálnych viničných strojov, pričom sa s nimi môžeme taktiež stretnúť aj v prípade menších strojov s pracovným záberom do 4 m. Pracovným orgánom je v tomto prípade rotor so zvislou osou otáčania, ktorý je tvorený hriadeľom, ktorý je na konci opatrený unášačom, na ktorom sú umiestnené pracovné nože, a to s rôznou geometriou i usporiadaním. Pohon rotora zabezpečuje uhlová prevodovka, ktorá je poháňaná kĺbovým hriadeľom, a to od centrálnej prevodovky umiestnenej na stroji. Centrálna prevodovka získava energiu opäť od vývodového hriadeľa trakčného prostriedku. Podľa pracovného záberu stroja a jeho konštrukcie sú tieto stroje osadené jedným až piatimi pracovnými rotormi. Výhodou mulčovačov s vertikálnou osou otáčania je možnosť osadenia jednotlivých pracovných sekcií (pri väčších pracovných záberoch) tak, aby bolo možné dosiahnuť dobrého kopírovacieho efektu.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down