06.04.2020 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Technológia Galleko v porastoch maku siateho

Mak siaty patril medzi tie plodiny, ku ktorým príroda v posledných dvoch sezónach nebola príliš naklonená. No aj vďaka svojej výkupnej cene, sa pre pestovateľov stal ekonomicky zaujímavou plodinou. Svedčí o tom aj fakt, že v minulom roku zaznamenal tak v SR ako aj v ČR výrazný nárast pestovateľskej plochy.

V ČR to bolo o 34,5% a v SR o 64,8% v porovnaní s predchádzajúcou sezónou. Celková výmera tak dosiahla v ČR 35778 ha a v SR 5547,18 ha (zdroj: www.czso.cz, ŠÚSR ). V oboch spomínaných sezónach o celkovej výške úrody, okrem iných ukazovateľov, rozhodlo vo veľkej miere počasie. Aj v minulom roku, po celkom dobrej fáze vzchádzania a na vlahu nadpriemernom máji, prišli mesiace jún a júl a tie výrazne potrápili porasty priamym slnečným svitom a vysokými teplotami. Výsledkom tohto boli nielen nižšie úrody, ale aj pomerne vysoká výkupná cena. Aj keď má každý pestovateľ „svoje“ overené postupy, spoločným menovateľom úspechu sa stávajú technológie, zabraňujúce presušeniu pôdy. Čoraz väčší dôraz sa kladie na  udržanie vody v pôde. No to je len jedno z možných riešení, aj keď veľmi významné. Tým ďalším je aj použitie rôznych prípravkov, ktorých úlohou je pomôcť rastlinám lepšie znášať nepriaznivé poveternostné vplyvy. Svoje overené a komplexné riešenie ponúka aj značka Galleko. Toto riešenie pozostáva z prípravkov, ktorých účinky je možné sledovať tak v oblasti morforegulácie, stimulácie ako aj v lepšej odolnosti rastlín voči nepriaznivým vplyvom počasia. Výsledok je viditeľný nielen v navýšení úrody, ale aj v zlepšení jej kvalitatívnych ukazovateľov. Prípravky Galleko sú vyváženou zmesou huminových látok, aminokyselín, auxínov a ich prekurzorov, fytohormónov, výťažkov z morských rias, protistresových látok a obsahujú aj zložky výživy.

Prvým z týchto prípravkov je Galleko špeciál. Je to pomocná látka, ktorá sa aplikuje na osivo vo fáze morenia. Jeho úlohu je od počiatočných vegetačných fáz vplývať na mladé rastliny. Humínové látky pôsobia na rozvoj koreňovej sústavy. Vďaka ním je koreň mohutnejší a bohatší na jemné koreňové vlásočnice. Pre rastlinu tak vytvára výhodu, vďaka ktorej si dokáže načerpať živiny a vlahu a to aj v „nepriaznivých“ podmienkach. Pomáha tak vytvárať prvý predpoklad úspechu, a tým je zdravý a funkčný koreňový aparát rastliny. Výsledkom je tak vitálny a vyrovnaný porast. Z ďalších zložiek, ktoré obsahuje Galleko špeciál je potrebné spomenúť výťažky s morských rias a protistresové zložky. Tie aktívne pomáhajú mladým rastlinám prekonávať a odolávať nepriaznivým vplyvom. Ich prínos ocenia rastliny a následne aj pestovatelia napr. v prípade studenej jari. Po príklad nemusíme chodiť ďaleko do minulosti. Máj 2018 bol poznačený výrazne chladným počasím. Niekoľkodňové prízemné mrazy sa podpísali pod stavy porastov a to nielen pri maku. Kombinácia jednotlivých zložiek následne zrýchľuje a skracuje fázu regenerácie. Poškodená rastlina sa tak rýchlejšie dostáva do formy. Aj v tomto prípade platí, že čas sú peniaze. Čím menej energie a času stratí rastlina regeneráciou, tým viac jej ho zostáva pre tvorbu úrody. Aplikácia je nielen nenáročná, ale aj vysoko ekonomicky rentabilná. Potvrdzujú to aj výsledky maloparcelkových pokusov, ktoré v roku 2017 prebiehali na dvoch výskumných inštitúciách. Tou prvou je Agrada, s.r.o. (lokalita Červený Újezd, ČR) kde patronát nad pokusmi mal Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. a dozoroval Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.  Aplikácia prípravku Galleko špeciál priniesla navýšenie úrody o 120 kg voči kontrole, a to pri úrodovej hladine nepresahujúcej 1 t.  Pod konečným výsledkom sa podpísalo hneď niekoľko nepriaznivých vplyvov, ako to vyplýva aj zo záverečnej správy:Po 19.4. došlo k nástupu mrazivých rán, která mák zastavily v růstu a vývoji. Chladná perioda trvala do 24.4.  Po srážkách z poslední dekády dubna přestalo pršet a sucho přetrvávalo až do 22.6., kdy občasné srážky s jednou výjimkou  (6.6. - 7,3 mm) nepřekročily 2 mm (jednalo se o tzv. suchá deště).  Tato suchá perioda, která nastala v období pro mák a ostatní jařiny nejméně vhodným, zapříčinila velký stres u rostlin a rovněž velmi malý výskyt houbových chorob. Rostliny byly rovněž poškozeny velmi vysokými teplotami s přelomu května a června (7 tropických dní – měřeno na VS Červený Újezd).“ (Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.; Zpráva o výsledcích přesných maloparcelkových pokusů  se stimulátory společnosti Galleko u řepky ozimé, ječmene jarního, máku setého  a pšenice ozimé v roce 2017) Dosiahnutý výsledok je o to hodnotnejší.

Tab. 1. Maloparcelkové pokusy mak siaty, Agrada s.r.o. (lokalita Červený Újezd)

Odroda: Major Dávka Úroda (t/ha) HTS (g) hmotnosť semien v tobolke (g)
Sejba: 28.3.2017
Zber: 15.8.2017
Kontrola   0,8475 0,46 1,9
Galleko špeciál 13 l/t osiva 0,9675 0,447 2,13

Druhou inštitúciou, ktorá v rovnakom roku robila maloparcelkové pokusy s prípravkami Galleko v maku bolo NPPC VÚRV Piešťany – Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš (lokalita Malý Šariš, SR). Aplikácia prípravku Galleko špeciál zvýšila úrodu semien o 5,5 % a makoviny o 5%. Podrobnejšie výsledky v tab. 2.

Tab. 2 Maloparcelkové pokusy mak siaty, NPPC VÚRV Piešťany, VŠS Malý Šariš

Odroda: MS Zafir Dávka Úroda semena (t/ha) Úroda makoviny (t/ha) hmotnosť semien 1 tobolky (g) hmotnosť makoviny 1 tobolky (g)
 
 
Kontrola   1,23 0,777 2,12 1,34
Galleko špeciál 12 l/t osiva 1,298 0,815 2,15 1,35
Galleko špeciál
Galleko koreň
Galleko kvet a plod
12 l/t osiva
0,5 l/ha
0,6 l/ha
1,326 0,831 2,18 1,37

Druhá aplikácia v metodike Galleko pre mak pozostáva z dvoch prípravkov – Galleko koreň a Galleko univerzál vo fáze listovej ružice. Odporúčanú dávku (0,4 l/ha a 0,4 l/ha) je možné znížiť, ak už bol predtým aplikovaný Galleko špeciál na osivo. Účelom tohto vstupu je posilniť tvorbu a rast koreňovej sústavy a zároveň stimulovať rast mladých rastlín. Auxíny podporia transport živín do novovznikajúcich častí rastlín. Zároveň vplývajú aj na rozvoj koreňovej sústavy. Protistresové látky a výťažky z morských rias zvýšia odolnosť rastlín voči stresovým vplyvom.

Obr. 1  Mak siaty, odroda Major, vpravo kontrola, vľavo pokus (Galleko univerzál 0,4 l/ha a Galleko koreň 0,4 l/ha, Galleko kvet a plod 0,8 l/ha), Jihočeský kraj, okres České Budejovice, foto 10.7.2019

Ako je vidno na obr. 1, porast ošetrený kombináciou týchto prípravkov je vo viditeľne lepšej kondícii. Má viac zelenej hmoty v porovnaní s kontrolou.  Už na prvý pohľad je vitálnejší, a to aj napriek pôsobeniu sucha a vysokých teplôt.

Posledným prípravkom z rady Galleko, ktorý je vhodné aplikovať do maku je prípravok Galleko kvet a plod. Aplikuje sa vo fáze háčkovania v dávke 0,8 l/ha. Jeho úlohu je udržať rastlinu v chode a pomôcť jej prekonať záverečné vegetačné štádia. Podporuje tok živín do toboliek a tvorbu semien. Zmierňuje stres, ktorý v tomto čase pre rastlinu predstavuje nedostatok zrážok a sucho. A jeho vplyv je viditeľný aj na kvalitatívnych ukazovateľoch (obsah morfínu). Posledný spomenutý aspekt je ekonomicky významný hlavne pri pestovaní maku na priemyselné využitie. Potvrdilo sa to aj v minulej sezóne v poloprevádzkových pokusoch.

Jeden z nich  uskutočnila spoločnosť Agronatur s.r.o. sídliaca v Jasovej pri Nových Zámkoch. Pokusná parcela sa nachádzala pri obci Malá Mužla (juhozápadná časť Slovenska), neďaleko od maďarských hraníc, nadmorská výška 112 mnm. Zrážkové podmienky počas vegetovania pokusu boli veľmi slabé, pôda ľahká až piesočnatá. Zákazník zvolil alkaloidnú odrodu Botond. Jarný výsev sa uskutočnil v termíne obvyklom pre túto lokalitu 21.2.2019. Prípravky z rady Galleko boli použité v dvoch aplikáciách. V prvej aplikácii (listová ružica) 25.4.2019 boli v TM spolu s pesticídmi prípravky: Galleko Koreň 0,4l/ha, Galleko Univerzál 0,4l/ha. Po aplikácii prípravkov bolo možné na pokusnej časti oproti kontrolnej časti vidieť tieto rozdiely: koreňová sústava bola mohutnejšia, s výrazne bohatším výskytom koreňového vlásnenia, hrúbka rastliny bola väčšia. V druhej aplikácii (háčkovanie maku) 5.6.2019 sa aplikoval prípravok Galleko Kvet a plod (0,8l/ha) v TM s pesticídmi a výživou. Po aplikácii prípravkov bolo na rastlinách v pokusnej časti viditeľné, že počas pretvávajúceho sucha oveľa menej usychajú, ako rastliny na kontrolnej časti. Rastliny ošetrené prípravkami Galleko boli vitálnejšie, mali lepší koreňový systém a evidentne lepšie odolávali stresovým faktorom (obr. 2).

Obr. 2 Mak siaty, vľavo kontrola, vpravo Galleko (Galleko koreň (0,4 l/ha), Galleko univerzál (0,4 l/ha), Galleko kvet a plod (0,8 l/ha), Agronatur s.r.o. (Jasová, okres NZ, SR). Foto 10.6.2019

Napriek pretvávajúcemu nepriaznivým podmienkam (nedostatok zrážok kombinovaný s vysokými teplotami) počas vegetácie sa vďaka prípravkom Galleko podarilo zvýšiť úrodu makoviny. Výsledok kvalitatívnych rozborov preukázal aj vyšší obsah morfínu: kontrola 1,3%, pokus 1,6%. Tento nárast obsahu morfínu o 0,3% veľmi priaznivo ovplivnilo ekonomiku pestovania alkaloidného maku. V kontrolnej časti boli použité stimulačné prípravky od iných spoločností. Pôsobenie prípravkov Galleko sa priaznivo prejavilo aj v Topolčianskom okrese, kde  použitím prípravku Galleko Kvet a plod v odrode Botond bol dosiahnutý obsah morfínu na úrovni 1,67% pri výnose 1,1 t/ha makoviny.

Uvedené pokusy (či už prebiehajúce na výskumných inštitúciách alebo priamo u pestovateľov) preukázali opodstatnenosť použitie prípravkov Galleko v porastoch maku siateho. Naše prípravky svojimi morforegulačnými, stimulačnými a protistresovými účinkami dokážu poskytnúť rastlinám výhodu. Výsledkom je tak nielen navýšenie úrody semena a makoviny ale aj navýšenie obsahu morfínov. Toto navýšenie je zaujímavé aj z hľadiska ekonomického a zlepšuje celkovú ekonomiku pestovania maku siateho.

 Mgr. Šotik Martin a Ing. Patrícia Slamková

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down