11.02.2020 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Technológia Galleko® v porastoch repky

Zmena klimatických podmienok núti poľnohospodárov meniť zaužívané a „overené“ postupy a to nielen pri porastoch repky. Mierne zimy, suché a teplé počasie, nerovnomerné rozloženie zrážok dokáže porasty repiek riadne potrápiť a má výrazný vplyv na celkovú dopestovanú úrodu. Potvrdilo sa to aj v minulom roku. Suchý a mimoriadne teplý štart jarnej sezóny vystriedalo v priebehu mesiaca mája chladnejšie a na zrážky veľmi bohaté obdobie.

       Porasty repiek vyzerali veľmi pekne a pestovatelia sa tešili na rekordné úrody. No jún a júl znova priniesli suché a veľmi teplé počasie, ktoré tieto očakávania zmarilo. Kým v minulosti poľnohospodári využívali prevažne iba stimulačné prípravky, vplyvom klimatických zmien sa tieto potreby menia. Je to spôsobené tým, že sa menia predovšetkým potreby rastlín. Do popredia sa tak dostávajú prípravky, ktoré pôsobia nielen stimulačne a regeneračne ale aj protistresovo. Význam protistresovej ochrany rastlín z roka na rok narastá. Máme zato, že vzhľadom na nie príliš priaznivé predpovede ohľadne zmeny klímy, bude jej vplyv na dosahované úrody čoraz väčší. Už dávno neplatí, stačí „vystihnúť“ vhodný termín siatia, zvládnúť dobre agrotechniku a rastlina sa o zvyšok postará. Platí to aj pre porasty jarných a ozimných repiek. Spomínaný trend potvrdzuje aj tá skutočnosť, že ponuka pomocných látok na trhu sa z roka na rok rozširuje. Jedno z overených a vyskúšaných riešení predstavuje prípravky Galleko. Ich nespornou výhodou je práve komplexné pôsobenie, pretože okrem stimulácie mladých porastov, regenerácie prezimovaných porastov majú aj výrazné protistresové pôsobenie.

       Prvá aplikácia v jarnom období pozostáva z kombinácie dvoch prípravkov – Galleko koreň a Galleko univerzál. Konečná dávka závisí od stavu porastu a pohybuje sa od 0,6 – 0,8 l/ha (spoločne oba prípravky).  Medzi základné zložky prípravkov Galleko patria huminové látky, zmes aminokyselín, fytohormóny a ich prekurzory, protistresové látky, výťažky z morských rias a vyvážená zmes výživových mikro a makroprvkov. Huminové látky pôsobia pozitívne na tvorbu, rozvoj a obnovu koreňovej sústavy. Tá je vďaka ich pôsobeniu mohutnejšia, obsahuje viac jemných koreňových vlásočníc a aj samotné korene sú dlhšie. Už tento prvý aspekt prináša rastlinám veľa pozitív a to aj v nepriaznivých podmienkach. Rastlinám sa minimalizujú problémy s príjmom živín (a to vrátane prvkov s nižšou mobilitou v pôde) a vlahy. Význam tohto účinku narastá s príchodom nepriaznivých vplyvov (vysoké teploty, ubúdajúce zrážky). V koreňovom systéme dochádza aj k syntéze rôznych fytohormónov. V špičkách koreňových vlásočníc takýmto spôsobom vzniká aj cytokinín. Podporuje delenie a spevňovanie buniek a tým stimuluje rast rastlín a ich postranných koreňov.  Spevňovanie bunkových stien znamená pre rastliny aj vyššiu odolnosť voči patogénom a pre pestovateľa zdravší porast.   Cytokinín riadi aj starnutie listov. Pôsobí inhibične voči auxínom a týmto spôsobom oslabuje apikálnu dominanciu rastlín a podporuje odnožovanie. Aminokyseliny sa podieľajú na bunkovej stavbe. Ich syntéza v rastline je však v stresových podmienkach značne obmedzená. Priamym pridaním sa tak stimuluje rast a zároveň aj urýchľuje regenerácia. Navyše slúžia ako vynikajúci nosič látok, ktoré sa aplikujú spolu s nimi. Auxíny usmerňujú tok živín do práve vznikajúcich orgánov rastliny. V počiatočných vegetačných štádiách tak podporujú rozvoj koreňa a koreňovej sústavy. V tých neskorších stimulujú rast nadzemnej časti.

       Účinky tejto aplikácie sú pozorovateľné na dĺžke koreňa, množstve jemného koreňového vlásnenia, vetvení rastlín. V prípade repky jarnej je ideálnou fázou na aplikáciu obdobie 4-6 listov. Mladé rastliny tak hneď na začiatku dostanú látky, ktoré podporujú ich zakorenenie a majú vplyv na ich ďalší vývoj. Dlhší koreň, bohatší na jemné koreňové vlásočnice predstavuje konkurenčnú výhodu, ktorá umožňuje rýchlejšiu regeneráciu porastov po zime, a lepšie využitie vlahy a poskytnutej výživy. Navyše koreň sa až 30% podieľa na celkovom výsledku. Preto je jeho funkčnosť pre rastlinu dôležitá počas celého vegetačného obdobia. V porastoch repky ozimnej odporúčame aplikáciu spomínaných prípravkov Galleko spolu v TM s mimokoreňovou výživou alebo insekticídom. Aj tu však platí – čím skôr, tým lepšie. Rastliny sa tak po zime rýchlejšie dostanú do kondície a skráti sa čas potrebný na regeneráciu. Ak sme spomínali v úvode protistresové pôsobenie, tak to je zabezpečené aj vďaka pôsobeniu protistresových prvkov a výťažkov z morských rias. Úlohou protistresových prvkov je pomôcť jedincom prekonať negatívne vplyvy počasia (chlad, teplo, nedostatok a nadbytok vlahy). Čiastočne túto funkciu plnia aj výťažky z morských rias. Riasy sú získavané z miest, ktoré sú charakteristické dlhými odlivovými a záplavovými fázami. Sú tak vystavované značných stresom. Schopnosť odolávať týmto stresom prenášajú aj na ošetrené rastliny.

     Ak hovoríme o zložkách,  zabúdať nesmieme ani na výživové mikro a makroprvky. Ich úlohu nie je vyriešiť výživu rastliny počas celého vegetačného obdobia ale vykryť „momentálny“ výživový deficit. Pôsobenie vymenovaných zložiek je po aplikácii uvedených prípravkov viditeľné tak na koreni, ako aj na nadzemnej časti rastlín a to už v pomerne krátkej dobe po aplikácii (10 – 14 dní).  Ako fungovali Galleko koreň a Galleko univerzál v praxi dokumentuje obrázok. Vďaka ich účinkom mali ošetrené jedince nielen dlhší hlavný koreň, ale aj väčší počet postranných koreňov. Nadzemná časť ošetrených rastlín mala v danom období vytvorených viac vetiev.

Obr. Repka ozimná, vľavo kontrola, vpravo Galleko univerzál a Galleko koreň (0,4 + 0,4 l/ha),  SHR Tomáš Buk (okres Louny, ČR), foto 25.4.2019

 

 

 

 

  

Tab.1 Výsledky maloparcelkových pokusov v repke ozimnej NPPC VÚRV Piešťany VŠS Malý Šariš v sezóne 2016/2017

odroda: PX113 Dávka (l/ha) Doba apl. Dĺžka kvitnutia (poč. dní) Vyrov. porastu (9-1) Rovnom. dozrievania (9-1) Vertic. vädnutie (9-1) Sclerotínia (9-1) Úroda (t/ha)
Kontrola     24,5 8,5 8 6,8 8 5,34
Galleko koreň
Galleko univerzál
0,4+
0,4
jar. reg. 25,3 8,8 8,8 7,5 8,3 5,84
Galleko koreň
Galleko univerzál
Galleko kvet a plod
0,3+
0,4
0,8
jar. reg.
zač. kvit.
25,5 9 8,8 7,8 8,3 6,01

*pokusy dozorovala Mgr. Miroslava Hochmuthová

      Pri maloparcelkových pokusoch, prebiehajúcich v sezóne 2016/2017 v porastoch repky ozimnej v NPPC VÚRV Piešťany – VŠS Malý Šariš (okres Prešov, SR), bolo zistené, že pozitívne účinky aplikácie Galleko treba hľadať aj inde, ako už iba v konečnej úrode. Údaje uvedené v tab.1 obsahujú čiastkové ukazovatele, ktoré sa v konečnom dôsledku tiež podpísali na dosiahnutom výsledku. Aj keď sa rozdiely pri hodnotení môžu na prvý pohľad zdať malé,  platí  staré známe: „Halíře dělají talíře“. Vyrovnanejší a dlhšie kvitnúci porast, lepšie odolávajúci patogénom, znamenal v tomto prípade nárast vo výške úrody v rozmedzí 500 – 670 kg.

        Technológia Galleko pre konkrétne plodiny je postavená tak, aby sa jednotlivými aplikáciami prípravkov priebežne dopĺňali látky, ktoré rastliny v aktuálnych vegetačných fázach potrebujú.  Zosilňujú a umocňujú sa v nich tak práve prebiehajúce procesy. Priebežne dochádza k dopĺňaniu protistresových látok. Zvyšuje sa tak odolnosť rastlín voči nepriaznivým vplyvom.  Výsledky sú tak stabilnejšie. Vidno to aj na údajoch v tab. 1. Variant, kde sa aplikovala celá jarná technológia, má najlepšie výsledky. A presne to je cieľom druhej aplikácie Galleko v porastoch repky. Vo fáze začiatku kvitnutia porastu odporúčame aplikovať prípravok Galleko kvet a plod. V praxi sa osvedčilo spojenie v TM s insekticídom, ktorým sa v tomto období zvyknú porasty ošetrovať. Cieľom tejto aplikácie je aj vplývať na koreňovú sústavu a udržať ju v „chode“ čo najdlhšie. Postarajú sa o to už spomínané humínové látky. Podporujú príjem živín a ich transport do vznikajúcich šešuli. Výsledkom je aj vyššia HTS.  A nielen to. Porasty ošetrené týmto prípravkom vykazujú menšie množstvo nevyvinutých a zaschnutých šešuli. Je to výsledok synergického pôsobenia medzi jednotlivými zložkami, ktoré Galleko kvet a plod obsahuje.  Tie sú v tomto období rastliny plne využijú. Zväčša totiž po aplikácii prichádza obdobie, kedy zrážok ubúda, no slnečného svitu a vysokých teplôt naopak pribúda. Vymenované faktory ovplyvňujú (a to negatívne) prirodzené procesy prebiehajúce v rastlinách. Patrí medzi nich aj syntéza aminokyselín a tvorba prirodzených protistresových látok. Preto je dobré rastliny pripraviť a trošku im v tomto smere pomôcť.

       Toto riešenie sa osvedčilo aj v poslednej sezóne. V maloparcelkovom pokuse prebiehajúcom na podniku OSEVA PRO s.r.o., VST Rožnov – Zubří  (okres Vsetín, ČR) v porastoch repky ozimnej,  sme zaznamenali na poraste ošetrenom Galleko prípravkami (Galleko koreň 0,4 l/ha + Galleko univerzál 0,4 l/ha; Galleko kvet a plod 0,8 l/ha) navýšenie úrody o 8% v porovnaní s kontrolou. Rovnako pozitívny výsledok mali aj pokusy prebiehajúce v sezóne 2017/2018 v repke ozimnej na NPPC VÚRV Piešťany – lokalita Borovce (okres Piešťany, SR). Podrobnejšie údaje sú uvedené v tab. 2.

Tab. 2 Výsledky maloparcelkových pokusov v repke ozimnej NPPC VÚRV Piešťany, sezóna 2017/2018

Odroda: ES Astrid Dávka (l/ha) Doba apl. Úroda (t/ha) HTS (g) Hmotnosť koreňa (g)
Kontrola     3,34 3,99 21,9
Galleko koreň
Galleko univerzál
0,4 +
0,4
jar. reg. 3,92 22,4 22,4
Galleko koreň
Galleko kvet a plod
0,8
0,8
4 - 6 list
zač. kvit.
3,62 26,4 26,4

*pokusy dozorovala: Ing. Mária Sekerková, CSc.

        Zo záverečnej správy ktorej autorom je  Ing. Mária Sekerková, CSc. vyberáme:  „Aplikácia Galleko koreň spolu s Galleko univerzál po otvorení vegetácie  naštartovala - podporila rastliny  k vyššiemu výkonu v raste a tým aj k čiastočnému prekonaniu stále pretrvávajúceho sucha.

      Na dvoch variantoch 2 a 3 sme zaznamenali v porovnaní s kontrolným variantom slušné navýšenie úrody 0,58 a 0,28 t/ha, na čom mohli mať vplyv jedine aplikované látky, pretože ostatné insekticídne ošetrenie proti škodcom boli urobené na všetkých variantoch rovnaké.“

Z uvedených faktov je jasne vidieť, že Galleko je naozaj rokmi a výskumnými inštitúciami overené riešenie. Rastlinám podáva pomocnú ruku a pestovateľom prináša efektívne zhodnotenie vynaložených prostriedkov.

 

Mgr. MARTIN ŠOTÍK , Galleko®

 

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down