14.06.2019 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Technologické postupy pri presnom poľnohospodárstve

Súčasné veľkovýrobné postupy pestovania poľnohospodárskych plodín sú dlhodobo overené a uplatňujú sa pri nich tradičné agrotechnické operácie na pozemku ako pôdnom celku. Každý pozemok je však iný a veľmi často sú významné rozdiely aj v rámci jedného pozemku. Z detailného pohľadu majú však pozemky, alebo ich časti rozdielne vlastnosti. Týka sa to pôdneho druhu, svahovitosti, zhutnenia pôdy, pôdnej reakcie, obsahu živín, organickej hmoty, hĺbky ornice, ohrozenia eróziu a ďalších parametrov. Tieto vlastnosti sa môžu navyše menia v čase. Vytvára sa tak značná variabilita stanovišťa pre pestovanie poľných plodín.

Pre úspešné vykonávanie pracovných postupov presného poľnohospodárstva je dôležité nielen poznať variabilitu vlastností na pozemkoch, ale ich aj priestorovo lokalizovať. Cieľom je, aby pracovné postupy boli vykonané na potrebnom mieste. Preto sa presné poľnohospodárstvo niekedy nazýva aj technológia s priestorovo diferencovanými vstupmi. Pracovné postupy a materiálové vstupy, z hľadiska vysokej efektívnosti ich využitia, by mali byť preto usmerňované tak, aby boli vykonané optimálnym spôsobom, v agrotechnickom termíne a len na potrebnom mieste pozemku. Toto všetko rieši systém presného poľnohospodárstva. Pojem presné poľnohospodárstvo však nesmie vytvárať dojem, že súčasné pestovateľské technológie sú nepresné, pretože tomu tak nie je. Pri presnom poľnohospodárstve sa vytvára a využíva len dokonalejší systém informácií a riadenia s cieľom zvýšenia efektívnosti výroby.

Presné poľnohospodárstvo sa zaoberá skúmaním heterogenity pozemku. Kľúčové je získanie maximálneho množstva informácií o pozemku. Zmeny jednotlivých vlastností v rámci pozemku je možné zistiť hustou sieťou vzorkovania. Používajú sa aj nepriame metódy, ktoré získavajú dáta o pôdnej heterogenite bezdotykovo špeciálnymi prístrojmi počas pohybu súprav po pozemku. Na základnú identifikáciu parcely (presná poloha lokality, plocha, obvod) sa využívajú prenosné prístroje Globálneho navigačného systému. Tieto geodetické údaje sú následne pri mapovaní variability spájané s konkrétnymi vlastnosťami pozemku (pôdne charakteristiky, chemické vlastnosti pôdy). Aby získané hodnoty bolo možné správne priradiť k danému miestu na pozemku, je nutné k nim priradiť dáta o polohe z GPS prijímača. Po nazbieraní dostatočného množstva údajov je možné vytvoriť v špecializovaných GIS aplikáciách mapu vyjadrujúcu heterogenitu pozemku. Následne sa na tomto podklade vytvárajú špecializované aplikačné mapy (napr. podľa zásoby živín v jednotlivých častiach pozemku). Na takejto mape sa vyznačia oblasti s nízkym, alebo vysokým obsahom živín a aplikačná technika potom podľa informácií z týchto máp vložených do riadiaceho systému stroja dodá do pôdy potrebné množstvo hnojiva na konkrétne miesto. Podobným spôsobom sa stanovuje aplikačná mapa pre použitie prostriedkov na ochranu rastlín (hlavne herbicídov).

Presné poľnohospodárstvo vďaka znalostiam rozdielností v rámci pozemku môže v rámci uplatňovanej pestovateľskej technológie pristupovať k danému miestu individuálne. Oproti jednotnej dávke agrochemikálií na celý pozemok, sa pri presnom poľnohospodárstve aplikuje presné množstvo pesticídu, alebo hnojiva len v mieste kde je to potrebné. Tým sa znižuje množstvo vstupov a znížia sa náklady. Tento postup je tiež šetrnejší k životnému prostrediu.

Úrodové mapy

Už niekoľko rokov sa uplatňuje v presnom poľnohospodárstve kombinácia merania množstva úrody s presným určením polohy obilného kombajnu. Týmto spôsobom je potom možné pre každú takto zmapovanú parcelu neskôr vypracovať úrodovú mapu.

Prof. Dr. Ing. Richard Pospišil

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down