09.11.2021 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Technológie obrábania pôdy ako súčasť protieróznych opatrení

Za ostatné obdobia zaznamenávame trend rastúcich hektárových úrod. Tieto sú výrazne ovplyvňované poveternostnými podmienkami, ktoré sa v posledných rokoch regionálne líšia. Aj preto, v extrémnejších rokoch, pozorujeme viac či menej vplyv počasia i podnebia, nielen na úrody, ale i na fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy. Na týchto pôdnoekologických pomeroch má svoj podiel i erózia. Z pohľadu dlhodobého negatívneho efektu na produkčnú schopnosť pôdy, a tým pádom aj na udržateľné poľnohospodárstvo, je erózia pôdy chápaná ako významná environmentálna hrozba. Hoci je erózia prirodzený proces, v poslednom období je výrazne akcelerovaná neuváženou činnosťou človeka.

Podľa viacerých autorov, pôdna erózia je fyzikálny vplyv, ktorého výsledkom je premiestnenie časti pôdnej hmoty mechanickým pôsobením vonkajších činiteľov (dážď, tečúca voda, vietor, ale i ľad, topiaci sa sneh a živočíchy). Samotný erózny proces zahŕňa  čiastkové procesy, ktorými je pôdny materiál uvoľnený, transportovaný a sedimentovaný. Je to teda prirodzený proces, často sa ale prejavujúci nezvratnými zmenami pôdnoekologických pomerov. V podmienkach Slovenska sa najčastejšie vyskytuje vodná erózia pôdy. Vodná erózia pôdy má veľký význam pri modelovaní reliéfu krajiny ako aj pri degradácii úrodotvorných vlastností poľnohospodárskych pôd. Vodná erózia sa prejavuje znižovaním hĺbky pôdneho profilu (predovšetkým biologicky aktívnej vrstvy pôdy), úbytkom organickej hmoty a živín a rovnako aj zhoršovaním pôdnej štruktúry.

Vodná erózia

Podľa kolegov z NPPC – VÚPOP, vodná erózia spôsobuje celkovú degradáciu pôdy, ktorá sa prejavuje zmenšovaním pôdneho profilu, stratou živín a jemnozeme, zhoršovaním textúry a štruktúry pôdy a vodného režimu, znižovaním prirodzenej úrodnosti, poškodzovaním rastlinnej pokrývky, zanášaním vodných tokov, nádrží a priekop, chemickým znečisťovaním povrchovej a podzemnej vody a v neposlednom rade zvyšovaním nákladov na asanáciu pôdneho fondu.

Ako uvádzajú pôdoznalci, vodná erózia býva vyvolaná kinetickou energiou dažďových kvapiek padajúcich na pôdny povrch a mechanickou silou povrchovo stekajúcej vody. Povrchový odtok spojený s eróziou vzniká aj pri jarnom topení snehovej pokrývky.

Maximálna hodnota straty pôdy vodnou eróziou, ktorá dovoľuje trvale a ekonomicky udržiavať úrodnosť pôdy sa označuje ako prípustná strata pôdy. Jej hodnota sa mení v závislosti od hĺbky pôdy. Ohrozenosť pôdy potenciálnou vodnou eróziou vyjadruje stratu pôdy, ku ktorej by došlo v prípade jej nepokrytia vegetačnou pokrývkou a súčasne bez aplikácie protieróznych opatrení.

Veterná erózia

Veterná erózia je degradačným procesom, ktorý spôsobuje škody nielen na poľnohospodárskej pôde a výrobe, odnosom ornice, hnojív, osív a ničením poľnohospodárskych plodín, ale aj zanášaním komunikácií, vodných tokov, vytváraním návejov a znečisťovaním ovzdušia. Veterná erózia pôsobí rozrušovaním pôdneho povrchu mechanickou silou vetra, odnášaním rozrušovaných častíc vetrom a ukladaním týchto častíc na inom mieste.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down