09.01.2024 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Thiamethoxam na morenie osiva cukrovej repy nemusí byť pre včelárov strašiakom

V zmysle Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2018/785 sa semená ošetrené prípravkami na ochranu rastlín s obsahom thiamethoxamu nesmú uvádzať na trh ani používať s výnimkou prípadu, keď sú semená určené výhradne na použitie v trvalých skleníkoch. Vykonávacie nariadenie bolo schválené s ohľadom na riziká, ktoré takto ošetrené semená rastlín predstavujú pre včely. Európska komisia stanovila obmedzenia v cukrovej repe na používanie thiamethoxamu ako následok predchádzajúcich hodnotení rizík, ktoré boli vykonané EFSA.

Na základe tohto rozhodnutia vznikla absencia účinných látok na morenie osiva cukrovej repy so systémovým účinkom. Systémové moridlá zo skupiny neonikotinoidov dokážu ochrániť repu v skorých vývinových štádiách pred atomáriou, drôtovcami, skočkami a voškami, pričom ich zákazom je nevyhnutná opakovaná foliárna aplikácia insekticídnych prípravkov zo skupiny pyretroidov, s tým spojená kontaminácia, zhutnenosť pôdy a zvýšené finančné náklady vynakladané na chemickú ochranu a jej aplikáciu.

Analýza rizík moridla CRUISER 600 FS

Sledovanie rezíduí thiamethoxamu a jeho metabolitu clothianidinu, ktoré predstavujú potenciálne riziko pre včelu medonosnú a ostatné necieľové článkonožce, sme riešili v rámci úloh odbornej pomoci zadaných MPRV SR počas troch rokov 2021 – 2023 pod názvom „Analýza rizík insekticídneho moridla cukrovej repy CRUISER 600 FS pre včelu medonosnú“.

Výskum prebiehal na dvoch lokalitách – PD Piešťany a AGROTIP Beluša. V roku 2021 bola na prevádzkových plochách vysiata cukrová repa, ktorej osivo bolo namorene prípravkom CRUISER 600 FS (účinná látka thiamethoxam 600 g/l) v dávke 72 g účinnej látky na hektár, v  nasledujúcom roku (2022) bola na PD Piešťany vysiata nevčelomilná plodina - jačmeň jarný a na AGROTIP Beluša pšenica ozimná. V roku 2023 boli plochy osiate včelomilnou repkou ozimnou. Na každej lokalite sme odoberali pôdne a rastlinné vzorky na štyroch odberných miestach (OM) – PD Piešťany OM 1 – 4, AGROTIP Beluša OM 5 - 8. Termíny pôdnych odberov sú uvedené v tabuľke 1. Analýza pôdnych vzoriek bola vykonaná na ÚKSUP-e v Bratislave.

Rastlinné vzorky sme odoberali takisto zo štyroch odberných miest z každej lokality. Vzorky boli analyzované na Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Bratislave. V roku 2021 sme odoberali buľvy a skrojky repy cukrovej, v roku 2022 zrno jačmeňa jarného a pšenice ozimnej, v roku 2023 kvety a kvetné stopky repky ozimnej.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down