05.05.2011 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trh s pôdou limitujú mnohé anomálie

Pôda je pre poľnohospodárov základným výrobným prostriedkom. Preto je prirodzené, že jednou z ich priorít je, aby pôdu, ktorú obrábajú, aj vlastnili. Samozrejme, že ak chce niekto pôdu kúpiť, musí mať na to prostriedky. Avšak pri nedostatku vlastných zdrojov a dlhodobej návratnosti takejto investície je pre roľníkov jedinou možnosťou, ako tieto zdroje získať, poskytnutie úveru. Zisťovali sme teda, ako sa k financovaniu nákupu pôdy stavajú banky, ktoré sa najviac angažujú v agrárnom odvetví.

JAROMÍR MATOUŠEK, vedúci oddelenia Agrobiznisu, UniCredit Bank Slovakia, a. s.:
„Vo všeobecnosti možno povedať, že predaj poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej republike je z hľadiska objemu i alokácie finančných prostriedkov nízky, štatisticky nepreukazný a nejestvujú ani reálne cenové mapy pôdy. Slovenský trh s pôdou determinujú viaceré anomálie, ktoré v zásade neumožňujú, aby banky ponúkali financovanie nákupu pôdy ako líniový produkt.
UniCredit Bank pristupuje k financovaniu nákupu poľnohospodárskej pôdy individuálne. Úvery poskytujeme predovšetkým našim klientom, ktorí sa úspešne zaoberajú poľnohospodárskou činnosťou a majú svoju podnikateľskú stratégiu, s ktorou sa stotožňuje aj banka.
Vychádzame pritom z toho, že objem investície na nákup pôdy nemôže presahovať ekonomické možnosti daného podniku. Analyzujeme teda, aké budú prínosy z nákupu pôdy, ekonomické i právne, ako aj to, či bude klient schopný poskytnutý úver splácať.
Akceptujeme iba vlastníctvo pôdy 1/1 na liste vlastníctva s tým, že sa snažíme financovať hlavne väčšie parcely, alebo ucelené pôdne bloky. Akceptačnú hodnotu financovania diskontujeme zo skutočnej kúpnej ceny a poskytujeme úvery na dlhšie časové obdobie, asi osem rokov, nie však ako hypotekárny úver, ale ako investičný úver.
Úroková sadzba a marža banky sa určuje podľa miery rizík klienta a zábezpeky, je teda individuálna. V tejto súvislosti však treba povedať, že na Slovensku, žiaľ, nie je vyvinutý štátny záručný mechanizmus a ani bonifikačný mechanizmus, ktorý by umožňoval väčší rozvoj trhu s pôdou.“
ANDREJ MIKLOŠ, vedúci oddelenia firemných úverov, Slovenská sporiteľňa, a. s.:
„Financovanie nákupu poľnohospodárskej pôdy riešime prostredníctvom dlhodobého investičného financovania, pričom investičný zámer poľnohospodára posudzujeme komplexne. Zohľadňujeme bonitu klienta, očakávanú návratnosť investície a plánované využitie kupovanej pôdy. Berieme do úvahy aj to, že klient sa snaží eliminovať neustále rastúce náklady na nájom pôdy a skutočnosť, že získanie pôdy do osobného vlastníctva bude pre roľníka zárukou bezpečného hospodárenia v budúcnosti a že je to pre neho istota, že o obhospodarovanú pôdu nepríde.“
RADOVAN MIK, vedúci oddelenia agrofinancovania a projektov EÚ, Tatra banka, a. s.:
„Tatra banka sa venuje aj problematike nákupu poľnohospodárskej pôdy. Veľmi dobre si uvedomujeme dôležitosť tejto problematiky pre prvovýrobu, ako aj potrebu riešiť osud pôdy, teda základného výrobného prostriedku poľnohospodárov, a to najmä z pohľadu stredno až dlhodobej budúcnosti. Preto sme už pred rokmi vyvinuli produkt s názvom Agroúver na pôdu. Avšak špecifickosť slovenských pomerov v otázke vlastníctva pôdy, rôzne riziká a vysoká administratíva s tým spojené, ako aj ekonomická situácia subjektov podnikajúcich na pôde nám nedovoľujú poskytovať tieto úvery vo vyššom objeme.
Financovanie nákupu pôdy je beh na dlhé trate. Ideálne by bolo poskytovať úvery so splatnosťou v desiatkach rokov, čo však nie je a pravdepodobne ani nebude možné, ak budú do vzťahu vstupovať iba banka a agropodnikateľ. Stabilizujúcim prvkom by bola pomoc od štátu, napríklad formou záruk vystavených Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, alebo iných záručných mechanizmov, ktoré by financovanie nákupu pôdy priblížili širšej skupine poľnohospodárov.“
MARTIN HUBINSKÝ, obchodný manažér pre agrárny sektor, VÚB banka, a. s.:
„V prvom štvrťroku tohto roku celkový objem úverov v agrárnom sektore medziročne klesol približne o šesť percent. Vo VÚB však zaznamenávame presne opačný trend - oproti vlaňajšku sme poskytli o 10 percent viac prevádzkových a preklenovacích úverov, ktoré sú kľúčovou časťou financovania agrárneho odvetvia. Nepoľavili sme ani v prípade komoditného financovania a financovania investičných potrieb. Celkovo sa môžeme pochváliť angažovanosťou v tomto odvetví výrazne prevyšujúcou 100 miliónov eur.
VÚB banka poskytuje i úvery na nákup poľnohospodárskej pôdy, a to formou štandardného investičného úveru, pričom sa zameriavame hlavne na nákup poľnohospodárskej pôdy, ktorá bude slúžiť priamo pre žiadateľa. Pri posudzovaní žiadosti o tento typ úveru sa berie do úvahy najmä hodnota ponúkaného zabezpečenia, umiestnenie pôdy, jej kvalita, ako aj bonita klienta. Rozhodujúca môže byť i ochota poľnohospodárskeho podniku realizovať finančný tok priamych platieb z platobnej agentúry priamo cez účty našej banky.“

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down