Veľký prehľad informácií o GSAA

Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA) je projekt, predkladaný Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MP RV SR), na ktorom spolupracuje s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) a s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom - Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC – VÚPOP).

Projekt vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, a z článku 17 Vykonávacieho nariadenia Komisie EÚ č. 809/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, podľa ktorého príslušný orgán poskytne geopriestorový formulár žiadosti o podporu.

Zámer projektu

Zámerom tohto projektu je vybudovanie jednotného informačného systému GSAA, v rámci ktorého malo byť do roku 2016 zakreslených 25 percent  územia z celkovej plochy, určenej pre režim základných platieb alebo pre režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku. Táto časť územia bola prekresľovaná pracovníkmi NPPC – VÚPOP z grafických podkladov, získaných od poľnohospodárov.

Pre rok 2017 je uložená povinnosť zakresliť 75 percent územia, čo predstavuje žiadateľov nad 400 hektárov. Vygenerovaným subjektom (je ich 1200) boli koncom minulého roka 2016 v Agroinštitúte Nitra poskytnuté školenia, na ktorých mali možnosť nielen si vypočuť, čo GSAA predstavuje, ale najmä prakticky si vyskúšať samotný priebeh zakresľovania užívateľských hraníc v GSAA. Školenia prebiehali aj začiatkom roka 2017 vo viacerých mestách pod vedením pracovníkov z NPPC – VÚPOP.

Pre rok 2018 je uložená povinnosť 100-percentného pokrytia územia – to znamená, že zakreslení už budú musieť byť aj žiadatelia pod 400 hektárov.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *