30.03.2021 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vyberáme traktor pre špeciálnu výrobu

Dňa 20. 11. 2020 PPA zverejnila výzvu č 50/PRV/2020, v rámci ktorej je možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV na opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku. Výzva je aktuálna, nakoľko termín na predkladanie žiadostí a rámci aktuálnej výzvy sa predlžil do 30. 4. 2021.

Opatrenie uvedené vo výzve sa okrem iného týka aj investícií do obstarania technického a technologického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradí slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu pestovaných špeciálnych plodín. V rámci projektov zameraných na rastlinnú výrobu sú oprávnené len projekty a výdavky súvisiace s pestovaním plodín na ornej pôde, trvalých kultúr a na zakrytých plochách uvedených v Zozname plodín špeciálnej rastlinnej výrobu a citlivých plodín na ornej pôde, ktorý tvorí prílohu výzvy. Hneď v prvej časti spomínanej prílohy je uvedený Zoznam podporovaných ovocných rastlín a viniča.

Podpora pestovania špeciálnych plodín vychádza z dlhodobého zámeru MPRV SR, ako aj aktuálneho Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024, kde sa okrem iného uvádza: „Vláda SR vypracuje dlhodobú koncepciu poľnohospodárstva a potravinárstva so zreteľom na strategické dokumenty Európskej únie (EÚ), od ktorej sa budú odvíjať dlhodobo predvídateľné podmienky a garancie štátnej podpory domáceho poľnohospodárstva v štruktúre podľa aktuálnej potreby – špeciálne na živočíšnu produkciu, na podporu pestovateľov špeciálnych plodín a spracovateľského priemyslu, na proces pozemkových úprav, na zvýšenie poistenia rizík, na podporu tvorby zamestnanosti, na podporu mladých poľnohospodárov a na rozvoj podpory propagácie slovenskej produkcie.“

Zámer podporiť špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu je určite veľmi dobrý, len na jeho realizáciu treba vykonať viacero krokov. Jedným z nich bolo zavedenie opatrenia známeho pod názvom „Zelená nafta“, v rámci ktorého sa chovateľom zvierat a pestovateľom vybraných plodín vracia časť nákladov za spotrebovanú naftu, druhým krokom by mohlo byť súčasné opatrenie na podporu investícií do potrebného technického vybavenia.

Predovšetkým pre špeciálnu rastlinnú výrobu je zámer na zlepšenie súčasného stavu v technickom vybavení veľmi žiadaný a potrebný. Pestovanie prevažnej väčšiny plodín uvedených vo vyššie spomínanom Zozname plodín špeciálnej rastlinnej výrobu a citlivých plodín na ornej pôde je veľmi náročné na pracovné nasadenie. Bez primeraného technického vybavenia stúpajú požiadavky predovšetkým na ľudskú pracovnú silu, ktorej je však stále veľký nedostatok. Jediným riešením je skutočne investovať do nákupu novej, modernej techniky, ktorá umožní potrebnú výrobu aj reálne zabezpečiť.

Strojov, ktoré by pestovatelia ovocia a vinári potrebovali, je určite celý rad. Bez jedného sa však ani jeden z nich nezaobíde, a to je traktor. Traktor predstavuje pre každého poľnohospodára základný energetický prostriedok, bez ktorého nemožno v dnešnej dobe hospodáriť. Kým ešte donedávna musela jedna základná univerzálna konštrukcia uspokojiť požiadavky širokého spektra užívateľov od poľnej výroby cez špeciálne kultúry až napríklad po živočíšnu výrobu, v súčasnosti sú už k dispozícii traktory s konštrukčnými úpravami aj pre špeciálne výrobné odvetvia.

Väčšina významných výrobcov traktorov má v súčasnosti vo svojich výrobných programoch aj modely konštruované od základu so zameraním pre určité špeciálne kultúry (napr. sady, vinice, zeleninárstvo a pod). Tieto špeciálne modelové rady sa od univerzálnych traktorov výrazne odlišujú svojou konštrukciou, vybavením aj výkonom motora.

Traktory určené pre prácu v sadoch a na viniciach pracujú vo veľmi podobných podmienkach, a preto medzi vinárskymi a sadovníckymi modelmi nie sú výrazné rozdiely. Od klasických univerzálnych traktorov sú opticky odlišné svojou veľkosťou. Z laického pohľadu by sa dalo povedať, že to sú zmenšené modely univerzálnych traktorov. V skutočnosti však ide o modely vyrábané s cieľom maximálneho prispôsobenia sa pracovným podmienkam. Sú to rozmerovo „nedospelé“, ale v mnohých prípadoch technicky veľmi vysoko vyspelé stroje. Čím sa teda sadovnícke a vinohradnícke traktory vyznačujú, resp. akými vlastnosťami by mali disponovať?

Základné požiadavky na špeciály

 

K základným požiadavkám na špeciálne traktory v prvom rade patrí: kompaktná stavba konštrukcie, úzky rozchod kolies, nízko umiestnené ťažisko, vysoká stabilita, priechodnosť terénom, výborné manévrovacie schopnosti a svahová dostupnosť.

Vzhľadom k obmedzenému priestoru, v ktorom traktory pracujú - úzke riadky, konáre stromov a podobne - je potrebné, aby šírka aj výška boli pokiaľ možno čo najmenšie.
Pre stenové výsadby (vinice, štíhle vretená v sadoch) sa uvádza požiadavka vonkajšej šírky traktora asi o 0,6 až 0,8 m menšia, než je šírka medziradia. Kabína, kapota, blatníky a ďalšie časti traktorov by mali byť bez zbytočných výčnelkov z dôvodu zabránenia poškodzovaniu letorastov a tiež samotného traktora.

S využitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down