25.11.2021 | 04:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výkon kontrol vo veci priamej podpory na plochu bude flexibilnejší

Výkon kontrol vo veci priamej podpory na plochu bude flexibilnejší. Počíta s tým novela zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Právna norma hovorí aj o poskytovaní štátnej, respektíve minimálnej pomoci v podobe záruk a úverov.

BRATISLAVA.  "Navrhuje sa úprava znenia, ktorá má precizovať ustanovenia vzťahujúce sa na konanie o poskytnutí podpory na skutočne využívanú poľnohospodársku pôdu s cieľom zabezpečiť flexibilnejší prístup k výkonu kontrol v prípade, ak žiadosť o priame podpory na tú istú poľnohospodársku plochu podali viacerí žiadatelia," spresnil v dôvodovej správe k novele agrorezort.
Konajúci orgán podľa MPRV v prípade duplicitných deklarácií skúma právo užívania k poľnohospodárskej ploche a v ustanovených situáciách plnenie ustanovených podmienok overuje cez právnu úpravu obsiahnutú v priamo uplatniteľnej legislatíve Európskej únie.
V novele zákona sa taktiež podľa dôvodovej správy precizuje pôsobnosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vo vzťahu k získavaniu, spracúvaniu, uchovávaniu a zverejňovaniu údajov o poľnohospodárskych komoditách, poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách vyrobených z poľnohospodárskych komodít od účastníkov trhu.
Údaje o poľnohospodárskych komoditách, poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách vyrobených z poľnohospodárskych komodít získané od účastníkov trhu sú podľa agrorezortu potrebné nielen na riadne plnenie úloh štátnej správy, ale aj na riadne plnenie povinností Slovenskej republiky vo vzťahu k zasielaniu informácií Európskej komisii.
"Navrhuje sa tiež vylúčiť odkladný účinok odvolania proti rozhodnutiu vo veci, ktorým sa žiadateľovi nevyhovelo v plnom rozsahu. Cieľom navrhovaného ustanovenia je zvýšiť likviditu poľnohospodárov," dodalo MPRV v dôvodovej správe.
V rámci zákona sa zároveň vytvorí právny základ na poskytovanie štátnej, respektíve minimálnej pomoci v podobe záruk a úverov poskytnutých prostredníctvom úverových inštitúcií na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých, stredných a veľkých podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve. Táto finančná pomoc sa bude poskytovať vo forme záruky za úver, odpustenia poplatku za záruku a úhrady úroku alebo časti úroku z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude ministerstvo pôdohospodárstva.
Do zákona sa súčasne dopĺňa nový odsek, ktorým sa ustanovuje Slovenskému pozemkovému fondu povinnosť každé tri mesiace predkladať PPA informáciu o uzavretých a ukončených nájomných zmluvách za predchádzajúce tri mesiace, ktorých predmetom sú pozemky vo vlastníctve štátu, spoluvlastnícke podiely štátu na pozemkoch, pozemky nezistených vlastníkov a spoluvlastnícke podiely nezistených vlastníkov na pozemkoch, podiely štátu na spoločných nehnuteľnostiach  a podiely nezistených vlastníkov na spoločných nehnuteľnostiach, ktorých správcom je fond. Agrorezortu sa tiež umožní z vlastného podnetu alebo z podnetu inej osoby kontrolovať činnosť vykonávanú fondom.
Dátum nadobudnutia účinnosti zákona je podľa agrorezortu určený tak, aby jeho adresáti mali primeraný čas na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down