06.06.2022 | 04:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výstava dosiahla nový strop

Začiatkom tohto týždňa vyvrcholili prípravy na Celoslovenské dni poľa 2022. Ich návštevníci sa mohli tešiť na to, že si budú môcť prezrieť 856 pokusných políčok, čo je rekord výstavy. Až 606 políčok je zameraných na odrody a 250 políčok je zameraných na ochranu a výživu plodín.

DOLNÁ KRUPÁ. V poradí už 11. ročník Celoslovenských dní poľa organizátori tentoraz situovali do Dolnej Krupej, okres Trnava, a naplánovali ho na 7. a 8. júna tohto roku. Podujatie sa skončilo po uzávierke tohto vydania Roľníckych novín. O ďalších podrobnostiach budeme čitateľov informovať v budúcom vydaní nášho týždenníka.

Mar­tin Sedláček, riaditeľ spoločnosti Profi Press SK, ktorá túto výstavu organizuje, uviedol, že po desiatich roč­níkoch hosťovania a organi­zovania výstavy v Dvoroch nad Žitavou a v Seliciach došlo v kon­cepcii výstavy k zásadnej zmene.

"V súčasnosti máme na organizovanie Celoslovenských dní poľa štyroch partne­rov. Po Dvoroch nad Žita­vou a Seliciach sme 11. ročník výstavy pripravili na poliach PD Krupá v Dolnej Krupej. Štvrtým partnerom je Slovenská poľnohospo­dárska univerzita v Nitre, s ktorou plánujeme spo­lupracovať na organizácii Celoslovenských dní poľa v roku 2023. Konkrétne to bude na poliach Vysokoškolského poľnohospodárskeho podni­ku SPU v Oponiciach," konštatoval M. Sedláček.

Emil Macho, pred­seda Slovenskej poľnohos­podárskej a potravinárskej komory, uviedol, že po dvojročných obmedzeniach sa poľnohospodári a širšia verejnosť opäť môžu stretnúť na najväčšej poľnej výstave poľnohospodárskej techni­ky, hospodárskych zvierat a plodín – na Celosloven­ských dňoch poľa.

"Návštev­níci tentoraz zavítajú do Dolnej Krupej, na pozemky nášho poľnohospodárske­ho družstva. Budem rád, ak si z tohto dvojdňo­vého podujatia návštevníci odnesú čo najviac pozitívnych dojmov a utvrdenie sa v tom, že naša snaha zlepšiť slovenské agropotra­vinárstvo a prezentovať ho aj prostredníctvom výstav má zmysel," dodal E. Macho.

Da­niel Nádaský, riaditeľ PD Krupá, teda podniku, ktorý je hostiteľom pod­ujatia, povedal, že ako dlhoročný poľnohospo­dár sa s výstavou Celoslovenské dni poľa absolútne stotožňuje, a byť hostiteľom takého veľkého podujatia považuje za veľkú česť.

"Naše družstvo je v rastlin­nej výrobe zamerané na tradičné plodiny ako sú obilniny, hlavne pšenica, ale aj na repku, mak siaty a cukrovú repu. Pre potreby živočíšnej výroby si zasa dorábame krmoviny. V živo­číšnej výrobe sa orientujeme na chov holsteinského do­bytka s trhovou produkciou mlieka. Celkovo obhospo­darujeme 2 933 hektárov pôdy," konštatoval D. Nádaský.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down