28.02.2020 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Význam a trendy pri riešení dopravy v poľnohospodárstve

Poľnohospodárstvo, ako výrobný odbor s plošným charakterom výroby, nevyhnutne potrebuje pre premiestňovanie materiálu medzi jednotlivými miestami výrobného procesu dopravný systém. Tento systém je tvorený dopravnými a manipulačnými prostriedkami a sieťou prepravných trás. Riešenia a kvalita vykonania prepravných prác spolu s postupmi manipulácie a skladovania materiálov významne ovplyvňujú efektívnosť výrobného procesu ako celku. Túto skutočnosť podčiarkuje aj významný podiel spotreby pohonných hmôt v poľnohospodárskej doprave z celkovej spotreby v poľnohospodárstve a ich stúpajúce ceny.

Manipulácia s materiálom, ktorú tvoria nakladacie, vykladacie a prepravné operácie (súhrnne doprava), skladovanie, balenie a váženie materiálu, umožňuje (spolu s dopravou osôb) plynulý priebeh výrobných procesov. Doprava je významným úsekom manipulácie s materiálom, pričom jej výsledkom nie je zmena fyzikálnych, biologických, chemických či iných vlastností materiálov, ale zmena ich polohy v priestore a v čase. Nasadzovanie stále výkonnejšej techniky pri technologických operáciách vyvoláva požiadavku na progresívne riešenie poľnohospodárskej dopravy a celej manipulácie s materiálom.

Poľnohospodárska výroba sa vyznačuje veľmi rozmanitou štruktúrou materiálových tokov, ktorých charakter významným spôsobom vplýva na poľnohospodársku dopravu. Nevyhnutnosť komplexného prístupu k problémom poľnohospodárskej dopravy vyžaduje rešpektovanie zásad samotného dopravného procesu, ale aj požiadaviek úzkej nadväznosti na nakladanie, vykladanie a celkové manipulovanie s prepravovanými materiálmi.

Poľnohospodárska doprava patrí k nevýrobným procesom poľnohospodárskej výroby, napriek tomu je však procesom nevyhnutným, zabezpečujúcim prepojenie jednotlivých výrobných úsekov. Svojim prepravným objemom patrí k popredným dopravcom v rámci dopravnej sústavy štátu. Na rozdiel od dopravy verejnej alebo priemyslovej má však celý rad zvláštností, vyplývajúcich predovšetkým z biologického charakteru poľnohospodárskej výroby.

Z hľadiska využitia strojov pre prepravu a manipuláciu má veľký význam otázka miest a lokality, v rámci ktorej sa materiál prepravuje resp. manipuluje. Z metodologického hľadiska sa poľnohospodárska (závodná) doprava člení na vonkajšiu a vnútornú.

Vonkajšia závodná doprava zabezpečuje prepravu hmotných substrátov závodnými dopravnými prostriedkami, avšak mimo územia poľnohospodárskeho podniku. Využíva sa najmä traktorová doprava a automobilová doprava.

Vnútorná závodná doprava zahŕňa všetky druhy dopravy na území podniku. Vnútorná závodná doprava sa z organizačného hľadiska ďalej člení na medziobjektovú a vnútroobjektovú, ktorú môžeme ďalej rozčleniť na medzioperačnú a operačnú.

Medzioperačná doprava nadväzuje na medziobjektovú dopravu, uskutočňuje sa vo vnútri objektov medzi pracoviskami a medzi technologickými operáciami. Operačná doprava je úzko spojená s uskutočňovaním technologických operácií.

 

Prevláda vnútorná doprava

 

Väčšina materiálov sa prepravuje v rámci základnej výrobnej jednotky poľnohospodárskeho podniku (vnútorná doprava). Celkove to predstavuje 55 - 65 % objemu materiálu. Z toho vyplýva, že manipulačná technika určená na nakladanie materiálu musí byť začlenená do bežnej zostavy strojového parku príslušného strediska. Musí sa vyznačovať vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou a navyše univerzálnosťou - možnosťou využívať rôzne druhy adaptérov pre práce, ktoré sa robia v rámci strediska.

Na území poľnohospodárskeho podniku sa medzi jednotlivými výrobnými strediskami prepravuje 20 - 30 %, medzi poľnohospodárskymi podnikmi 1 - 1,5 %, pri odbyte vo vlastnej réžii 1,6 - 2 % a pri zásobovaní podniku vlastnými dopravnými prostriedkami 2,2 - 3 % z celkového množstva prepravovaného materiálu.

Dôležitou otázkou je taktiež aj smer prúdenia materiálu - materiálový tok. Za hlavný materiálový tok v poľnohospodárskom podniku možno považovať tok pole - sklad podniku, prípadne pole - objekt živočíšnej výroby. V rámci materiálového toku, kedy sa materiál dostane pomocou dopravnej a manipulačnej techniky z poľa na sklad podniku, sa prepraví celkove až 28 - 34 % z celkového prepravovaného množstva. Rovnako možno skúmať aj materiálový tok sklad poľnohospodárskeho podniku - pole, v rámci ktorého sa prepraví 22 - 26 %.

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down