22.09.2015 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zelené verejné obstarávanie je dobrovoľný nástroj

Zelené verejné obstarávanie (ZVO) je Európskou komisiou vymedzené ako proces, pomocou ktorého sa verejné orgány snažia získať tovary, služby a práce so zníženým environmentálnym vplyvom v celom životnom cykle v porovnaní s tovarmi, službami a prácami s rovnakou primárnou funkciou, ktoré by získali inak. ZVO je pre členský štát (ČŠ) dobrovoľný nástroj, to znamená, že ČŠ a verejné orgány sa môžu rozhodnúť, do akej miery ho budú realizovať.

V prípade uplatňovania smerníc o verejnom obstarávaní v EÚ sa môže uplatňovať na zmluvy nad i pod prahovou hodnotou. Mnohé verejné orgány v Európe uplatňujú v praxi nielen zelené verejné obstarávanie, ale aj udržateľné verejné obstarávanie, vrátane environmentálnych a sociálnych kritérií pri ich rozhodovaní o nákupoch. Európska komisia uverejnila príručku Sociálne nakupovanie, ktorá sa zaoberá tým, ako zahrnúť sociálne hľadiská do postupu verejného obstarávania.

Verejné orgány sú dôležitými spotrebiteľmi v EÚ, každoročne vydávajú asi 1800 miliárd  eur (to zodpovedá 14 - 16 % HDP EÚ), to znamená, že využitie ich  kúpnej sily na výber tovaru, služieb a prác s menším vplyvom na životné prostredie môže významne prispieť k udržateľnosti na miestnej, regionálnej, štátnej aj na medzinárodnej úrovni.

ZVO môže verejným orgánom umožniť úspory finančných prostriedkov, najmä ak sa zohľadní celý životný cyklus zákazky, nielen kúpna cena. ZVO môže byť hlavnou hnacou silou inovácií na trhu, môže výrobcom poskytovať skutočné stimuly na rozvoj ekologických (zelených) výrobkov a služieb. Orgány, ktoré zavádzajú ZVO, budú lepšie pripravené na riešenie rastúcich environmentálnych výziev, na splnenie politických a záväzných cieľov v oblasti znižovania emisií CO2, či v iných environmentálnych politikách.

ZVO bolo potvrdené v politikách a stratégiách EÚ, čo je prejav uznania, že ZVO dokáže podporiť udržateľné využívanie prírodných zdrojov, podporiť zmeny v správaní sa smerom k udržateľnej spotrebe a výrobe ako aj podnietiť inovácie. ZVO je jedným z opatrení na dosiahnutie Inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu Európa 2020.

 Až 85 % občanov EÚ si myslí, že tvorcovia politík by mali životnému prostrediu prikladať taký význam ako hospodárskej či sociálnej politike. Verejné orgány tým, že idú príkladom v ZVO, môžu podnietiť spoločnosti súkromného sektora či širokú verejnosť, aby zmenili svoje spotrebiteľské zvyklosti, pričom sa môžu dosiahnuť rozsiahle priame environmentálne prínosy, ako orientácia trhu smerom k environmentálne vhodným výrobkom a službám.

Napríklad vlády v Japonsku aj USA prostredníctvom zavedenia povinného zeleného obstarávania podporili kreativitu priemyslu, ktorý svojimi environmentálne vhodnými výrobkami nadobúda konkurenčnú výhodu aj z medzinárodného hľadiska.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down