17.12.2019 | 02:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Integrovaná ochrana rastlín

Neustály tlak na znižovanie počtu účinných látok pesticídov v EÚ podporovaný verejnou mienkou, ale hlavne stavom životného prostredia, nás vedie k tomu, aby sme hľadali alternatívne metódy ochrany rastlín. Najvhodnejší smer v poľných aj špeciálnych plodinách je integrovaná ochrana rastlín (Integrated pest management - IPM).

V Smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/128/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Európskeho spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov je uvedené:

Integrovaná ochrana proti škodcom je starostlivé zváženie všetkých dostupných metód ochrany rastlín a následné zavedenie vhodných opatrení, ktoré zabránia rozvoju populácií škodlivých organizmov a udržiavajú používanie prípravkov na ochranu rastlín a iných foriem zásahu na úrovniach, ktoré sú odôvodnené z ekonomického a environmentálneho hľadiska a znižujú alebo minimalizujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie“.

Z našej legislatívy

Na Slovensku platí Vyhláška MPRV SR 487/2011 o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní, ktorá ustanovuje opatrenia na prevenciu a potláčanie škodlivých organizmov ktorými sú:

  1. Dodržiavanie osevného postupu s plodinami s rozdielnymi agrotechnickými požiadavkami. 2. Používanie primeraných agrotechnických opatrení ako je najmä orba, podmietka, termín a hustota sejby alebo podsev.
  2. Používanie rezistentných alebo tolerantných odrôd, štandardného alebo certifikovaného osiva, alebo množiteľského materiálu.
  3. Používanie vyvážených postupov hnojenia, vápnenia a zavlažovania, prípadne odvodňovania.
  4. Prevencia šírenia škodlivých organizmov prostredníctvom hygienických opatrení, napríklad pravidelným čistením strojov a zariadení.
  5. Ochrana a podpora dôležitých užitočných organizmov najmä primeranými opatreniami na ochranu rastlín, alebo využívaním ekologickej infraštruktúry na miestach výroby a mimo nich.

Ďalej vyhláška ustanovuje:

  • Monitorovanie škodlivých organizmov dostupnými primeranými metódami a nástrojmi, ktoré zahŕňajú pozorovania v teréne, vedecky podložené varovania, predpovede a prípadne systémy včasného diagnostikovania vrátane využívania poradenstva od odborne spôsobilých poradcov.
  • Zabezpečenie odbornej informovanosti na základe výsledkov monitorovania škodlivých organizmov, ktoré prispejú k tomu, aby sa používateľ rozhodol, či uplatní opatrenia na ochranu rastlín, kedy a v akom rozsahu ich uplatní, pričom sa zohľadnia prahové hodnoty hospodárskej škodlivosti určené pre daný región, špecifické oblasti, plodiny a konkrétne klimatické podmienky.

Princíp trvalej udržateľnosti

Pri používaní prípravkov na ochranu rastlín v systéme integrovanej ochrany proti škodlivým organizmom sa kladie dôraz na uprednostňovanie trvalo udržateľných biologických, fyzikálnych a iných nechemických metód namiesto chemických metód, ak poskytujú uspokojivú ochranu pred škodlivými organizmami.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down