22.11.2011 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kam smeruje chov ošípaných?

V tomto roku si pripomíname okrúhle jubileum - 80 rokov - začiatku výkonu kontroly úžitkovosti ošípaných na Slovensku, a tým aj začiatok organizovaného šľachtenia. Výsledky z kontroly úžitkovosti boli pravidelne vyhodnocované, a na ich základe sa určovali smery chovu a šľachtenia jednotlivých plemien.

Pred piatimi rokmi bola spracovaná publikácia k 75. výročiu. V tejto brožúrke sú zaznamenané historické míľniky vzniku a vývoja kontroly úžitkovosti (KÚ) ošípaných na Slovensku od roku 1931 do roku 2006. Od roku 2000 zažíva chov ošípaných na Slovensku nepretržitú recesiu, ktorá sa najvypuklejšie prejavila v rokoch 2006 – 2008, keď z dôvodu nízkych realizačných cien mäsa veľa chovateľov ukončilo chov ošípaných. 
Výrazne klesli stavy prasníc celkom, a tým poklesli aj stavy v kontrole úžitkovosti. Ďalším dôvodom znižovania stavov v KÚ bol aj fakt, že sa takmer úplne zastavil trh s plemenným materiálom. Podrobné výsledky za posledných 5 rokov sú uvedené v tabuľke. Táto obsahuje aj porovnanie v jednotlivých rokoch (uverejnená v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 45). 

Plemenná štruktúra 
Treba zdôrazniť najmä plemennú štruktúru v chovoch s kontrolu úžitkovosti. Od roku 1992 na Slovensku postupne zanikli plemená Čiernostrakaté, Landrace belgický, Landrace nemecký a Slovenské mäsové uznané v roku 1997. Tieto plemená mali na Slovensku dlhoročnú tradíciu. 
V šľachtiteľských chovoch sú alarmujúce stavy prasníc plemien Hampshire, Pietrain, Duroc a Yorkshire. Tieto stavy už nedokážu zabezpečiť efektívne šľachtenie, pretože prasnice sú značne príbuzné, a na pokračovanie plemenitby je nevyhnutný permanentný import plemenných kancov nepríbuzných línií. Tieto plemená už môžeme považovať iba ako vzorky. Aj stavy prasníc materských plemien v šľachtiteľských chovoch výrazne poklesli v porovnaní s rokom 2005. V rozmnožovacích chovoch je situácia podobná. Po rokoch môžeme konštatovať, že zo všetkých importovaných hybridných programov ostalo len torzo. Presadzuje sa len program PIC, kde sa kontrola úžitkovosti vykonáva u dvoch chovateľov. Ostatné zahraničné spoločnosti KÚ vykonávajú len vo vlastnej réžii. 
Podobne bol zaznamenaný prudký pokles aj u ostatných ukazovateľov. Tento pokles priamo súvisí so znižovaním stavov prasníc v hodnotených rokoch. Chov ošípaných ukončili viaceré podniky, ktoré významne ovplyvňovali procesy šľachtenia populácie ošípaných na Slovensku. V súčasnosti sa chovom ošípaných a šľachtením zaoberajú len chovatelia – nadšenci pre chov ošípaných a tí, ktorí dokážu prípadne straty z chovu vykryť inými ekonomicky efektívnymi činnosťami. K 30. 9. 2011 bolo v KÚ I. stupňa zapojených 3815 plemenníc. Podrobné výsledky z KÚ ošípaných za rok 2011 budú uverejnené v I. štvrťroku 2012 v ročenke. 

Plemenárske služby SRČinnosti v KÚ vykonávajú Plemenárske služby Slovenskej republiky š.p. svojimi odbornými pracovníkmi a prakticky zabezpečujú aj všetky súvisiace činnosti v tejto oblasti. V súčasnosti sú spracované všetky metodiky pre výkon KÚ, ako aj postupy získavania údajov a ich spracovania v centrálnom registri plemenárskych údajov. 
Na záver môjho príspevku by som chcel poďakovať všetkým zaslúžilým pracovníkom z úseku KÚ ošípaných, t. j. vedúcim pracovníkom, plemenárskym konzultantom, zootechnikom, pracovníkom výpočtového strediska, bývalým ako aj súčasným chovateľom za ich namáhavú prácu, a vysloviť presvedčenie, že chov ošípaných na Slovensku opäť zaujme dôstojné miesto v živočíšnej výrobe. Zároveň ďakujem všetkým spolupracujúcim organizáciám za dobré partnerské vzťahy a cením si ich prínos pre chov a šľachtenie ošípaných. Plemenárske služby a ich predchodca Štátny plemenársky ústav SR pravidelne vydával ročenky výsledkov z KÚ ošípaných, ktoré sú dostupné pre odbornú verejnosť a chovateľov aj na internetových stránkach podniku www. pssr.sk. 
Na stránke pod adresami kontrola úžitkovosti - ošípané nájdete aj naše publikácie - tak ročné, ako aj publikácie vydané v roku 2006 pri príležitosti 75. výročia začiatku výkonu KÚ ošípaných. 
Ing. PÉTER GÖRÖZDI 
riaditeľ Plemenárskych služieb SR š. p.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down