10.12.2015 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poľnohospodárstvo v prostredí globalizovaných trhov

Obsahom odborného semináru, organizovaného Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou Trnava začiatkom novembra vo Vyhniach, bolo poskytnúť pozvaným poľnohospodárom ucelené informácie týkajúce sa aktuálneho diania v rezorte pôdohospodárstva. Diane v agrosektore na Slovensku úzko súvisí s dianím vo svete, preto nemenej zaujímavou bola prednáška o budúcnosti poľnohospodárstva v prostredí globalizovaných trhov.

Hostí odborného seminára privítal Ing. Oliver Šiatkovský, predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Trnave, zároveň predstavil program podujatia zameraný na problémy poľnohospodárstva a na činnosť Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (ďalej SPPK) v poslednom období.

Aktuálne v rezorte pôdohospodárstva

Ing. Milan Semančík, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa vo svojom vstupe zameral na súčasné dianie v rezorte pôdohospodárstva.

„V tomto roku prijala Pôdohospodárska platobná agentúra 18 350 žiadostí na priame platby. Medziročne rastie počet žiadateľov o tieto platby približne o 800. Po prvej krížovej kontrole bolo identifikovaných 7000 problémových žiadostí, najmä čo sa týka ANC (znevýhodnené oblasti) a duplicitných deklarácií. Druhá krížová kontrola sa uskutoční v najbližších dňoch,“ vyjadril sa k problematike priamych platieb M. Semančík.

Po druhej krížovej kontrole sa očakáva približne 1500 problémových žiadostí, (vlani ich bolo 900). Sadzba na plochu bude zverejnená v posledný možný deň t. j. 30. novembra 2015. Prvé rozhodnutia budú žiadateľom zasielané od 3. decembra 2015.

Platby na dojnice/jalovice v roku 2015 by mali byť vyplatené do konca novembra. Ide o mimoriadne platby na dojnice (aj prasnice) zo zdrojov EÚ v sume 2,46 milióna eur (s možnosťou 100 percentného navýšenia zo štátneho rozpočtu SR). Podľa vyjadrení M. Semančíka, výška sadzby ešte začiatkom novembra nebola jasná, pretože neboli ešte zosumarizované žiadosti. Ďalšie platby na dojnice pôjdu cez Plemenárske služby. Platby na jalovice budú realizované prostredníctvom NPPC (odhadovaný počet je zhruba 18 tisíc kusov jalovíc, stanovili sa určité kritériá, ako je vek otelenia v kombinácii s plemenom a s územne príslušným krajom). Prostriedky pôjdu na jalovice, ktoré budú samozrejme spĺňať stanovené kritériá.

Čo sa týka duplicitných deklarácií, M. Semančík uviedol: „Dali sme 13 konkrétnych návrhov riešenia duplicitných deklarácií. Z nich napríklad by bolo žiaduce zavedenie a využívanie registra nájomných zmlúv v kombinácii s registrom užívateľských dielov na úrovni LPIS. Ďalej by bolo vhodné upraviť zákon č. 543/2007 Z.z., konkrétne zadefinovanie vlastného správneho konania pre priame podpory, rovnako aj zverejňovanie údajov o žiadateľoch o priame podpory s uvedeným žiadaným kultúrnym dielom LPIS a výmerou žiadostí. Pre nových žiadateľov by bolo lepšie, aby mohli skôr podávať žiadosti. Zároveň treba dôsledne aplikovať ustanovenia §16b zákona č. 543/2007 Z.z. Prospešné by bolo aj to, aby sa upravili formuláre oznámení o nezrovnalostiach tak, aby okamžite po doručení odpovedí od žiadateľov bolo možné určiť, kde duplicita pretrváva a takýto sporný diel, alebo výmera sa potom vylúči zo žiadostí.“

„Legislatíva je veľmi podstatná záležitosť, pokiaľ vieme včas zareagovať, máme veľkú šancu dianie ovplyvniť v prospech poľnohospodárov. Naším záujmom je, aby naši členovia boli v tomto smere dôkladne informovaní,“ uviedol M. Semančík.

„Aktívne sme sa zasadili aj do riešenia škôd poľovnou zverou,“ informoval predseda SPPK. Už v auguste sa malo podpísať memorandum s Lesníckou komorou a Poľovníckou komorou, ktoré sa zatiaľ pozdržalo zo strany týchto komôr. Za dôležitú považuje účasť zástupcov SPPK v Poradných zboroch a Chovateľských radách. Cieľom je presadzovanie zásadných zmien v odškodňovaní chovateľov hospodárskych zvierat u škôd spôsobených veľkými šelmami (vlk, medveď, rys) a zjednodušenie administratívneho postupu nahlasovania škôd.

Potravinárstvo a obchod

V záujme potravinárstva a obchodu ide o podporu predaja slovenských agropotravinárskych výrobkov (nákup slovenských potravín ministerstvami a nimi riadenými organizáciami).

Zníženie cien DPH na potraviny je z pohľadu verejnosti citlivá záležitosť. Nastali určité pochybnosti, či dôjde k reálnemu zníženiu spotrebiteľských cien a preto bude na mieste monitoring cien a naďalej aj zastúpenia slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov v SR.

Podpora prepojenia praxe so SOŠ

V záujme odborného vzdelávania a prípravy žiakov stredných odborných škôl, SPPK spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príprave vzorových učebných plánov, osnov a normatívov. Od septembra tohto roku sa zaviedol duálny systém vzdelávania, ktorý z pohľadu činnosti komory znamená certifikáciu zamestnávateľov, u ktorých sa budú prakticky pripravovať žiaci. Podpora prepojenia praxe so strednými odbornými školami je aj v nominácii zástupcov SPPK do komisií pre maturitnú skúšku a záverečné skúšky. Ako zdôraznil M. Semančík, treba vrátiť do praxe to, čo sme tu už v minulosti poznali a vytvorili priestor pre vzdelávanie žiakov, čím ich potencionálni zamestnávatelia môžu pripraviť pre podmienky praxe a umožniť im vstup na trh práce. SPPK spolupracuje pri realizácii národných projektov zameraných na rozvoj stredného odborného vzdelávania. Dôležitá je aj podpora profesijnej orientácie žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

„Musíme pracovať na generačnej obmene agrorezortu, aby sme si vychovali plnohodnotných odborníkov, ovládajúcich nielen teoretické vedomosti, ale ktorí majú aj primerané odborné zručnosti,“ uviedol na záver svojho vystúpenia M. Semančík.

Výzvy moderného poľnohospodárstva

Svoje názory na budúcnosť poľnohospodárstva v prostredí globalizovaných trhov predstavil v  originálnej prednáške Michael Horsch, popredný svetový výrobca poľnohospodárskej techniky.

Súčasné európske poľnohospodárstvo rieši mnohé problémy, spôsobené najmä intenzifikáciou a orientáciou na ekonomický efekt. Často sa stretávame s osevnými postupmi s dvomi - tromi plodinami.

„Slovensko ešte vďaka relatívne vyváženému osevnému postupu nemá až také problémy. Ale keď sa pozrieme do oblastí severného Nemecka, stredného Francúzska, alebo východného Anglicka, sú to oblasti, kde sa desiatky rokov minimálne na 50 percentách pôdy pestuje pšenica ozimná,“ konštatoval M. Horsch a zodpovedal si na položenú otázku: „Čo sa tu deje? Sulfonylmočovina, ako dôležitá chemická látka na ničenie burín, už nie je dostatočne účinná. Pestovatelia, ktorí majú 25 – 30 percentné zastúpenie repky v osevnom postupe, čoraz ťažšie likvidujú bežných živočíšnych škodcov repky, napríklad blyskáčika. Rezistencie prichádzajú pomaly a keď už sa o nich presvedčíme, je neskoro, nedá sa toho príliš veľa urobiť.“

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down