Stav porastov pšenice pred prezimovaním v roku 2016

September 2016 v podmienkach Slovenska možno z teplotného hľadiska hodnotiť ako teplý mesiac s priemernou odchýlkou od dlhodobého priemeru o +2,5°C, pričom v hlavných pestovateľských oblastiach ozimných obilnín bola táto odchýlka v rozpätí od +1,9 do +2,9 °C.

Zhodnotenie poveternostných pomerov sledovaného obdobia

Október bol v tomto roku chladnejší v porovnaní s dlhodobým priemerom, keď odchýlka v priemere za Slovensko bola na úrovni -0,7°C. Chladnejšie bolo predovšetkým na Záhorí, v Nitrianskom kraji a južnej časti stredného Slovenska. November bol v prvej polovici chladnejší ako dlhodobý priemer a naopak v druhej polovici sme zaznamenali teploty nadpriemerné. Ako celok sa tento mesiac pohyboval teplotne v intenciách dlhodobého priemeru.

Z hľadiska úhrnov zrážok bol september 2016 na dolnej hranici dlhodobého normálu, keď v priemere za SR spadlo 51 milimetrov zrážok, čo predstavuje 81 percent dlhodobého normálu (DN). Najnižšie zrážkové úhrny boli pritom na západe SR (72 percent DN), na strednom Slovensku to bolo 88 percent a na východe 79 percent DN. V októbri spadlo výrazne viac zrážok ako je dlhodobý priemer pre tento mesiac, čo znamená, že tohtoročný október bol veľmi vlhký, na východe SR až mimoriadne vlhký. V priemere za Slovensko spadlo 113 milimetrov zrážok (185 percent DN). V tomto mesiaci sme zaznamenali najnižšie zrážkové úhrny na západe SR (127 percent DN), na strednom Slovensku to bolo 178 percent DN a na spomínanom východnom Slovensku až 244 percent DN, takže priestorové rozloženie zrážok v tomto mesiaci bolo výrazne nevyrovnané. November 2016 možno zhodnotiť ako zrážkovo priemerný a priestorovo vyrovnanejší ako tohtoročný október.

Metodický postup

Súčasťou agrobiologickej kontroly ozimín pred prezimovaním je ich inventarizácia, hodnotenie stavu tesne pred predpokladaným ukončením jesennej vegetácie a ich pripravenosť na prezimovanie. Porasty sme hodnotili na základe odberov a rozborov vzoriek rastlinného materiálu a vizuálneho hodnotenia. V tomto roku sme monitoring vykonali v dňoch 21. až 29. novembra 2016.

V rámci monitoringu sme zisťovali nasledovné údaje: počet rastlín na jednotku plochy (ks.m-2), vyrovnanosť a kompletnosť porastu (%), zdravotný a výživný stav (výskyt škodlivých činiteľov), zaburinenosť porastov (%) a vývojovú fázu (počet listov, resp. odnoží).

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *